Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 maart 2021Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 februari 2021 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn om je tot gebed en vasten op te roepen. Beleef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal, lieve kinderen, dat met gebed en vasten zelfs oorlogen kunnen worden afgewend. Lieve kinderen, geloof, en beleef in geloof en met geloof deze tijd van genade. En mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in ongerustheid achter, als je tot mij je toevlucht neemt. Ik spreek voor jullie ten beste bij de Allerhoogste en ik bid voor vrede in jullie harten en voor hoop voor de toekomst. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2. Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen, ben ik in Italië omdat ik word geopereerd aan mijn heup. Maar, vóór mijn vertrek heb ik deze nieuwsbrief geschreven omdat ik, vooral tijdens de maand maart die is toegewijd aan onze dierbare heilige Jozef, het niet wil laten afweten. Een van mijn lievelingsverhalen, een heel onroerend verhaal, brengt ons in het hart van China, het land dat door God innig wordt bemind. Ik ben er, tot mijn grote vreugde, de afgelopen jaren tien keer naartoe gereisd.


3. Een vrouw in China…Twee Oostenrijkse missionarissen van de Jezuiëtenorde, pater Gotsch en broeder Gervasius getuigden in 1976 over een bijzondere ervaring : « Op een dag vergezelde broeder Gervasius pater Gotsch, die op weg was naar iemand die op sterven lag in Kaotai. Te paard reisden ze 200 km dwars door de bergen en heuvels en uiteindelijk kwamen ze aan bij de, in het zuiden van China, op sterven liggende persoon. Maar ze kwamen te laat, want de stervende bleek al overleden te zijn. Na de begrafenis keerden ze om, terug naar huis. Halverwege hun terugtocht kwamen ze een jongeman tegen, die, zo scheen, hun al opwachtte langs de weg, en die hun vroeg om met hem mee te gaan naar zijn moeder die ziek was. Ze volgden de jongeman en even later kwamen ze aan in een dorp dat 15 km verderop lag. In een woning die meer dan armoedig was lag een vrouw op sterven. Toen ze de priester zag vroeg ze hem :

– Vreemdeling, zul je me eerlijk antwoorden als ik je enkele vragen stel ?

– Natuurlijk, moeder !

– Bestaat er een God in Wie er drie personen bestaan ? Bestaat er een ander leven, en bestaat er daar een plaats van geluk voor de goeden en een plaats van kwellingen en afschuw voor de slechten ? Is het waar dat God naar deze aarde is gekomen om te sterven omwille van de mensen, om voor hen de plaats van geluk toegankelijk te maken ? Vreemdeling, is dit alles waar ?

De priester stond geheel versteld en antwoordde : « Ja ». En hij vroeg zich af wie deze waarheden aan de vrouw verteld zou kunnen hebben. En de vrouw vervolgde :
– Je hebt water bij je. Was mij daarmee, opdat ik naar de plaats van geluk kan gaan.
Hoe wist deze vrouw dat de priester water bij zich had om te kunnen dopen ? Haar gedecideerde houding had iets kinderlijks en overtuigde tegelijkertijd. De priester legde haar in het kort uit wat de liturgische stappen waren van het Doopsel en wat de betekenis was van het sacrament, en vervolgens doopte hij haar. Vervolgens zei de zieke vol vreugde :

-Je hebt ook brood bij je. Het is een bijzonder brood, want God bevindt Zich erin. Geef mij van dit brood. Vervolgens haalde de priester de geconsacreerde Hostie tevoorschijn, die hij bij zich droeg. De zieke wist dat hij het « Levende Brood » bij zich droeg. Vervolgens legde de priester aan de op sterven liggende vrouw de betekenis uit van de Eucharistie, waarna ze ter communie ging. Ook diende hij bij haar de ziekenzalving toe. En daarna biechtte de vrouw bij de priester. Vervolgens zei hij tegen haar :

-Tot nu toe was u degene die vragen stelde. Nu is het mijn beurt om u een paar vragen te stellen. Wie heeft u verteld over de waarheden van het geloof ? Hebt u gelovige katholieken ontmoet of evangelisten ?
– Nee, vreemdeling.
– Heeft u dan christelijke boeken gelezen ?
– Ik kan niet lezen, vreemdeling, en ik wist zelfs niet dat er zulke boeken bestaan.
– Hoe heeft u dan de kennis over het geloof ontvangen ?
– Ik heb altijd al gedacht dat het zo moest zijn. Sinds tien jaar leef ik op deze manier en ook mijn zonen heb ik op deze wijze onderricht. Ook hen kunt u allemaal wassen (dopen).
– Wist u dat we vandaag hier voorbij zouden komen ?
– Natuurlijk ! In een droom heb ik een man gezien. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik mijn jongste zoon naar de weg moest sturen, om de twee voorbijgangers die er voorbij zouden lopen, uit te nodigen om met hem mee te gaan. Hij zei me dat u me zou wassen om te kunnen gaan naar de plaats van geluk, na de dood.

De twee missionarissen waren geraakt tot in het diepst van hun ziel. De manier waarop de vrouw zich zo vlak voor haar dood gedroeg was zo vredig dat er geen twijfel over haar woorden kon bestaan. Voordat de missionarissen vertrokken gaven ze de vrouw een afbeelding van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden. Geheel vervuld van vreugde zei de vrouw vervolgens:

– Maar ik ken deze man ! Hij is me vaak komen bezoeken. Hij is degene die tegen me heeft gezegd dat ik mijn zoon naar de weg moest sturen. Had deze vrouw alles gedroomd of was de heilige Jozef haar werkelijk komen bezoeken ? Ze kon hier geen antwoord op geven. Dit weten is niet van belang. Het belangrijkste is dat de heilige Jozef deze zieke vrouw heeft onderricht. Een tijdje later vernamen de twee missionarissen dat de vrouw nog die nacht was overleden. (Uit het Duitse tijdschrift “WeiteWelt“ N° 1, Jan. 1976)

We weten niet wat de vrucht van ons gebed bewerkt, maar God weet het. Misschien in Frankrijk, of elders, heeft iemand op een dag gebeden tot de heilige Jozef voor de intenties van de Hemelse Vader en voor het heil van de zielen ? Welke arme van een parochie heeft misschien een keer geknield voor een beeld van de heilige Jozef en hem gesmeekt om te hulp te komen, en heeft op deze wijze, zonder het zelf te weten, deze machtige zegen weten te bewerken in het zuiden van China ? Welke oudje heeft misschien een litanie van de heilige Jozef op een papiertje gekrabbeld om deze ‘s avonds te kunnen bidden in de eenzaamheid van haar kamer, ter intentie van iedereen ? Welke jongere heeft misschien op een dag deze grote heilige gesmeekt om haar roeping duidelijk te maken, om op deze wijze de juiste levensweg te kunnen kiezen ? Welke zieke heeft misschien geroepen tot de heilige Jozef om een goede dood te kunnen sterven en om haar ziel geheel gezuiverd te kunnen aanbieden aan de Schepper ? De heilige Jozef is vrijgevig, en de vruchten van onze smeekbeden deelt hij uit aan de personen die het nodig hebben, zonder dat hij zich te veel bekommert om de beperktheid van onze gebeden, die zo dikwijls alleen gaan over onze persoonlijke noden en behoeften.

Ik verheug me erop eens deze Chinese vrouw te mogen ontmoeten in de Hemel, die geheel onwetend was ten aanzien van het geloof, en de mensen hier en daar, die, zonder het te weten, voor haar de genade hebben bekomen, dat ze deze aarde heeft mogen verlaten bekleed met het witte gewaad van het Doopsel en gesterkt met de Eucharistische aanwezigheid in haar hart. Ja, het borduursel van de Hemel bestaat uit al deze nederige gebeden en uit de geweldige vruchten die eruit voortkomen…

Laten we dus niet verzuimen om de heilige Jozef te vereren en om hem veel te vragen. Hij zal ons veel meer schenken dan dat we hopen te verkrijgen. Is hij niet uitgekozen uit alle mensen om de Bruidegom te zijn van de Moeder van God en om de adoptie-vader te zijn van de Zoon van God ?

4. Hoe kunnen we vasten op een manier die God welgevallig is?
Maria nodigt ons uit om alles met het hart te beleven. Het vasten dat zij van ons vraagt op water en brood op de woensdagen en de vrijdagen moet daarom gepaard gaan met een mooie innerlijke houding, want dat bezit een grote waarde en daar gaat een grote kracht vanuit. Het echte vasten is geen dieet met als doel om onze gezondheid te verbeteren, maar het is een middel om te groeien in de liefdesgemeenschap met God en met onze broeders en zusters. Deze woorden kunnen ons ertoe aanzetten om een krachtig en mooi vasten te beleven tijdens deze vastenperiode. We kunnen daarbij wat meer specifieke elementen uit ons leven onderzoeken, en op deze wijze aanvaarden om verkeerde houdingen achter ons te laten. En op deze wijze kunnen we opnieuw geheel kiezen voor God in geest en in waarheid.

Vermijden om over anderen te oordelen → In hen de aanwezigheid van Christus ontdekken
Vermijden om woorden te spreken die kwetsend kunnen zijn → Alleen zinnen uitspreken die heilzaam zijn.
Wees niet ontevreden → Vul je hart met dankbaarheid
Maak je niet boos → Wapen je met geduld
Wees niet pessimistisch → Vul je hart met christelijke hoop
Maak je niet te bezorgd over dingen → Stel je vertrouwen op God
Klaag niet → Wees erkentelijk vanwege de wonderen van het leven
Vermijd stress → Vul je leven met gebed
Koester geen wrok → Wees vergevingsgezind
Wees niet hooghartig → Leef vanuit mededogen
Raak niet ontmoedigd → Beleef het enthousiasme van het geloof
Vermijd alles wat je kan scheiden van Jezus-→ Vul je zelf met alles wat je dichter bij Jezus brengt

5. « 19 maart vieren we het hoogfeest van de heilige Jozef!
Omdat we in het jaar van de heilige Jozef zijn kunnen we des te meer beroep op hem doen en zijn hulp inroepen. Hier een gebed tot de heilige Jozef :

“O roemrijke Heilige Jozef, hoofd van de Heilige Familie van Nazareth, die met zoveel ijver voorzag in al haar behoeften, ontferm u over onze families, over onze naasten en over onze gemeenschappen met tedere zorgzaamheid. Neem onder uw hoede alle geestelijke en tijdelijke dingen die voor hen van belang zijn, en maak dat de oplossingen voor hun noden ter ere Gods zouden zijn en zouden trekken tot heil van de zielen. Amen.”

6. Een woord van een kind om te onthouden, van Thaïs : « Mamma, ik wil hetzelfde doen als Thérèse (van Lisieux) : ik wil mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde ». Waarop Sarah, haar kleine zusje, antwoordt : « Bah ! Je kunt toch op zijn minst proberen om ermee te beginnen voordat je in de hemel bent. »

 

***

Lieve Gospa, U die Gods plannen over ons leven kent, help ons om deze plannen volledig te realiseren, met onze blik gericht op Jezus, vooral in de pijnlijke uren die we nu beleven en die uw kinderen vandaag de dag raken. Samen met U willen we Jezus vergezellen die optrekt naar Jeruzalem… Laat ons niet in de steek.


Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 februari 2021
AswoensdagMijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 januari 2021 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en versterving, opdat je sterker staat in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en geboorte. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo moeten jullie ook overwegen, mijn lieve kinderen, hoeveel jullie ontvangen hebben. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde voor je welzijn op aarde. Verlang naar de Hemel, want in de Hemel is geen droefheid en geen haat. Daarom, mijn lieve kinderen, besluit opnieuw om je te bekeren, en moge de heiligheid in je leven beginnen te regeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

2.
De ongelofelijke gebeurtenis van 5 augustus 1984. De Kerk viert de dag van de geboorte van de Heilige Maagd op 8 september. Dat is een liturgische datum. Maar in 1984 heeft de heilige Maagd zelf aan Vicka, Marija en Jelena laten weten dat de exacte datum van haar geboorte 5 augustus is, en dat ze nu, vandaag de dag, op deze dag, 2000 jaar geleden is geboren. Wat een uitzonderlijke verjaardag. En ze voegde eraan toe: “Op die dag zullen de priesters die biecht horen een grote vreugde ervaren.” In de drie dagen die voorafgingen aan deze verjaardag, hebben de dorpsbewoners zich voorbereid op deze gebeurtenis met vasten en ononderbroken gebed.

De avond vóór 5 augustus, op 4 augustus, animeerde de zienster met het hart, Jelena, zoals gewoonlijk de gebedsavond van haar gebedsgroep, maar te midden van het ‘Onze Vader’ dat ze aan het bidden waren, werd haar gebed plotseling onderbroken door een bijzondere gebeurtenis: vanuit haar keel merkte ze dat ze werd geblokkeerd om verder te gaan met het gebed.
En meteen daarna zag ze opeens Satan die op de grond lag te kronkelen van woede. Vol woede zei hij tegen Jelena, dat ze de heilige Maagd moest vragen om de dag erop de menigte niet te zegenen. Jelena, die had geleerd om geestelijk te strijden tegen de Vijand, was gewend er goed op te letten om niet met de Vijand in discussie te gaan en daarom negeerde ze eenvoudigweg de vraag van Satan, waardoor er voor Satan niets anders op zat dan zich terug te trekken. En vervolgens ging Jelena vol vrede verder met het gebed. Daarop zag ze in een visioen de heilige Maagd, die meer straalde dan ooit, en ze zei tegen Jelena al glimlachend: “Satan weet waarom hij dit vraagt. Hij weet dat morgen (5 augustus) ik speciaal toestemming heb gekregen van de Allerhoogste om de mensen te zegenen met een plechtige zegen, en hij weet dat hij morgen geketend zal zijn en dat hij deze dag niet kan handelen.”


En toen brak dag X aan!
Volgens zeggen van enkele getuigen die ik persoonlijk heb gesproken, waren er ongeveer 70 priesters aanwezig in het dorp en enkele duizenden mensen, zowel bewoners uit het dorp en de omgeving, als pelgrims. Omdat ze door een onweerstaanbare innerlijke kracht niet in staat waren om met elkaar te spreken, gingen de aanwezigen, zonder met elkaar te praten, achter elkaar in de rij staan om te biechten. De priesters zaten in die tijd buiten op een stoel op het grote grasveld rondom de Kerk. De mensen gingen één voor één knielend te biecht. De priesters hielden geen moment op met biecht-horen, en velen bekeerden zich.
Het bijzondere aan de gebeurtenis was niet alleen dat iedereen in de rij ging staan om te biechten, maar ook… dat iedereen huilde. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Het is zeker dat men huilde vanwege de zonden die men had begaan, maar vooral huilde iedereen omdat ze de oneindige liefde voelde van Jezus ten aanzien van hen. Tranen uit liefde liepen over hun gezicht, en ze huilden ook vanwege het berouw dat ze voelden. Tranen van geluk, omdat ze voelden hoeveel ze werden bemind en omdat ze beseften hoe diep hun zonden waren vergeven. Ook de priesters huilden, en hun enorme stortvloed aan tranen doordrenkte zelfs hun priestergewaden, zo vertelde me een van de priesters: “We verenigden onze tranen met de tranen van de mensen die te biecht gingen. De genade was zo intens dat we haar konden voelen.” Een Italiaanse vriend die die dag aanwezig was vertelde me het volgende: “Je kunt je niet voorstellen welke diepe vrede er vanuit de Hemel die dag op ons neerdaalde. We konden de Vrede aanraken. Nog nooit had ik dit zo ervaren; het was alsof de Hemel op de aarde was neergedaald.” Enkele toeristen die op vakantie waren aan de Adriatische kust om te genieten van de zon en de zee en het strand, werden vanbinnen aangedreven om naar Medjugorje te gaan. En het eerste wat ze deden toen ze aankwamen in Medjugorje, was zich aansluiten in de rij om te biechten. Velen onder hen hadden sinds lange tijd de sacramenten achter zich gelaten. We kunnen ons de vreugde van de Hemelse Vader indenken, Die dit mooie verjaardagscadeau aan Zijn dochter Maria kon aanbieden, namelijk deze mooie oogst van zielen. Maria zorgt ervoor dat we het Hart van God meer kunnen naderen en dat we ons met de Hemelse Vader verzoenen. Die dag heeft zij gezien hoe duizenden naar Hem toesnelden, en hoe velen zich bekeerden… Die avond, tijdens de verschijning van 18 uur 40, zei de heilige Maagd tegen de zieners iets overweldigends: “Lieve kinderen, nog nooit in mijn leven heb ik gehuild van pijn en verdriet, zoals ik nu huil van vreugde. Bedankt. Ga door met bidden en vasten.” En ze voegde er aan toe: “En vergeet niet, lieve kinderen, dat Satan morgen weer uit zijn ketens is bevrijd.”

Deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis van Medjugorje is zeer betekenisvol en heeft profetische waarde. Het is interessant om te zien wat er gebeurt als de Vijand niet in staat is om te handelen... Op dat moment kan heel de barmhartigheid van God zich in krachtige stromen uitstorten over Zijn veelgeliefde kinderen, en dit zonder de obstakels die de Vijand weet te plaatsen in onze geest en in ons hart. God wil dat de vrede en de liefde heersen, maar Satan wil dat er overal haat is en oorlog, zoals Maria ons dit duidelijk heeft gezegd. Satan haat de barmhartigheid, en hij injecteert ons op duizend-en-één manieren met zijn vergif en venijn om te voorkomen dat we ons in de armen van God zouden werpen, omdat we dan de ware Vrede zullen ervaren. Het feit dat Satan voor 24 uur was geketend en in het geheel niet kon handelen, is een groot teken voor de tijd die we nu beleven. Als de Hemel dit heeft toegestaan, is dat niet om ons te bemoedigen? De dag zal komen dat de Vijand, die vandaag zo actief is, zal zijn overwonnen, en hij zal zijn overwonnen door een Vrouw, de heilige Maagd Maria; ze zal de overwinning behalen samen met haar nageslacht (Apocalyps hoofdstuk 12). We kunnen deze bijzondere gebeurtenis zien als een generale repetitie van de “Nieuwe Tijden” die werkelijk zullen aanbreken, en deze ‘tijden’ is de Hemel voor ons aan het voorbereiden. “Een tijd van vrede waar mijn hart met ongeduld op wacht”, zegt Maria ons.

-Ja, Vicka bevestigt dat de “Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria” nabij is.
-Ja, Marija bevestigt “dat deze Triomf al is begonnen (we zien hier en daar al de voortekenen ervan in de wereld)
-Ja, Ivan zegt dat “wanneer de geheimen van Medjugorje openbaar zullen zijn gemaakt, we zullen terugkeren naar het geloof van onze voorvaderen”, en dat wil zeggen dat met grote schreden de dag nadert dat Satan zal zijn geketend, en dan niet alleen voor 24 uur. Het is aan ons om deze overwinning van Maria te bespoedigen door onze gebeden, ons vasten en met onze verstervingen, zoals zij ons dat vraagt in deze boodschap van januari. Het zal zijn als een Nieuw Pinksteren van Liefde in de hele wereld. We kunnen ons niet voorstellen welk een schoonheid ons te wachten staat.

Terwijl we wachten op de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria moeten we roepen tot de Hemel, opdat God ons zou helpen om de beproeving te doodstaan waaraan heel de wereld onderhevig is. We nemen deel aan een oorlog waarin de angst en de wanhoop zich aan ons willen opdringen. Laten we daarom de juiste wapens ter hand nemen, die Maria ons aanreikt en weer opnieuw aanreikt, en dit al sinds 40 jaar.

Deze vastentijd is voor ons een gouden gelegenheid om weer opnieuw voor God te kiezen en tegen Satan. We moeten ervoor kiezen om God op de eerste plaats te stellen in ons leven, en om niet te bezwijken voor de angst alsof we weeskinderen zijn zonder toekomst. God is de Goede Herder Die zorg draagt voor Zijn kudde, en Die wonderen van formaat voor haar wil bewerken, die in verhouding staan tot de beproeving waar we doorheen aan het gaan zijn. God is 24 op 24 uur beschikbaar zonder een ‘staakt het vuren’. Hij bedriegt ons niet met leugenachtige woorden, Hij respecteert de ouderen, Hij koestert elk leven, Hij heeft een persoonlijk reddingsplan voor ieder van ons, Hij koestert ieder van ons als Zijn oogappel. Hij heeft ons echter nooit beloofd dat het gemakkelijk zal zijn, maar Hij heeft ons wel geluk beloofd, een geluk zonder houdbaarheidsdatum… als we samen met Hem de weg gaan.

Heer Jezus, ik geef mij aan U over met een oneindig vertrouwen. Ik leg mijn lot in Uw handen. Ik heb vertrouwen in Uw plan van Liefde voor mijn leven.

3. Wapens om te overwinnen! Elke lofprijzing, elke kwaliteit van God, van Maria, van de Engelen of van de heiligen, die we aanroepen via het bidden van litanieën en andere gebeden, schenkt genaden en verrijkt ons met hun schoonheid. Deze lofprijzingen zijn elke keer als een hamerslag voor Satan, en hij klaagt over deze gebeden tijdens exorcismen. Hij haat litanieën en hij krimpt ineen bij het aanroepen van de deugden van de heiligen. In de geestelijke strijd helpt het bidden van litanieën ons om overwinningen te bekomen.


4. Laten we verbonden blijven.
Op donderdag avond om 21.00 uur bidt broeder Boris, ofm, een Rozenkrans via livestream vanuit Medjugorje, en de avond wordt vervolgd met een gemediteerde aanbidding. De Zoom connectie is:


https://us02web.zoom.us/j/86399610937?pwd=dW9OLzFmakt3VHFDTzQxVDFwRmVHdz09

Of via Facebook : https://www.facebook.com/Medjugorje.fr/


***

Lieve Gospa, U hebt meegeleefd met Jezus en U hebt met Hem geleden. Wij pakken Uw hand vast in het begin van deze Vastentijd. Wij willen groeien in intimiteit met Jezus en we willen van alles afzien wat ons ervan weerhoudt om Hem in waarheid toe te behoren. Geef ons de moed om onze kleine, verborgen offers, die God zo liefheeft, te vermenigvuldigen.Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 januari 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 december 2020 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, ik breng je de kleine Jezus die jullie vrede brengt. Hij die het verleden, het heden en de toekomst van je bestaan is. Mijn lieve kinderen, laat je geloof en hoop op een betere toekomst niet uitdoven, want jullie zijn uitgekozen om bij elke gelegenheid getuigen van hoop te zijn. Daarom ben ik hier met Jezus, opdat Hij jullie zegent met Zijn vrede. Bedankt dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

De ziener Jakov Colo heeft tijdens zijn jaarlijkse verschijning de volgende boodschap ontvangen en aan ons doorgegeven:

Lieve kinderen, ook vandaag is Jezus hier naast je, zelfs als je denkt dat je alleen bent en dat licht niet in je leven bestaat. Hij is hier en heeft je nooit verlaten en nooit afstand van je genomen. Het licht van Zijn geboorte verlicht deze wereld en jullie leven. Zijn Hart staat altijd voor je open, om al je pijn, al je beproevingen, angsten en behoeften te ontvangen. Zijn armen zijn naar jullie uitgestrekt, om jullie als Vader te omhelzen en je te vertellen, hoe belangrijk je voor Hem bent, hoeveel Hij van je houdt en voor Zijn kinderen zorgt. Kinderen, staat je hart open voor Jezus? Hebben jullie je leven volledig in Zijn handen gelegd? Heb je Jezus als je vader aangenomen, tot wie je je altijd kunt wenden en bij wie je troost kunt vinden en alles wat je nodig hebt om het ware geloof te beleven? Daarom, mijn kinderen, geef je hart aan Jezus en sta Hem toe dat Hij over je leven gaat heersen, want alleen op deze manier zul je het heden accepteren en de wereld waarin je vandaag leeft onder ogen kunnen zien. Met Jezus verdwijnt alle angst, lijden en pijn, omdat je hart Zijn wil accepteert en alles wat in je leven komt. Jezus zal je het geloof geven om alles te aanvaarden en niets zal je van Hem verwijderen, omdat Hij je stevig bij de hand houdt en je niet toestaat afstand te nemen en jezelf te verliezen op moeilijke momenten, omdat Hij de Heer van je leven is geworden. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen.

2. De Koningin van de Profeten is aan het woord. In deze onzekere tijden houden veel mensen hun ogen en hart gericht op de Heilige Maagd, omdat de Koningin van de Profeten op de hoogte is van hetgeen haar kinderen moeten weten en omdat zij het meest geschikte moment kent om hen hierover te spreken. Ze is spaarzaam met haar woorden die waarheidsgetrouw en teder zijn, en die vrede brengen.

Stille en verborgen wonderen.
Het land Hongarije, dat door St. Etienne is toegewijd aan de Heilige Maagd, heeft een mystica die de moeite waard is om te leren kennen: Zuster Maria Natalia Magdolna, dienares van God (1901-1992). De procedure voor haar mogelijke zaligverklaring is in gang gezet, want deze zuster heeft al meerdere heilige wondertekenen verricht. Enkele uitspraken die de Heilige Maagd gedaan heeft aan deze zuster citeer ik hier. Zo heeft ze, onder andere, tegen haar gezegd dat er in de zielen ondenkbare wonderen zullen plaatsvinden, stille en verborgen wonderen, wanneer men onophoudelijk bidt om verzoening te bekomen.
Maria zei het volgende tegen haar: "Op het moment dat Satan de illusie koestert dat hij Heer en Meester van de wereld is geworden en denkt dat hij de Troon van de wereld kan bestijgen, pak ik hem zijn gehele buit af. De eindoverwinning ligt enkel in de handen van mijn Zoon en in mijn handen.”
In nog andere termen bevestigt zij dit: "Op het moment dat Satan denkt dat hij de overwinning heeft behaald en dat hij de meeste zielen voor zich heeft kunnen winnen, en, wanneer hij vanuit zijn immense hoogmoed en onbegrensde arrogantie daardoor gelooft dat Hij bij machte is en in staat is om heel de schepping, en om al het goeds dat God geschapen heeft, te kunnen vernietigen (met inbegrip van de zielen), en wanneer dan nog slechts in een paar zielen het Licht van het Geloof brandende is – daar de zwakken zich altijd gemakkelijk door Satan hebben laten beetnemen-, dan zullen de Barmhartigheid en de Genade van God voor altijd de overwinning behalen. Het betekent het einde van de Leugen en een begin van de weg die de Goddelijke Vrede zal brengen in de wereld.

3. Er bestaat een verhaal waarin een oude Koning binnenkort zal sterven terwijl hij geen erfgenaam heeft. En om die reden zegt hij tegen zichzelf: “Ik zal alle verkiesbare aristocraten uit mijn Rijk uitnodigen, op die en die dag en dat en dat uur, en uit deze groep uitverkorenen zal ik mijn erfgenaam kiezen.” Op de aangebroken noemenswaardige dag vond er een groot feest plaats in zijn paleis en niemand had daarbij het minste vermoeden welk geheim plan hij erop nahield. Tijdens het feest ging de Koning verkleed als bedelaar demonstratief voor de ingang van het Paleis zitten, met voor hem op de grond een mandje dat hij er had neergezet om te bedelen. De aristocraten gingen één voor één op gewichtige wijze door de deur van het paleis de feestzaal binnen. Daarbij passeerde elk van hen de bedelende Koning zonder hem ook maar iets van geld te geven, en zonder hem ook maar een blik waardig te keuren. Maar… dat was niet bij alle sjieke genodigden het geval…Een van hen hield halt en lachte de bedelaar warm en hartelijk toe, waarbij hij tegelijkertijd een ruime aalmoes in het mandje van de bedelaar deed. Toen alle welgestelde gasten binnen waren, trad ook de Koning de feestzaal binnen in zijn verkleedkleren en tot verbazing van iedereen liep hij regelrecht af op de aristocraat die het lijden van de arme bedelaar bij de deur ter harte had genomen. En vervolgens zei de Koning op plechtige wijze: “Jij zult mijn erfgenaam zijn.”

Dit verhaal in niet alleen een leuk en sympathiek verhaal. Zij is in het bijzonder van betekenis in deze moeilijke dagen die wij beleven, waarin degenen die worden gezien als onnuttig, en als personen om zich voor te schamen, op bijzondere wijze veel te lijden hebben. Met name de ouderen, en de mensen die kwetsbaar zijn vanwege een ziekte, en de gehandicapten, en de armen, en degenen die door het leven zijn verwond…enz., en degenen die het land te veel geld kosten, en die niet van nut zijn voor de ambitieuze en rijke plannen van het land, worden bedreigd en lopen het risico te vervallen in wanhoop, omdat ze te lijden hebben en moeten afzien vanwege het misprijzen van de “rijken”.
Maar, als wij met aandacht het Woord van God lezen, en vooral het Nieuwe Testament, dan ontdekken wij de immense gevoelens van tederheid van God voor deze mensen, en ook ontdekken we dan hoe belangrijk zij zijn binnen het reddingsplan van de mensheid. Het is de “kleine rest” die wordt gekoesterd door God.
In werkelijkheid: hun leven te midden van ons is van doorslaggevend belang, want met hun leven dragen zij de wereld, door middel van de stille offergave van hun lijden. Ik wil hen met dit schrijven bemoedigen, want de dag zal komen waarop degenen die lijden geheel vervuld zullen zijn met vreugde, in plaats van dat zij als eerste het slachtoffer zijn vanwege de catastrofale keuzes van hen die vanuit de cultuur van de dood leven. Zij zullen stralen als de zon ten overstaan van allen en diegenen in verwarring brengen, die dachten het recht te hebben om te beslissen om hen wel of niet te doden of om hen in leven te laten.

Velen van hen heb ik zien voorbijtrekken in Medjugorje. Ze zijn afkomstig uit alle sociale milieus, want echte armoede hangt niet af van de mate waarin men geld op de bank heeft staan…Ik dank God dat ik hen heb mogen ontmoeten. Ze zijn de waardevolle schatten van de Kerk en de waardevolle steentjes van de Kroon van de heilige Maagd.

Kent u het “NIM spel” waarbij de verliezer wint, en de winnende strategie in handen heeft? Zo is het ook met God.

4. Blijf verbonden!
Op de donderdagavond mediteert broeder Boris ofm, de geheimen van de Rozenkrans, en dit vindt plaats op 21.00 uur, waarbij ook andere personen een deel van de meditatie doen. De avond wordt daarna voortgezet met de Aanbidding van het Heilige Sacrament.

www.medjugorje.hr/live


Vergeet niet om deze informatie door te geven.

5. De ziener Ivan is op dit moment Medjugorje voor enkele weken en we hopen dat we met hem en zijn gebedsgroep kunnen bidden op de heuvel op de tijd van de verschijning.

Met Vicka gaat het goed
, zij heeft nog fysiotherapie om te kunnen herstellen na haar operatie. Ze moet zich nog “schuilhouden”, want haar gezondheid is nog zeer kwetsbaar en daarom moet zij zich ook goed beschermen tegen het virus. Laten we voor haar bidden dat ze weer mag aansterken en qua gewicht weer wat mag aankomen. Ze is echt vel over been, en toch straalt ze van vreugde en vrede.


***

Lieve Gospa, Welbeminde Moeder, leer ons om onze aandacht gericht te houden op Uw Zoon en om ons geheel aan Hem over te geven met een oneindig vertrouwen, zoals U dat deed toen u nog op aarde was. Want er bestaat geen ware vrede zonder deze vertrouwensvolle overgave.

Zr. Emmanuel Maillard (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.