Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 november 2020

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 oktober 2020 ontving de zienster Marija Pavlovic haar maandelijkse boodschap, die hieronder wordt weergegeven:

Lieve kinderen,
In deze tijd roep ik jullie op, terug te keren naar God en naar het gebed. Roep alle heiligen te hulp opdat zij voor jullie een voorbeeld en een hulp mogen zijn. Satan is sterk en vecht om zoveel mogelijk harten naar zich toe te trekken. Hij wil oorlog en haat. Daarom ben ik al zo lang bij jullie om je over de weg van het heil te leiden naar Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Keer terug naar de liefde tot God en Hij zal je sterkte en je toevlucht zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2.
De heilige van Napels had een geheim! Don Dolindo Ruotolo (1882-1970), wist hoe hij Gods hart kon bereiken en hoe hij bij de gelovigen de vrede van hart kon laten voortduren tijdens de moeilijkste situaties. Hij bad een onweerstaanbaar gebed: zijn alom bekende ‘offerande van overgave’, dat even kort als krachtig is:

“O Jezus, ik geef me aan U over, zorg voor alles”

Omdat we opnieuw in lockdown zijn steekt de angst met zijn schadelijke gevolgen bij velen weer de kop op, en deze gevolgen zijn: opwinding, slapeloze nachten, ontmoediging, gevoelens van onmacht, bitterheid, opstandigheid, opgesloten zitten in zichzelf, sombere gedachten, korte lontjes en verbale agressie en nog vele andere symptomen. Daarbij komt nog dat we ons makkelijker laten manipuleren wanneer we angstig zijn. De totalitaire regimes uit het verleden zijn hier een voorbeeld van. Angst was precies hetgeen dat ze wilden oproepen bij de mensen. Ja, in menselijk opzicht kan de situatie van nu angst inboezemen en ons ertoe brengen om verkeerde keuzes te maken.

Wie kan het plan ten aanzien van de Naties veranderen? De heilige Maagd nodigt ons uit om de hulp en de bijstand in te roepen van alle heiligen. Don Dolindo komt precies op het juiste moment om ons te helpen in deze moeilijke tijden, door ons op stevige wijze te verankeren in de kracht van Degene Die in Eeuwigheid heerst en Die als enige de plannen ten aanzien van de naties kan veranderen. Het komt erop neer dat we ons moeten grondvesten in de overwinning van Christus Die alle kwaad heeft overwonnen. Worden we geraakt door een kwaad, en is het een kwaad dat onze krachten te boven gaat ?, dan kunnen we dit kwaad afgeven aan Jezus. We kunnen Hem met geloof zeggen: “Heer, dit is Uw probleem. Voor mij is dit probleem te groot, ik ben er te klein voor, het gaat mijn krachten te boven. U moet er nu voor zorgen.” We moeten daarbij het beetje doen dat in onze macht ligt en Jezus de rest laten doen, met een oneindig vertrouwen in Hem van onze kant. We zijn waarlijk kinderen van God en geen weeskinderen die zijn overgeleverd aan de onvoorspelbare grillen van de wereld. Natuurlijk kunnen beproevingen ons raken, maar ze kunnen ons niet vernietigen. Als we de levens van heiligen lezen, dan zien we hoe de overgave in Gods handen een korte trap is, die ons leidt naar de toppen van de heiligheid, waardoor we ook al hier op aarde geluk beleven. Er vinden vele wonderen plaats bij het graf van Don Dolindo, dat zich in Napels bevindt.

Ik zal voor u de tekst citeren die aan Don Dolindo werd geïnspireerd. U vindt deze tekst in de PS onderaan in deze brief, en ik raad u sterk aan om deze tekst biddend te lezen.

3. Slavko! Op 24 november 2000, 20 jaar geleden, is pater Slavko teruggekeerd naar het huis van de Vader. De volgende dag, op 25 november, sprak de heilige Maagd over hem in haar maandelijkse boodschap: “Verheug jullie samen met mij, want jullie broeder Slavko is geboren in de Hemel en hij is nu een voorspreker voor jullie.” Ik heb het geluk dat ik vlakbij de begraafplaats woon waar hij rust, en ik ben nu in de gelegenheid, omdat ik niet in lockdown ben, om bij zijn graf te bidden en hem te vragen om zijn machtige voorspraak aan te wenden voor ieder van ons.

4. Herders zonder schapen?
Jezus kreeg medelijden toen Hij zag hoeveel van Zijn kinderen verdwaald waren en waren als schapen zonder herder. “Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat zij afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.” (Mat 9,35). Wat zou Hij nu zeggen, bij het zien van al het verdriet vanwege de gesloten kerken waar het nu verboden is om binnen te gaan? Wat zou Hij nu zeggen, als Hij de noodkreet hoort van Zijn kinderen die op dit moment de vieringen niet kunnen bijwonen en die de sacramenten niet kunnen ontvangen? Zou Hij zich niet buigen over deze situatie zoals een herder zich buigt over zijn verloren schapen?

Dierbare vrienden, onze priesters zijn vandaag de dag in gevaar. Ze hebben ons nodig. De strijd waarin zij zijn gewikkeld, omdat ze nu geïsoleerd leven, kan hen brengen naar een diepere intimiteit met God, maar kan er ook toe leiden dat ze ontmoedigd raken. Sommigen zullen misschien keuzes maken waardoor ze verwijderd raken van God en waardoor hun geweldige priesterlijke roeping in gevaar komt. De heilige Maagd zegt ons dat “de priesters bruggen zijn”. Echter, om door deze tijd heen te kunnen komen van grote beproeving en om binnen te kunnen gaan in de “Nieuwe Tijden van vrede”, die ze heeft aangekondigd, moeten we over deze bruggen lopen die de priesters zijn. Maar, als we niet meehelpen om deze bruggen in stand te houden, zodat ze niet instorten, hoe kunnen dan alle volken aan de overkant terecht komen? Maria zegt: “Met hen, zal ik de overwinning behalen”. En dus niet zonder hen.
Zij zijn onze zeldzame parels. Laten we voor hen bidden, en laten we met onze offers die we voor hen opdragen, een muur van vuur om hen heen bouwen om hen te beschermen tegen het Kwaad, en om hen te helpen hun priesterschap heilig te leven. Het is voor hen van levensbelang. En op deze wijze zullen wij geen schapen zijn zonder herders (Zie in de PS het gebed van Thérèse van Lisieux voor de priesters).

***

Lieve Gospa, Moeder en Koningin van de priesters, maak dat wij uw Liefde in ons hart hebben voor hen. En omdat we voor een zekere tijd niet naar de Mis kunnen gaan, maak dat we in de diepte van onze ziel het Koninklijk Priesterschap van de gelovigen leven, dat we hebben ontvangen tijdens ons Doopsel. We zijn er zo trots op Christen te zijn.

Zr. Emmanuel Maillard (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

PS: Don Dolindo Ruotolo (1882-1970), Franciscaans priester uit Napels, waarvan het zaligverklaringsproces is geopend. Hij was een vriend en tijdgenoot van pater Pio van Pietrelciena.

Aan hem geopenbaard:

JEZUS spreekt:

“Waarom zijn jullie zo gauw verontrust en in verwarring? Vertrouw toch je zorgen aan Mij toe en jullie zullen rust vinden. Waarlijk, zo zeg Ik jullie, als jullie je echt en volledig aan Mij toevertrouwen, dan zullen je gebeden worden verhoord en al je moeilijkheden worden opgelost.”

“Iemand die altijd nog alles bediscussieert en zelf wil doen, heeft nooit wonderen beleefd of verricht die van Mij kwamen; dit geldt zelfs voor de heiligen. Alleen wie zich totaal overgeeft en toevertrouwt aan God, werkt samen met God. Als jullie merken dat alles nog gecompliceerder wordt, zeg dan, met gesloten ogen, in je hart en ziel: "Jezus, zorg voor ons". En keer je af van het eigen ik, want jullie rusteloos verstand maakt het alleen maar moeilijker om je aan Mij toe te vertrouwen. Doe dit in alle omstandigheden. Doe dit en jullie zullen voortdurend, maar in stilte, grote wonderen aanschouwen, die weliswaar aan de buitenkant niet sensationeel lijken, maar voor jullie groot zijn en bovendien het werkelijke vertrouwen in Mij en de liefde voor Mij zullen versterken. Ik, jullie God, zal voor jullie zorgen. Dat verzeker Ik jullie.”

“Jullie kunnen niet slapen, willen alles onderzoeken en over alles nadenken, alles weten en over alles meedenken. Daarmee vertrouwen jullie toch alleen op de menselijke kracht van het "eigen ik", of nog erger: op de mens zelf en zijn eigen ingrijpen. Dat staat mijn plannen met jullie in de weg. O, hoe graag wil Ik toch dat jullie je echt aan Mij overgeven, zodat Ik jullie alles kan geven. En hoe verdrietig maakt het Mij jullie zo onrustig en vertwijfeld te zien. Dat is precies het doel van Satan, jullie zo onrustig en vertwijfelt maken, om jullie zo af te houden van mijn hulp en Liefde, zodat jullie je geheel op het menselijk denken en handelen verlaten. Vertrouw daarom geheel op Mij. Vind rust in Mij. Vertrouw je in alles aan Mij toe. Ik verricht wonderen naarmate jullie je vollediger aan Mij overgeven en jullie jezelf wantrouwen.

Sluit toch jullie ogen, en rust in mijn armen. Als jullie je te veel uitsloven, zullen jullie weinig genaden ontvangen. Maar als jullie je in je gebeden geheel aan Mij toevertrouwen, dan zullen jullie veel genaden ontvangen. Als jullie lijden, vragen jullie Mij om dit weg te nemen, maar dan wel op de manier waarop jullie dat willen. Jullie wenden je weliswaar tot Mij, maar willen wel dat Ik moet doen wat jullie Mij voorstellen. Zo lijken jullie op zieken die bij de arts komen voor een behandeling, maar zelf de arts voorschrijven wat hij moet doen. Doe dat toch niet, maar bid zoals Ik het jullie in het Onze Vader heb geleerd: "Uw naam worde geheiligd." Dat wil zeggen, moge in mijn nood en moeilijkheden U verheerlijkt worden. "Uw rijk kome." Dat wil zeggen, moge alles ertoe bijdragen dat uw rijk in ons en in de wereld tot stand komt. "Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel." Dat wil zeggen, beschik toch wat in deze situatie het beste is voor het tijdelijke en eeuwige leven. Als jullie werkelijk tegen Mij zeggen: Uw wil geschiede of: zorg toch voor ons, dan grijp Ik in met al mijn almacht en los Ik de moeilijkste situaties op.” Als je merkt dat het van kwaad tot erger wordt, maak je dan niet ongerust. Sluit weer je ogen en spreek vanuit je hart vol vertrouwen tot Mij: "Uw wil geschiede, zorgt voor mij, O Heer." En Ik beloof je dat ik als een geneesheer met al mijn goddelijke almacht zal zorgen en ingrijpen, ja, dat Ik ook een wonder kan doen als dat nodig is. Als je merkt dat je toestand verergert, alsof je ziek bent, wees dan niet ongerust, sluit je ogen en zeg opnieuw tot Mij: "Zorgt voor mij" Ik beloof je: Ik zal voor je zorgen.

Onrust, bezorgdheid over hoe iets zal aflopen, dingen zelf willen bepalen en doen, dat gaat tegen de ware overgave in. Dat is hetzelfde als wanneer kinderen hevig bij hun moeder aandringen om wat van haar gedaan te krijgen. Als de kinderen alles zelf willen doen, doorkruisen ze of verhinderen ze met hun plannen, ideeën en grillen de echte hulp van hun moeder. Sluit toch de ogen van je eigen ik en laat Mij het werk doen. Sluit rustig de ogen en richt jullie innerlijke blik geheel op Mij, en werp zorgen over de toekomst als een verzoeking van je af. Rust eenvoudig in Mij, geloof in mijn goedheid en Ik verzeker jullie dat, als jullie tot Mij zeggen: “Zorgt voor mij”, dat ik getrouw aan mijn liefde, geheel voor jullie zorg zal dragen, jullie zal troosten, bevrijden en leiden.

En als Ik jullie langs een andere weg moet voeren dan jullie zouden willen, dan zal Ik jullie toch onderwijzen. Dan zal Ik jullie toch in mijn armen dragen, want er is geen heilzamer medicijn dan mijn liefdevol ingrijpen. Maar bedenk: Ik zorg alleen voor jullie, als jullie je ogen innerlijk op Mij richten: Dat wil zeggen, als jullie dat werkelijk willen en je volledig aan Mij toevertrouwen en je aan Mij vasthouden.

PS: Gebed van de heilige Thérèse van Lisieux voor de priesters.

Jezus, eeuwige Hogepriester, bewaar Uw priesters in het binnenste van uw allerheiligst Hart, waar niemand iets tegen hen vermag. Bewaar hun gezalfde handen, die dagelijks met Uw Heilig Lichaam in aanraking komen, zonder smet. Bewaar rein hun lippen, die rood zijn van Uw kostbaar Bloed. Bewaar hun hart voor Uw heerlijk Priesterschap, gezuiverd van alle aardsheid. Doe hen groeien, Heer, in liefde en trouw jegens U, en behoed hen voor de besmetting van de wereld. Verleen hun met de macht over brood en wijn, tegelijk die over de harten. Zegen hun werk en doe het rijke vruchten dragen en schenk hun eens de kroon van het eeuwig leven. Amen.