Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrieven 2023

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 februari 2023

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 januari 2023 ontving de zienster Marija de maandelijkse boodschap:

“Lieve kinderen! Bid met mij voor vrede, want Satan wil oorlog en haat in de harten en de naties. Bid daarom en offer je dagen op door vasten en boete te doen, opdat God jullie vrede moge geven. De toekomst bevindt zich op een kruispunt, want de moderne mens wil God niet. Daarom stevent de mensheid op vernietiging af. Jullie, lieve kinderen, zijn mijn hoop. Bid met mij mee, opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon. Bid en getuig van vrede in je omgeving en wees mensen van vrede. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.”

2. Nieuw! Deze boodschap van Maria is te ernstig om onbeantwoord te laten. Onze toekomst en die van onze kinderen staat op het spel. Daarom hebben we 3 initiatieven genomen:

a) Een non-stop Rozenkransgebed, wat een wonder, waarmee u zich op elk moment van de dag of nacht in verbinding kunt stellen, om samen met ons de Rozenkrans te bidden. U vindt opeenvolgend de 20 mysteries op youtube, (op youtube de volgende titel intypen): Prier ensemble à toute heure. Rosaire perpétuel.

“Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden”, zegt Jezus. Dit betekent het einde van de eenzaamheid. Het is waar dat Pater Mathieu (Radio Maria) en ik er niet elk moment ‘live’ bidden, maar u kunt op dit kanaal van youtube onze stemmen voortdurend horen. Dankzij internet hebben we dit nieuwe instrument om 24/24 uur per dag gehoor te geven aan het verlangen van Maria, en kunnen we gebed ‘worden’. “Jullie zijn mijn hoop. Bid met mij. Wees gebed.” zegt Maria tegen ons. Ze zal zeker glimlachen als ze ziet dat er altijd één of meer mensen zich bij deze Rozenkrans hebben aangesloten.

Gezien de tijdsverschillen tussen de verschillende tijdzones, zijn we op deze wijze verzekerd van de rode draad van het gebed, die gewaarborgd wordt door hen die aan de andere kant van de wereld wonen, of door hen die aan slapeloosheid lijden, of door hen die ziek of bedlegerig zijn, of door vrachtwagenchauffeurs, enz. Ja, laten we onze harten verenigen en altijd biddend zijn.

Wij nodigen u ook uit om ons uw opmerkingen te laten horen, om deze dienst te kunnen verbeteren. Wij danken u hier hartelijk voor. We zullen de mysteries van Mededogen en van de Barmhartigheid zo snel mogelijk toevoegen.

Tijdens dit Rozenkransgebed kunt u een boodschap of een gebedsintentie achterlaten en delen in de chatroom. Maak er gebruik van!

b) 9 dagen om Maria te helpen! Vanaf de vooravond van de Vastentijd, vanaf dinsdagavond 21 februari, kunt u op onze website www.enfantsdemedjugorje.fr en op ons Youtube-kanaal een noveen van vasten en boete vinden.

https://www.youtube.com/c/EnfantsdeMedjugorjeEmmanuelMaillard

“Bid daarom en offer je dagen op door vasten en boete te doen, zegt Maria tegen ons, opdat God jullie vrede moge geven”. Om deze oproep voor iedereen toegankelijk te maken, hebben wij gekozen voor verschillende vormen van vasten en boete.

Gedurende 9 dagen, van dinsdag 21 februari t/m donderdag 2 maart, zullen wij een concrete actie voorstellen (op zondag, de dag van de Verrijzenis, zal niets worden voorgesteld).

Elke avond, vanaf 18.00 uur, zal een video van 4 minuten het thema van de volgende dag laten zien, gevolgd door een tientje van de Rozenkrans. Als u het zinvol vindt, dan kunt u deze noveen natuurlijk de hele vastentijd blijven beleven. Je kunt ook een of meerdere van de voorgestelde onderwerpen kiezen die u het meest aanspreken en deze ten uitvoer brengen. Ik wens u een goede vastentijd en een vruchtbare noveen!

(Deze noveen en de vruchten ervan zijn niet uitsluitend bedoeld voor de vastentijd)

c) Een video over Fatima en de eerste zaterdagen van de maand, gedurende 5 opeenvolgende maanden. “Bid met mij mee, opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon”.

Laten we Fatima van wat dichterbij bekijken. Het is voor de tweede keer dat Maria ons over Fatima spreekt. Al in augustus 1991, na de Golfoorlog, zei ze: “...Ik roep ieder van jullie op, lieve kinderen, om om met nog meer wilskracht te bidden en te vasten. Ik nodig jullie uit tot een onthechting gedurende negen dagen, zodat met jullie hulp alles wat ik tot stand wilde brengen met de geheimen die ik in Fatima begonnen ben, voltooid zal kunnen worden. Lieve kinderen, ik wil dat jullie het belang van mijn komst en de ernst van de situatie goed beseffen...” En deze maand zegt ze tegen ons: ”Bid met mij mee, opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon.” Waarom dit aandringen? Het lijkt mij dat in Fatima, middenin een wereldoorlog, de heilige Maagd op duidelijke wijze haar moederlijke plan wilde aangeven, namelijk dat er vrede zou gaan heersen in de wereld en dat de vernietiger, Satan, zou worden ontwapend. Hiervoor gaf ze ons verschillende onfeilbare middelen:

Het dagelijks bidden van de Rozenkrans, De boetedoening, De toewijding aan haar Onbevlekt Hart en De toewijding van de eerste 5 zaterdagen gedurende 5 opeenvolgende maanden.

In verschillende vormen zijn deze punten in de boodschappen van Medjugorje terug te vinden, maar in plaats van 6 verschijningen in Fatima (plus die van Pontevedra aan Lucia in december 1925), hebben we al meer dan 42 jaar dagelijkse verschijningen in Medjugorje! Het komt erop neer dat Medjugorje zowel een school als een ziekenhuis is. Wanneer een kind in coma ligt, dan waakt de moeder elke dag bij haar kind, totdat het weer tot leven komt, ze blijft bij haar kind zelfs als dat jaren kan duren. Het staat vast dat onze wereld zich grotendeels in een diepe geestelijke coma bevindt, of liever gezegd: in een gevaarlijke verduistering van de gewetens. Om te kunnen realiseren wat Maria in Fatima is begonnen en wat ze in Medjugorje voortzet, nodigt zij ons uit om te bidden, om veel te bidden. Zij draagt in haar hart een reddingsplan voor haar kinderen, en zij heeft onze vurige medewerking nodig. “Zonder jullie, lieve kinderen, kan ik de wereld niet helpen, ik heb jullie nodig. Ik nodig jullie uit om met mij samen te werken tot in de kleinste details van jullie leven”.

Er is een punt van de boodschap van Fatima dat sterk wordt verwaarloosd, en dat is de toewijding van de eerste vijf zaterdagen. Als Joodse vrouw kende Maria de traditie van haar volk met betrekking tot de jaarlijkse viering van Jom Kippoer en van de Grote Verzoendag (zie Lev. 16, 29 - 34). Een keer per jaar in september, enkele dagen voor Jom Kippoer, leggen de Joden er zich in een geest van eerherstel op toe om hun hart te zuiveren van alle bitterheid, wrok, haat of andere slechte gevoelens, en om zich te verzoenen om zo zuiver mogelijk te zijn voor God. Zij werkten dan in het geheel niet, om te kunnen vasten en bidden. Vóór de verwoesting van de Tempel, droeg de hogepriester in de Tempel zoenoffers op aan God voor de zonden van zijn volk en voor zijn eigen zonden. Hij offerde daarvoor dierlijk bloed. Nu is het de Hogepriester Jezus, de Zoon van God die door de Vader is gezonden, die Zichzelf eens en voor altijd als offer aanbiedt, en het is Zijn kostbaar Bloed dat ons reinigt van alle zonden.

Het is interessant om te zien dat Maria ons in Fatima uitnodigt om een stap te zetten in het zuiveringsproces door middel van de eerste 5 zaterdagen. Om de beledigingen te herstellen die zijn gericht tot haar Onbevlekt Hart, nodigt zij ons uit tot een oprechte en frequente biecht, en om de communie te ontvangen in staat van genade, en om gedurende 10 minuten een van de mysteries van de Rozenkrans te mediteren. In Pontevedra is zij aan Lucia verschenen met haar Hart doorboord door een zwaard, zoals de oude man Simeon had voorspeld.

3. Maria zegt tegen ons: “Ik ben met jullie”. De mens, geïnspireerd door Satan, vernietigt, maar Maria, onze Moeder, laat zich niet verslaan en zij vergezelt ons en geeft ons tekenen van haar moederlijke aanwezigheid. Tussen het puin van de aardbeving staat haar beeld, intact.

Zie: Kathedraal-van-de-Annunciatie-Iskenderun-FACEBOOK en Facebook I Antuan I Antuan llgıt SJ


Al 42 jaar onderricht ze ons hoe je oorlogen kunt voorkomen, oorlogen kunt stoppen en zelfs natuurwetten (aardbevingen, vulkanen, overstromingen, cyclonen, enz.) kunt opheffen. “Alleen door te vasten en te bidden” zegt ze tegen ons. Zij houdt nooit op om ons de weg naar ware vrede te tonen en zij is voor ons een onvermoeibare voorspreekster die voorbede voor ons verricht, maar zij respecteert onze vrijheid. Op het kruispunt kiest de mens, of om met God op weg te gaan, en Hem lief te hebben en te aanbidden, of om zonder God te leven en te stikken zonder gebed. En daarom huilt onze Moeder tranen van bloed, omdat zij ziet dat wij zonder God geen toekomst hebben.


Lieve Gospa,U bent de vuurtoren die ons verlicht in de nacht en die ons met geestdrift oproept.
U zegt dat wij uw hoop zijn... Help ons U niet teleur te stellen, zoals U ons nooit hebt teleurgesteld.
Wees gezegend!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 13 januari 2023

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25
december 2022 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Vandaag breng ik je mijn Zoon Jezus, opdat je Zijn vrede mag zijn en de weerspiegeling van de opgewektheid en vreugde van de hemel. Bid, lieve kinderen, opdat jullie openstaan om de vrede te ontvangen, want veel harten zijn gesloten voor de roep van het licht dat de harten verandert. Ik ben bij jullie en ik bid dat jullie jezelf openstellen om de Koning van de Vrede te ontvangen, die je hart vervult met warmte en zegen. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.”

Boodschap van 25 december 2022 aan Jakov Colo tijdens de jaarlijkse verschijning aan hem

“Lieve kinderen! Vandaag, nu het licht van Jezus' Geboorte de hele wereld verlicht, bid ik op een bijzondere wijze, met Jezus in mijn armen, dat elk hart een stal van Bethlehem wordt, waarin mijn Zoon zal worden geboren, en dat jullie leven het licht van Zijn Geboorte mag worden. Lieve kinderen, jullie leven in onrust en angst. Lieve kinderen, vraag daarom Jezus op deze dag van genade om je geloof te versterken en de Vorst van je leven te worden. Want, lieve kinderen, alleen met Jezus in je leven zul je geen onrust zien, maar bidden voor vrede en in vrede leven. En je zult geen angst zien, maar Jezus die ons bevrijdt van alle angsten. Ik ben je Moeder die onophoudelijk over je waakt en je zegent met mijn Moederlijke zegen.”

2. De “kleine rest”.
Tijdens de 42 jaar verschijningen heeft Maria geen nieuwe religieuze orde gesticht, noch een congregatie in het leven geroepen, en ook heeft ze geen nieuwe spirituele beweging gecreëerd. Nee, wat ze heeft gedaan is het Evangelie verkondigen met het hart van een moeder, met de woorden van een moeder, met de volharding van een moeder, ondanks alle hindernissen die ze tegenkwam. Haar doel was en is “apostelen van haar liefde” te vormen, en dat zijn zij die zich door haar laten leiden, en haar school staat open voor iedereen, jong en oud.

Tijdens mijn vele missies heb ik tot mijn grote vreugde vele buitengewone mensen mogen ontmoeten, die de moed hadden om zich te verzetten tegen de heersende geloofsafval en die de eenvoud van het Evangelie wisten te beleven, recht tegen de stroom in van wat de wereld tegenwoordig belijdt. In elk land, in elke stad, werd ik diep getroffen door het prachtige werk dat de heilige Maagd tot stand heeft weten te brengen in zowel gebedsgroepen, als in kleine vurige gemeenschappen, alsook in gezinnen die zich met hart en ziel inzetten voor hun geloof. Ik zie in hen ook de apostelen waarover de heilige Louis de Monfort sprak, die toegewijd aan Maria leven om zich met Jezus te kunnen identificeren. Zij zijn de toekomst van de Kerk, en ook al zijn ze niet talrijk – en zelfs veracht - hun vertrouwen in een betere toekomst is onwrikbaar. In het geheim bereiden ze de Triomf van het Onbevlekt Hart voor en het nieuwe Pinksteren van Liefde. Zij vormen die “kleine rest” die ondanks zijn armoede en dankzij zijn armoede de Heilige Geest weet aan te trekken in deze wereld die voor de dood heeft gekozen

Een onwankelbare vrouw! Tijdens het lijden van Jezus hield Maria stand, ze geloofde, hoopte en bood alles met liefde aan de Vader aan, te midden van groot lijden. Daarom heeft zij de gave om die apostelen, die vaak door hun omgeving worden veracht, te begrijpen en te begeleiden. Als een lichtbaken van troost en vrede straalt zij te midden van de hevige storm die de Kerk van Christus steeds meer doet wankelen. Om een apostel te zijn, is het niet nodig om grote dingen te doen. “Maar kleine dingen met grote liefde,” zei Moeder Teresa van Calcutta. Bij Jezus zijn. Dat is wat telt. Alleen Zijn aanwezigheid is een garantie voor eenheid en vruchtbaarheid. Doorheen heel de geschiedenis van de Kerk laat God ons zien dat Hij juist dat ziet en koestert wat in de ogen van de wereld niet telt. De Gospa leert ons dat we allemaal belangrijk zijn. Dus wat maakt het uit als we onbeduidend zijn in de ogen van de mensen? Wij zijn niet onbelangrijk in Gods ogen. Laten we ons verheugen!

3. Profetische woorden van Joseph Ratzinger! Laten we in het licht van het recente heengaan van Benedictus XVI zijn visie in herinnering brengen, die er een is van een briljante ecclesiologie, een visie op de Kerk die goed geworteld is in de Bijbel en de traditie. Hoe kon hij niet lijden onder de geloofsafval van de zogenaamde christelijke landen? Toen hij nog maar alleen professor Ratzinger was, in 1969, zag hij al dat de Kerk in crisis verkeerde en werd vervolgd, “een Kerk beroofd van haar privileges, die al iets weg heeft van een onderaards graf, maar een heilige Kerk, een Kerk gevormd door hen die niet de wereld willen behagen maar wel de Kerk van degenen die God en de eeuwige Wet trouw zijn”. “Alles zal verloren lijken, maar op het juiste moment, juist in de meest dramatische fase van de crisis, zal de Kerk herboren worden”.

Ja, er zal een tijd komen dat “alles verloren lijkt”, want de Kerk volgt de Meester zelfs in Zijn verlatenheid! De eerbiedwaardige Marthe Robin zei hetzelfde. Toen Jezus Zich in Getsemane liet arresteren door de verrader, zei Hij: “Dit is uw uur van de heerschappij van de duisternis”. Hij was echter maar 3 dagen verwijderd van Zijn verrijzenis. De duisternis heeft altijd een vervaldatum. Dus, net als haar Meester, nadert de Kerk haar wederopstanding. Zij zal haar Meester volgen in Zijn opstanding zoals zij Hem nu volgt in Zijn lijdensweg. Ja, de Kerk zal herrijzen, want de poorten van Hades kunnen niet tegen haar op. Ze zal dan heiliger zijn. Volgens Benedictus XVI “zal de wederopstanding het werk zijn van een kleine, schijnbaar onbeduidende maar nooit terugdeinzende rest die een zuiveringsproces heeft doorgemaakt. Want zo werkt God. Het is een kleine kudde die zich verzet tegen het kwaad”.

Zo zal de Kerk de nieuwe tijd kunnen binnengaan die de heilige Maagd in haar boodschappen aankondigt, de “tijd van vrede en lente” waarop zij ons al 42 jaar voorbereidt. Wanneer de geheimen die aan de zes zieners zijn toevertrouwd zijn verwezenlijkt, dan zal dat het einde betekenen van Satans macht.

4. Een subtiele vijand. De pastorale zorg van Benedictus XVI bestond eruit om mensen van vandaag tot Christus te brengen, en om de huidige cultuur in contact te brengen met de christelijke cultuur. Zijn catecheses zijn tijdloos omdat ze ons geloofswaarheden voorspiegelen, die niet veranderen.

Hij had de moed om de subtiele vijand van Christus en zijn Kerk aan te klagen: het relativisme. Hij hield nooit op te vechten tegen deze gesel die de realiteit van de christelijke doop ontkent en verwarring zaait. “Wanneer de Kerk zich verzet tegen de zonden van deze tijd, wanneer zij zich tegen de vernietiging van het huwelijk opstelt, en tegen de vernietiging van het gezin, enz, dan verwijt men haar dat Jezus, integendeel, niet alleen barmhartig zou zijn geweest maar ook begripvol.... Christen zijn mag niets kosten... Christus heeft zich laten kruisigen, en, een Jezus die bereid zou zijn geweest om alles te verdragen, die zouden ze niet hebben gekruisigd.”

5. Een wonder van Benedictus XVI? Ik nodig u uit om op social media het aangrijpend getuigenis te lezen van Pierre Srsich, een jongere van 17, een jongeman die was aangetast door een lymfoom non-Hodgkin in het 4de stadium en door een groot kankergezwel in zijn longen. Van elke nieuwe chemo werd hij steeds gedeprimeerder. Hij kon echter gebruik maken van een bevoorrecht aanbod via de Make-a-Wish Foundation (VS), die kinderen met een levensbedreigende ziekte helpt hun droom waar te maken. Pierre had een droom: naar Rome gaan om Benedictus XVI te ontmoeten. In mei 2012 werd deze droom werkelijkheid, ook voor de andere gezinsleden. Hij had zeker niet verwacht de zegen van zijn leven te ontvangen! Zonder te weten waaraan de jongeman leed, legde de paus zijn hand op zijn borst, precies daar waar de tumor zat, en zegende hem. Een zegen wordt normaliter gegeven door de handen op iemands hoofd te leggen! Medisch onderzoek na deze ontmoeting toonde aan dat Pierre genezen was. Hij ging naar het seminarie en negen jaar later werd hij tot priester gewijd.

Pierre is niet de enige priester met een verbazingwekkend verhaal, waarin lijden en hemelse troost samengaan! Vlak voor de dood hebben gestaan verandert het hart. Laten we God danken voor Pierre, laten we bidden voor hem en voor alle priesters, dat zij het Licht van Christus mogen uitstralen in deze wereld van grote geestelijke duisternis. We hebben ze zo hard nodig!

6. Hebben jullie al een heilige ontvangen voor het nieuwe jaar? Jullie kunnen lootjes maken van heiligen en er eentje trekken voor dit jaar. We hebben zijn trouwe hulp nodig, neem het geschenk aan! In Medjugorje ontving ons huis het Kind Jezus, Koning van Liefde. Vreugde der vreugden! Ik zal jullie op de hoogte houden van wat Hij voor ons in petto heeft en jullie kunnen met ons meebidden. Laten we de woorden van de eerbiedwaarde Margaretha van het Heilig Sacrament, karmelietes van Beaune, niet vergeten: “Alle gebeden in naam van de verdiensten van het Kind Jezus worden verhoord.”


Lieve Gospa,dank u voor uw trouw om ons te begeleiden in onze moeilijkheden!
Ook vandaag pakken we uw geruststellende hand vast om van dag tot dag met u te leven,
in blind vertrouwen op uw moederlijke zegen!

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.