Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2019.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- Op 2 november had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij het heel slecht weer was. Er waren veel pelgrims aanwezig, die gekomen waren voor Allerheiligen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, mijn geliefde Zoon bad en verheerlijkte de Hemelse Vader voortdurend. Hij vertelde Hem altijd alles en vertrouwde op Zijn wil. Dat is wat jullie, mijn kinderen, ook zouden moeten doen, want de Hemelse Vader luistert altijd naar Zijn kinderen. Eén hart in één hart - liefde, licht en leven. De Hemelse Vader gaf Zichzelf doorheen een menselijk gelaat; het gelaat van mijn Zoon. Jullie, apostelen van mijn liefde, zouden in hart en gedachten altijd het gelaat van mijn Zoon moeten zien. Jullie zouden Zijn liefde en Zijn offer altijd indachtig moeten zijn. Jullie zouden moeten bidden om altijd Zijn aanwezigheid te voelen, want zo, apostelen van mijn liefde, kunnen jullie allen helpen die mijn Zoon niet kennen, die Zijn liefde niet hebben leren kennen.

Mijn kinderen, lees het Evangelie. Het is altijd iets nieuws, het is wat jullie bindt aan mijn Zoon die geboren werd om het woord van leven te brengen naar al mijn kinderen en om Zichzelf op te offeren voor iedereen. Apostelen van mijn liefde, breng, gedragen door de liefde voor mijn Zoon, liefde en vrede naar al jullie broeders. Veroordeel niemand. Heb iedereen lief volgens de liefde voor mijn Zoon. Op die manier zorg je ook voor je ziel, en die is het allerkostbaarst, datgene wat jullie echt toebehoort. Ik dank jullie."


2 - Het kwaad ontmaskeren.
Al degenen die de Heer willen volgen en die voor Hem willen werken met heel hun hart, moeten weten dat de Vijand zal proberen om hen te ontmoedigen via verschillende middelen. Gelukkig dat we met vasten en gebed zijn valstrikken kunnen ontwaren, waardoor we kunnen voorkomen dat we met open ogen in zijn valkuilen trappen. De heilige Maagd is een expert om ons te waarschuwen voor het kwaad, en het volstaat vaak om daarbij haar hulp in te roepen. Ik ken een verantwoordelijke van een gemeenschap die de herder is van veel personen. Onder hen zijn er die in de gevangenis hebben gezeten of die in de prostitutie zijn geweest, enz, en aan wie deze gemeenschap een weg aanbiedt voor de wederopbouw van hun leven in Christus. Deze verantwoordelijke moet zeer waakzaam zijn. Omdat deze gemeenschap een plek van strijd is voor de personen die er wonen. Op één plek wonen de mannen en iets verderop wonen de vrouwen. Omdat deze verantwoordelijke niet overal tegelijk kan zijn, vraagt hij vaak aan de heilige Maagd of zij hem wil waarschuwen als er iets niet goed gaat, zodat het probleem tijdig een halt toegeroepen kan worden bij de wortel zelf ervan. Tijdens een nacht, toen hij diep lag te slapen, werd hij opeens wakker geschud, waarbij hij de overtuiging had dat hij ogenblikkelijk, midden in deze nacht, naar de woongemeenschap van de mannen moest gaan. Toen hij daar aankwam merkte hij dat een van de mannen een ongehuwde moeder op zijn kamer had uitgenodigd. Ik sla de details verder over. En na een lang gesprek kwam de verantwoordelijke erachter dat deze man alle vrouwen wilde verleiden die op affectief vlak wat zwak waren. Die nacht was de heilige Maagd tussen beiden gekomen opdat het Licht zou overwinnen. Aan deze man werd het voorstel gedaan om op een andere plaats in een woongemeenschap voor mannen te gaan wonen. Hierdoor kreeg de vrouw ook de kans om de draad weer op gezonde manier op te pakken.
Ik ken een man die vaak in aanraking komt met mensen die een verbintenis hebben gesloten met de Boze om allerlei ernstige zonden te kunnen begaan. Hij heeft me een kort maar krachtig gebed gegeven. Ik denk dat dit eenvoudige gebed veel mensen kan helpen die het verlangen hebben om met God samen te werken, en die daarbij niet in een valkuil van de Boze verstrikt willen raken.
“Heer Jezus, ik bid U, maak dat de mensen die mij omringen hun maskers laten vallen. Maak dat voor mij zichtbaar wordt wat is verborgen in hen en ook hetgeen ze veinzen. Bewerk voor mij alstublieft, dat de valstrikken die de Boze tegen mij wil spannen zichtbaar voor mij mogen worden, zodat ze geen obstakel vormen voor mijn weg naar U. Dat ik ze mag kennen om ze te kunnen vermijden.”

3 – God op de eerste plaats stellen, is dat mogelijk?
Een jonge Amerikaan, Matthew genaamd was een stralende student vergeleken met de andere studenten, vanwege de vrede die ervan hem uitging. Hij was een ware getuige van Christus. Hij bad veel en hij hield zielsveel van Jezus. Hij had met Jezus een soort pact gesloten, waarbij hij alles zou aanwenden om ervoor te zorgen dat de Wil van God zich in zijn leven zou kunnen realiseren, en dat tegen elke prijs. Hij had begrepen dat het geheim van zijn leven was om het plan van de Schepper ten aanzien van zijn leven over zijn kleven, te realiseren. Op een dag werd Matthew verliefd op een meisje. Stap voor stap begonnen ze hun huwelijk te plannen voor het volgende jaar, en ze besloten om deze verlovingstijd op kuise wijze te beleven. Maar een tijdje later ontving Matthew een roeping voor het priesterschap. Geheel ondersteboven van deze roeping, begon hij zich opnieuw vragen te stellen over zijn leven en over wat de Heer nu echt van hem wilde: Een huwelijk of het priesterschap? Waarop hij besloot om voor 3 dagen naar een klooster te gaan om in stilte te kunnen zijn en om zo diep in zijn hart te kunnen kijken om te kunnen horen wat de Heer hem wilde zeggen. Het kwam erop aan om zich niet van weg te vergissen. In het gebed maakte hij het duidelijk: “Heer, ik heb deze tijd van stilte gekozen om te kunnen bidden, maar ik vraag U daarbij slechts één ding. Geef mij een overduidelijk teken, zodat Uw wil kenbaar wordt voor mij.” Matthew had nood aan een concreet en onweerlegbaar teken in plaats van dat hij zou moeten drijven op voorbijgaande gevoelens en gedachten. Na deze drie dagen ging hij op bezoek bij zijn verloofde. En hij zei tegen haar: “Het is goed mogelijk dat ik ben geroepen voor het priesterschap. Eerst zal ik veel moeten bidden om te kunnen begrijpen wat de Heer van mij wil. Want, weet je, het is zo belangrijk om Zijn Wil te doen, en om werkelijk in overeenstemming te zijn met hetgeen Hij van ons wil.” Het meisje werd boos en schreeuwde hem toe: “Maar waarom maak je het leven zo gecompliceerd? Laat de Wil van God toch vallen. Tussen ons is alles duidelijk, waarom moet je dan nog de Wil van God gaan zoeken? Hou daar toch mee op.” En vervolgens viel er tussen hen een lange stilte, waarop Matthew vervolgens zei op fluisterende toon: “Heer, dank U voor het concrete en duidelijke teken dat U mij nu heeft gegeven.”

Matthew is naar het seminarie gegaan en hij is tot priester gewijd. Het is een priester die gelukkig is. Het offer om niet te trouwen heeft hem veel gekost, want hij had echt van zijn verloofde gehouden. Maar zijn keus om tegen elke prijs de Wil van God te doen, heeft hem gered van een ongelukkig leven. Hij had begrepen, dat als hij was getrouwd met een meisje dat onder alle omstandigheden de Wil van God afwees, hij recht op een ramp afgestevend zou zijn op korte termijn. Die dag had hij een groot drama weten te ontwijken en zo had hij zichzelf veel lijden bespaard. God op de eerste plaats stellen, geeft veiligheid op de lange termijn.


4 - Is het mogelijk om het Vagevuur te vermijden?
Gelukkig zijn zij die Vicka hebben mogen horen vertellen over haar reis samen met Jacov, waarbij de heilige Maagd hen heeft meegenomen naar de Hemel, en naar het Vagevuur en naar de Hel. Maar ook zalig zijn zij die eenvoudigweg de Leer van de Kerk hierover volgen; over de Laatste Uitersten van de mens.

In deze maand november waarin we bidden voor de overledenen, wil ik een punt benadrukken over het Vagevuur. Vandaag de dag zijn er velen, ook gewijde personen, die het bestaan van het Vagevuur in twijfel trekken, alsof deze werkelijkheid opeens heeft opgehouden te bestaan, want ze is een steen des aanstoots voor veel mensen. Een groot aantal heiligen echter hebben het Vagevuur bezocht, onder andere zuster Faustina, en Mariam van Bethlehem, de heilige pastoor van Ars, en ook pater Pio en nog vele anderen. Hun relaas hierover is adembenemend. Ja, het Vagevuur bestaat, en ik raad u sterk aan daar rekening mee te huiden in het vervolg van uw leven.

Hoe kunnen we deze pijnlijke tijd van zuivering vermijden, alvorens binnen te gaan in de omarming van God, in een volmaakte eenheid met Hem Die ons geluk in de Hemel zal zijn? Hier enkele punten om te onthouden:

-Veel doen voor de zielen in het Vagevuur. Missen opdragen voor het heil van hun ziel. Een Rozenkrans voor hen opdragen of een Kruisweg. Een vastendag voor hen houden. Ons lijden voor hen offeren. Maria zegt ons, dat, wanneer we bidden voor de zielen in het Vagevuur, wij machtige voorsprekers bekomen die voor ons bidden, omdat we voor hen hebben gebeden. Deze zielen zullen ons helpen om ons niet te hechten aan aardse dingen, maar aan God.
-Nederig leven. De nederigheid is een machtig wapen tegen Satan.
-Een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in de goedheid van God en in Zijn oneindige Barmhartigheid.
-De naastenliefde beoefenen ten overstaan van de armen, en aan God de tienden schenken van ons inkomen. “De naastenliefde bedekt vele zonden.”
-Ons ontfermen over onze oude ouders en ons voor hen inzetten.
-Verzaken aan de zonde en vaak te biecht gaan.
-Barmhartig zijn en snel de aanvallen van de ander tegen ons vergeven.
-Nooit oordelen over een persoon, maar goedertieren zijn. “Oordeelt niet en Ge zult niet geoordeeld worden“, zegt Jezus. (Mat 5,7).
-Tegen elke prijs het kwaadspreken en lasterpraat voorkomen, alsook elke zonde tegen de naastenliefde. Kwaadsprekerij en lasterpraat betekent een lange periode van verblijf in het Vagevuur.


Lieve Gospa, U bent altijd gefascineerd geweest door het aanschijn van Uw Zoon Jezus,
geef ons de ogen van Uw hart om Hem te kunnen aanbidden.

 

Zr. Emmanuel
Gemeenschap van de Zaligsprekingen
Vertaald uit het Frans