Zuster Emmanuel Maillard

12,00
Medjugorje,
de Triomf van het Hart

Voorwoord van pater Jozo Zovko

Beste lezer,

Dit boek is geschreven door Zr. Emmanuel. Vanaf haar aankomst in Medjugorje leeft zij intens de boodschappen van Onze Lieve Vrouw en door haar engagement getuigt zij met geestdrift. De pelgrims zien in haar een echte vriendin van de Koningin van de Vrede en haar beweging. Vastberaden staat zij de zieners op een energieke manier terzijde en deelt met hen een zelfde lotsbestemming. Zij is vervolgd, belasterd en verworpen en slachtoffer van leugenpraat. Maar zij heeft haar kruis geaccepteerd en is nooit gestopt getuigenis af te leggen. Zij reist alle continenten af en weet het programma, dat Onze Lieve Vrouw ons met haar boodschappen aanbiedt, op een pakkende manier te brengen. Geraakt door haar toewijding en haar ongeveinsde nederigheid, ontvangen vrienden en bezoekers van Medjugorje vele genaden. Deze vrouw is uitgekozen: zij legt haar oor goed te luisteren bij de ervaringen van anderen. Zij is een vrouw zonder complexen, die in haar habijt evengoed voor de televisiecamera's staat, als dat zij met een kind omgaat: spontaan, oprecht en glimlachend. Terwijl zij naar de ervaringen van anderen luistert, herkent zij in hun leven de Barmhartigheid van God en zijn Goedheid. Zij heeft hun getuigenissen opgeschreven en in dit boek verzameld.
Daarom is dit boek een mozaïek, waarin men de gezichten kan herkennen van talrijke personen die zijn aangeraakt. Het is ook een uitgekiende verzameling, waarin de verschillende kleuren, toonaarden en gebeurtenissen elkaar geleidelijk opvolgen. Dit boek leest zó makkelijk en is zó oprecht, dat de lezer erdoor wordt aangedreven het steeds opnieuw te lezen.
Door alle bladzijden van dit boek stroomt een heldere rivier, die genezend is en rijk van zin. Dit boek is onontbeerlijk! Zijn stijl is apologetisch. De verhalen, die na elke boodschap volgen, bevestigen de boodschap en laten haar authenticiteit en vruchtbaarheid zien. in het begin worden de evenementen van Medjugorje in een nieuw daglicht gesteld. Het verdedigt Medjugorje op een positieve manier, waarbij personen en feiten op correcte wijze gebruikt worden. "Medjugorje, de Triomf van het Hart" is een authentiek en origineel boek, daarom wordt het graag gelezen. Het feit dat het in negentien talen vertaald is, bevestigt zijn waarde en dwingt respect af.
Beste lezer, het belangrijkste is dat de aandacht op de boodschap gevestigd wordt en op de vruchten die zij voortbrengt in het ontvankelijk hart van de gelovige. Lees dit boek met je hart en je zult er antwoorden vinden op vele vragen en een sleutel voor veel problemen. Wij danken Zr. Emmanuel voor haar offers, haar apostolaat en haar liefde voor Medjugorje, en we bedanken haar nog meer voor haar liefde voor het Kroatische volk. De lezer kan er niet aan ontkomen zich de vraag van de heilige Augustinus te stellen en zijn ervaring te delen, toen hij, terwijl hij een groot aantal heiligen, situaties en krachtige getuigen bestudeerde, zich afvroeg: "Ais zoveel mannen en vrouwen in staat zijn om heilig te worden, waarom jij niet, Augustinus?".

Fra. Jozo ofm

"De Gospa is een moeder. Zij nodigt ons uit vol vreugde haar instrumenten te zijn in het leven van alledag. Met beide benen op de grond, zoals zijzelf bij Cana het voorbeeld geeft: als eenvoudige genodigde, is zij niet passief blijven toekijken, maar uit liefde voor de bruid en de bruidegom, heeft zij bijgedragen aan hun vreugde, door haar Zoon erop te wijzen dat ze wijn nodig hadden. Zo nodigt zij ons vandaag uit om op dezelfde manier concreet te zijn, met evenveel vreugde als de bruid en de bruidegom, toen het wonder zich had voltrokken. Daarom is dit boek belangrijk! Het geeft niet alleen de boodschappen van de Gospa, maar het laat de mooie werken zien ' die zij in Medjugorje, in de harten van de mensen, voltrekt.
Ik bid voor de lezers: dat dit boek voor u een hulp mag zijn, en zijn getuigenissen een voorbeeld om uw leven te veranderen."

Marija Pavlovic Lunetti Eén van de zieners

Een authentiek boek was nodig. Een pure echo van Medjugorje, waar de Moeder van God zich sinds 1981 laat aanraken; een boek dat niet buiten dit wonderlijke dorp zou kunnen ontstaan. Zuster Emmanuel introduceert ons bij de dorpsbewoners, de zieners en de pelgrims, die daar met duizenden een genezing van hart ondervinden en soms ook fysieke genezing mogen ontvangen en Hoop die zeldzaam is geworden. Door Maria ontdekken zij de weg die naar Jezus leidt en vinden zij hun plaats in de Kerk. Dit boek is ontstaan door acht jaar luisteren met verwondering. 96 getuigenissen waarin men de aanwezigheid van Maria kan proeven, waarbij zij op heterdaad betrapt wordt bij het doen van een wonder of terwijl zij haar moederlijke liefde laat blijken. Meer dan een boek is het een ticket naar geluk. "Dit boek vult mij met vreugde, ik, die een "supporter", beschermer en verbreider van Medjugorje ben. Ik ken zuster Emmanuel goed en ik ben van oordeel dat haar aanwezigheid in Medjugorje door de Voorzienigheid geleid is: zij heeft een charisma van helderheid om de boodschappen en de gebeurtenissen in Medjugorje uit te leggen. Dat God de verspreiding van dit boek mag zegenen tot glorie van Maria!' Monseigneur

Frane Franic Emeritus - Aartsbisschop van Split

+

14,00

Wanneer u dit boek ter hand neemt, weest er dan op voorbereid dat u een nacht niet zult slapen, want u zult niet kunnen ophouden met lezen. Ik raad u aan het boek in kleine porties te lezen, bijvoorbeeld één hoofdstuk per dag, om de gehele rijkdom ervan in u op te kunnen nemen. Het boek is als een Evangelie voor deze moderne tijden. Ik hoop dat u er net zoveel leesplezier aan zult beleven als dat bij mij het geval was. Ik wil u vragen om zich bij mij aan te sluiten om gebeden van voorspraak voor zuster Emmanuel te bidden en vooral degenen die hebben bijgedragen aan dit uitmuntende geschrift.

+

12,00

Ook ik ga er in gebed elke dag op bedevaart naar toe (naar Medjugorje).
Paus Johannes Paulus II
In een brief aan zijn Poolse vrienden Marek en Zofia


Het lezen van het boek Medjugorje, de Triomf van het Hart - de jaren '90, was een prachtige ervaring die mij diep heeft geraakt. Het heeft me naar Medjugorje gebracht, waardoor ik met eigen ogen de geestelijke gebeurtenissen waarover met vertelt heb kunnen aanschouwen. In het boek Het verborgen Kind van Medjugorje, ervaren we opnieuw de levenwekkende kracht van de liefde van Maria zoals tijdens het gedruis van de wind op het Pinksterfeest.
Mgr. Denis Croteau, OMI
Bisschop van Mackenzie-Fort Smith, Canada


Boeken zijn als schelpen. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar. Maar ze zijn juist allesbehalve gelijk aan elkaar en verschillen van waarde. Sommigen zijn zo rijk van inhoud en tegelijkertijd zo mooi geschreven, dat ze een zeldzame parel herbergen. Het boek van Zuster Emmanuel behoort tot die categorie: het reikt de mooiste parels aan en verrijkt de lezer. In de verhalen ontdekt de lezer mensen van grote waarde en gebeurtenissen waar iets uit te leren valt. Dit boek kan ons helpen een weg te ontdekken die nog te weinig gekend is: de weg van de Koningin van de Vrede.
Pater Jozo Zovko, franciscaan
Pastoor van Medjugorje toen de verschijningen begonnen.

De auteur:
Zuster Emmanuel Maillard is sinds 1976 lid van de emeenschap van de Zaligsprekingen. Sinds 1989 woont zij in Medjugorje. Nu eens ontroerend, dan weer humoristisch, beschrijft ze getuigenissen die ze ter plaatse of tijdens haar missiereizen over de hele wereld heeft verzameld. Tegelijkertijd doet ze ook verslag van haar eigen intieme geestelijke ervaringen.

Uit het voorwoord:
Sinds alle tijden is de mens op zoek naar geborgenheid, vrede en geluk. Weinig mensen zien echter in, dat zij in feite op zoek zijn naar God.
Het nieuwe boek van Zr. Emmanuel, 'Het verborgen Kind van Medjugorje', is een waardevolle bijdrage om dit menselijk verlangen beter te verstaan. Al lezende blijkt dit boek een gids te zijn. Het helpt ons een doel te bereiken, dat niemand minder is dan het verborgen Kind, het Kind Jezus zelf. Dit goddelijk Kind verbergt zich bij de verschijningen in Medjugorje zo goed bij Zijn Moeder, dat men Het op het eerste gezicht geen aandacht schenkt. Maar wie de Moeder vindt, vindt de Zoon. Zo zal het ook gaan met eenieder die dit boek leest.
In haar vorige boek, "Medjugorje, de jaren '90", dat in korte tijd een bestseller werd en dat vertaald is in meer dan 20 talen, heeft de schrijfster de boodschappen van de Gospa levend gemaakt. Zovelen werden geraakt door de diepgang van dit boek en door de tederheid van de Koningin van de Vrede, die ervan uitgaat. Het lezen van dit boek wekte in hen ook een diep verlangen om op bedevaart naar Medjugorje te gaan. 'Het verborgen Kind van Medjugorje' zal ongetwijfeld op zijn beurt ook een bestseller worden, geheel tot eer van God.
Uit het voorwoord van Pater Paul Maria Sigl

+

8,95

Beste ouders,

Vanuit dit boek kan er een grote bron van vrede en liefde in het hart van uw kind ontspringen. Een bron die over uw gezin en zijn omgeving zal uitstromen. Daarom heeft u ten opzichte van uw kind een heel belangrijke taak. In welke mate het tot de diepten van dit avontuur kan doordringen zal namelijk afhangen van de manier waarop u het helpt.
Uit het voorwoord van Zuster Emmanuel, tekstschrijfster van dit boek.

Zuster Emmanuel woont in Medjugorje.

Beste Kinderen,

Jullie weten dat Jezus veel van jullie houdt. Maar wat moeten jullie doen om te laten zien dat jullie ook van Jezus houden? In dit boekje kun je daarover heel belangrijke dingen lezen, want het laat jullie zien hoe andere kinderen dat gedaan hebben, nl. de drie kinderen van Fatima aan wie Maria, de Moeder van Jezus is verschenen en die daarover heel belangrijke dingen heeft gezegd.
Ik hoop daarom dat dit boekje jullie zal helpen om echte vriendjes en vrindinnetjes van Jezus te worden.

Met hartelijke groet,

15 augustus 1997
Mgr. H. Bomers, bisschop van Haarlem

Hoewel het getekend verhaal voor kinderen geschreven is kunnen ook ouderen met dit boek op een eenvoudige manier kennismaken met de gebeurtenissen te Fatima in 1917.

+

4,00

Maryam Baouardy is een meisje uit Galilea.

Ze komt uit een arme familie die zeer gelovig is. Op driejarige leeftijd is ze wees en wordt ze geadopteerd door haar oom.Haar leven zal bestaan uit een opeenvolging van bijzondere bovennatuurlijke tekens, die kunnen worden vergeleken met die van Catharina van Siena of met die van Theresia van Avila. Ze zal zelfs de stigmata ontvangen en een persoonlijke strijd met Satan doorleven.

Waar haalt ze haar prachtige wijsheid vandaan, die kinderlijk is getint, maar die sterk aanspreekt, waardoor iedereen haar in zijn hart sluit? Waar komt het vuur vandaan dat haar verteert? Zoals voor de heilige Paulus is voor haar:"Leven, dat is Christus”.

Als zuster van de Karmel ontvangt ze de naam Maria van de gekruisigde Jezus. De eenvoudige slotzuster en weerbarstige strijdster zal door Jezus en Maria persoonlijk worden bezocht.

Hun woorden die zij aan ons overbrengt, zijn als prachtige parels, die voor ons zijn bestemd vandaag de dag, als ook voor de toekomstige angstige mensheid.

Maryam sterft te Bethlehem op drieëndertig jarige leeftijd, op 26 augustus 1878, vlak na de geboorte van Thérèse van Lisieux. Paus Johannes Paulus II verklaart haar zalig op 13 november

1983. Op 17 mei 2015 werd zij door Paus franciscus heilig verklaard.

Het is niet mogelijk om Maryam te leren kennen zonder veel van haar te gaan houden, zonder het verlangen te krijgen ook zelf heilig te worden, in haar school.

+