Alle boeken

4,00

Vanaf 25 juni 1981 heeft de heilige Maagd elke dag een boodschap gegeven aan de zieners, om deze vervolgens over te brengen aan de parochianen van Medjugorje en wat later aan de hele wereld.

Vanaf maart 1984, gaf ze elke week een wekelijkse boodschap op donderdag, via de zienster Marija Pavlovic. In januari 1987 gaf de heilige Maagd te kennen, dat ze vanaf die maand elke maand een maandelijkse boodschap zou geven op de 25ste, omdat enkele plannen van de Heer zich hadden verwezenlijkt. Dit is nog steeds het geval tot op de dag van vandaag.

Sinds 1987, verschijnt de heilige Maagd elke 2de van de maand aan Mirjana. Zij bidt dan met haar voor de ongelovigen en geeft ons een boodschap. Deze verschijning staat open voor iedereen.

In dit boekje vindt u alle boodschappen van 1 maart 1984 – 2 juli 2011

+

14,00

Wanneer u dit boek ter hand neemt, weest er dan op voorbereid dat u een nacht niet zult slapen, want u zult niet kunnen ophouden met lezen. Ik raad u aan het boek in kleine porties te lezen, bijvoorbeeld één hoofdstuk per dag, om de gehele rijkdom ervan in u op te kunnen nemen. Het boek is als een Evangelie voor deze moderne tijden. Ik hoop dat u er net zoveel leesplezier aan zult beleven als dat bij mij het geval was. Ik wil u vragen om zich bij mij aan te sluiten om gebeden van voorspraak voor zuster Emmanuel te bidden en vooral degenen die hebben bijgedragen aan dit uitmuntende geschrift.

+

10,00

Dit boek over de verschijningen te San Nicolás wordt aan 0.L. Vrouw opgedragen.

Moge Zijzelf de lezers inspireren. De verschijningen zijn geen dogma's. Ze dringen zich niet op. Ze staan in dienst van de liefde. Het staat eenieder vrij te bepalen of deze oproep van 0.L. Vrouw hem aanspreekt en voor hemzelf- zoals voor velen - een bron van leven wordt.

Ik durf met grote aarzeling en nederigheid een eerste studie over dit initiatief van de hemel te presenteren. Boodschappen, genaden, gebeden en een vloedgolf van bekeringen, genezingen en tekenen overweldigen mij. Heel wat keren ben ik opnieuw aan dit boek begonnen. De theologen van de toekomst zullen veel te ontdekken hebben in deze gave van de hemel. Moge deze eerste benadering het wezenlijke overbrengen op zijn hemels niveau van licht en samenhang, zonder enige afbreuk te doen aan zijn gecompliceerdheid., Het gaat immers om een gebeuren dat bij het volk van

God algemeen geliefd is.

René Laurentin

+

12,00

Ook ik ga er in gebed elke dag op bedevaart naar toe (naar Medjugorje).
Paus Johannes Paulus II
In een brief aan zijn Poolse vrienden Marek en Zofia


Het lezen van het boek Medjugorje, de Triomf van het Hart - de jaren '90, was een prachtige ervaring die mij diep heeft geraakt. Het heeft me naar Medjugorje gebracht, waardoor ik met eigen ogen de geestelijke gebeurtenissen waarover met vertelt heb kunnen aanschouwen. In het boek Het verborgen Kind van Medjugorje, ervaren we opnieuw de levenwekkende kracht van de liefde van Maria zoals tijdens het gedruis van de wind op het Pinksterfeest.
Mgr. Denis Croteau, OMI
Bisschop van Mackenzie-Fort Smith, Canada


Boeken zijn als schelpen. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar. Maar ze zijn juist allesbehalve gelijk aan elkaar en verschillen van waarde. Sommigen zijn zo rijk van inhoud en tegelijkertijd zo mooi geschreven, dat ze een zeldzame parel herbergen. Het boek van Zuster Emmanuel behoort tot die categorie: het reikt de mooiste parels aan en verrijkt de lezer. In de verhalen ontdekt de lezer mensen van grote waarde en gebeurtenissen waar iets uit te leren valt. Dit boek kan ons helpen een weg te ontdekken die nog te weinig gekend is: de weg van de Koningin van de Vrede.
Pater Jozo Zovko, franciscaan
Pastoor van Medjugorje toen de verschijningen begonnen.

De auteur:
Zuster Emmanuel Maillard is sinds 1976 lid van de emeenschap van de Zaligsprekingen. Sinds 1989 woont zij in Medjugorje. Nu eens ontroerend, dan weer humoristisch, beschrijft ze getuigenissen die ze ter plaatse of tijdens haar missiereizen over de hele wereld heeft verzameld. Tegelijkertijd doet ze ook verslag van haar eigen intieme geestelijke ervaringen.

Uit het voorwoord:
Sinds alle tijden is de mens op zoek naar geborgenheid, vrede en geluk. Weinig mensen zien echter in, dat zij in feite op zoek zijn naar God.
Het nieuwe boek van Zr. Emmanuel, 'Het verborgen Kind van Medjugorje', is een waardevolle bijdrage om dit menselijk verlangen beter te verstaan. Al lezende blijkt dit boek een gids te zijn. Het helpt ons een doel te bereiken, dat niemand minder is dan het verborgen Kind, het Kind Jezus zelf. Dit goddelijk Kind verbergt zich bij de verschijningen in Medjugorje zo goed bij Zijn Moeder, dat men Het op het eerste gezicht geen aandacht schenkt. Maar wie de Moeder vindt, vindt de Zoon. Zo zal het ook gaan met eenieder die dit boek leest.
In haar vorige boek, "Medjugorje, de jaren '90", dat in korte tijd een bestseller werd en dat vertaald is in meer dan 20 talen, heeft de schrijfster de boodschappen van de Gospa levend gemaakt. Zovelen werden geraakt door de diepgang van dit boek en door de tederheid van de Koningin van de Vrede, die ervan uitgaat. Het lezen van dit boek wekte in hen ook een diep verlangen om op bedevaart naar Medjugorje te gaan. 'Het verborgen Kind van Medjugorje' zal ongetwijfeld op zijn beurt ook een bestseller worden, geheel tot eer van God.
Uit het voorwoord van Pater Paul Maria Sigl

+

8,95

Beste ouders,

Vanuit dit boek kan er een grote bron van vrede en liefde in het hart van uw kind ontspringen. Een bron die over uw gezin en zijn omgeving zal uitstromen. Daarom heeft u ten opzichte van uw kind een heel belangrijke taak. In welke mate het tot de diepten van dit avontuur kan doordringen zal namelijk afhangen van de manier waarop u het helpt.
Uit het voorwoord van Zuster Emmanuel, tekstschrijfster van dit boek.

Zuster Emmanuel woont in Medjugorje.

Beste Kinderen,

Jullie weten dat Jezus veel van jullie houdt. Maar wat moeten jullie doen om te laten zien dat jullie ook van Jezus houden? In dit boekje kun je daarover heel belangrijke dingen lezen, want het laat jullie zien hoe andere kinderen dat gedaan hebben, nl. de drie kinderen van Fatima aan wie Maria, de Moeder van Jezus is verschenen en die daarover heel belangrijke dingen heeft gezegd.
Ik hoop daarom dat dit boekje jullie zal helpen om echte vriendjes en vrindinnetjes van Jezus te worden.

Met hartelijke groet,

15 augustus 1997
Mgr. H. Bomers, bisschop van Haarlem

Hoewel het getekend verhaal voor kinderen geschreven is kunnen ook ouderen met dit boek op een eenvoudige manier kennismaken met de gebeurtenissen te Fatima in 1917.

+

4,00

Maryam Baouardy is een meisje uit Galilea.

Ze komt uit een arme familie die zeer gelovig is. Op driejarige leeftijd is ze wees en wordt ze geadopteerd door haar oom.Haar leven zal bestaan uit een opeenvolging van bijzondere bovennatuurlijke tekens, die kunnen worden vergeleken met die van Catharina van Siena of met die van Theresia van Avila. Ze zal zelfs de stigmata ontvangen en een persoonlijke strijd met Satan doorleven.

Waar haalt ze haar prachtige wijsheid vandaan, die kinderlijk is getint, maar die sterk aanspreekt, waardoor iedereen haar in zijn hart sluit? Waar komt het vuur vandaan dat haar verteert? Zoals voor de heilige Paulus is voor haar:"Leven, dat is Christus”.

Als zuster van de Karmel ontvangt ze de naam Maria van de gekruisigde Jezus. De eenvoudige slotzuster en weerbarstige strijdster zal door Jezus en Maria persoonlijk worden bezocht.

Hun woorden die zij aan ons overbrengt, zijn als prachtige parels, die voor ons zijn bestemd vandaag de dag, als ook voor de toekomstige angstige mensheid.

Maryam sterft te Bethlehem op drieëndertig jarige leeftijd, op 26 augustus 1878, vlak na de geboorte van Thérèse van Lisieux. Paus Johannes Paulus II verklaart haar zalig op 13 november

1983. Op 17 mei 2015 werd zij door Paus franciscus heilig verklaard.

Het is niet mogelijk om Maryam te leren kennen zonder veel van haar te gaan houden, zonder het verlangen te krijgen ook zelf heilig te worden, in haar school.

+

17,00 10,00
Medjugorje,
De Boodschap
Wayne Weible, een protestante krantenuitgever getuigt.

Voorwoord van pater Svetozar Kraljevic O.F.M.

Ik herinner mij dat toen ik nog een kleine jongen was, mijn broer op een dag heel opgewonden het huis uitliep. "Er is een man in huis!" zei hij. "En hij is niet katholiek! Hij is protestant!"
Onmiddellijk dacht ik dat deze man anders moest zijn en ik rende het huis in om hem te zien. Ik wilde zien of hij' een neus, een mond en oren had net als wij. Nooit tevoren had ik iemand gezien of gekend die niet katholiek was.
Tot mijn verrassing vond ik deze man, deze protestant, exact gelijk aan ons in voorkomen en manieren. Vandaag de dag weet ik dat dit een simpele, maar zeer belangrijke eerste stap was naar mijn bekering tot de leer van jezus Christus. Door middel van de onnozele opmerkingen van een kind realiseerde ik mij een van de meest diepzinnige goddelijke waarheden: Hij schept ieder mens gelijk.
Mijn vriendschap en associatie met Wayne Weible hebben mij tot nieuwe, zeer bijzondere stappen geleid naar mijn bewustwording van de universele broederschap van alle menselijke wezens op aarde. Zij hebben er ook toe geleid dat ik mij meer bewust ben van de schoonheid van die werkelijkheid. Uren van gebed, werken en gesprekken met Wayne in de setting van Medjugorje, hebben mij leren erkennen dat God niets tussen ons heeft geplaatst om ons te scheiden. Het is alsof ik opnieuw, in een breder verband, de woorden van Jezus hoor, geuit tot Zijn moeder vanaf het kruis, "Vrouw, ziehier uw kinderen."
Dit is de werkelijke ervaring van bekering in Medjugorje. Als God Zijn mensen leidt, bekeren zij zich en ontstaat er een dieper begrip voor elkaar, waardoor hun onderlinge verhoudingen beter worden. leder die met zijn hart naar het Woord van God luistert, komt tot een volledig zelfbewustzijn, tot een eenwording met hemel en aarde. Dat is het moment waarop het gevoel van vrees en onrust begint te verdwijnen.
Dit boek is niet een vooruitlopen op enig eindoordeel over de gebeurtenissen in Medjugorje. Het is een getuigenis van het geloof en het ondergaan van bekering van mensen, die zich door de daar aanwezige Geest laten leiden.

Svetozar Krallevic, O.F.M.
Op 24 juni 1981 rapporteerden zes kinderen uit het dorp Medjugorje in de binnenlanden van Joegoslavië, dat de Maagd Maria aan hen was verschenen op een berghelling. Sindsdien zou zij iedere dag zijn teruggekeerd.

Wayne Weible, een protestantse krantenuitgever en columnist uit Myrtle Beach, Zuid Carolina USA, hoorde najaar 1985 voor het eerst van het fenomeen dat zich voordeed in Medjugorje, Joegoslavië. Met het voorgevoel dat hij er materiaal voor een column uit zou kunnen putten, besloot hij het verhaal te onderzoeken. Zijn openingszin had hij toen al klaar: "Terwijl wij ons voorbereiden op de viering van het wonder van kerstmis, speelt zich wellicht een hedendaags wonder af in een onbekend dorpje in Joegoslavië. Uiteindelijk bleek hij stof voor acht columns te hebben. Lezers vroegen om reprints, en in de jaren die volgden werden meer dan 15 miljoen kranten met de herdrukte columns van Wayne Weible over Medjugorje verspreid. Daarna zette hij zich aan dit boek, het eerste dat een wonder vanuit het perspectief van een protestant zo indringend beschrijft.
+

22,00

In Mijn Hart zal Triomferen vertelt Mirjana het verhaal van Medjugorje zoals ze het met eigen ogen heeft gezien, diezelfde ogen die - volgens haar getuigenis - de meest vereerde Vrouw in de geschiedenis mochten aanschouwen.

+

10,00

Tot op die dag had ik nog nooit de naam Medjugorje gehoord. Maar die dag kreeg ik op de een of andere manier een klein, ivoorkleurig boekje in handen. Het vertelde heel eenvoudig het verhaal van een klein dorpje in voormalig Joegoslavië, waar zes kinderen – nu volwassenen – boodschappen krijgen van een vrouw die zich voorgesteld heeft als de heilige Maagd Maria. Ik was wel katholiek opgevoed maar van dat geloof was bij mij niet veel overgebleven, en een alles overheersende nieuwsgierigheid bracht mij op een dag naar dat dorp, met een sceptische houding, waar ik bad dat de waarheid mij op een eenvoudige manier getoond zou worden. Tot de grote verbazing van al wie mij kende keerde ik voorgoed veranderd naar Chicago terug. Die verandering gebeurde door de handen van een franciscaanse priester, Fra Jozo Zovko.

Na dit eerste en vaak moeilijke jaar, keerde ik terug naar Medjugorje. Ik deed het zonder echt te weten wat mij ertoe gebracht had om terug te gaan. Maar dan herinnerde ik mij de heilige Maria Magdalena: zij bukte zich om te kijken naar het lichaam van Jezus en vond het graf leeg. Ze had het ongetwijfeld meteen goed gezien, maar toch bukte ze zich nog een tweede keer. Mij verging het denk ik net zo: als je de Liefde eenmaal gevonden hebt, dan is één keer kijken niet genoeg! Ik zat dus op het voorplein van de Sint-Jakobskerk in Medjugorje, om nog eens te kijken. Om te kijken en mijn gedachten bij dageraad in een dagboek te schrijven en God te vragen mij een kans te geven

om mijn dankbaarheid te uiten. En een paar tellen later kreeg ik het idee om dit boek te schrijven.

God luistert altijd.

Het was Jezus die de agnost die ik toen was, doorheen Fra Jozo raakte, en mij door de helende handen van deze priester, door waarachtige woorden en een krachtige getuigenis veranderde in een praktiserende katholieke vrouw. Ik wilde niet langer het etiket van mijn geloof dragen als iets wat ik gewoon meegekregen had, net als mijn nationaliteit. Ik moest elk aspect van mijn geloof beleven, en belangrijker nog: ik wilde elk aspect van mijn geloof beleven. Dankzij Fra Jozo had ik eindelijk Christus en Zijn Kerk ontdekt. Eindelijk begon ik het Christendom te begrijpen, en ik vond het onweerstaanbaar! Ik werd mij ervan bewust dat diegenen die werkelijk van Christus houden hun leven in waardigheid leven, en uit liefde – niet uit angst – kleine geneugten offeren. Zij schuiven hun eigen behoeften opzij, om steeds opnieuw «een stukje voor Jezus te bewaren». Hun bezittingen schenken ze aan onbekenden, omdat ze willen zijn zoals Jezus! Zij vertellen de waarheid en dragen daarvan de gevolgen, omdat ze net als Jezus willen zijn. Zij dragen hun lijden met vreugde, want ze

verstaan de woorden: «Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede» – omdat ze ernaar verlangen te zijn zoals Jezus. Had ik in dat nieuwe verlangen in mij om te zijn zoals Jezus, een andere keus dan de heilige Maagd Maria met heel mijn hart te eren? Hoezeer verlangde ik, zonder het te beseffen, om mij in de armen van mijn moeder te werpen!

Met dit boek kreeg ik een bijzondere kans om deze vrede met anderen te delen. Ook de getalenteerde Ierse journaliste Geraldine Hemmings aanvaardde de uitnodiging om de vrede die ze gevonden had en haar inspiratie met anderen te delen. Wij hebben samengewerkt.

En nu nodigen wij u ertoe uit om dit boek te kopen.
De vragen komen van u, en Fra Jozo zal u uitleg geven in poëtische overwegingen.

Bedenk hoe belangrijk deze tijd waarin wij leven is, en laat dit boek voor u een zinvolle persoonlijke ervaring worden.

Moge de inhoud van dit boek voor u een sterke en tegelijk zachte hand zijn. Hou de hand van uw moeder liefdevol vast, nu, bij het begin van het derde millennium, en doe uw best om te leven «Zoals Zij het wil».

Carrie Swearingen

+