Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2019.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 Augustus ontving Mirjana haar maandelijkse boodschap bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte pelgrims. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, groot is de liefde van mijn Zoon. Als je de omvang van Zijn liefde zou leren kennen, zou je Hem aanbidden en danken zonder ophouden. Hij is altijd levend bij jullie in de Eucharistie, omdat de Eucharistie Zijn Hart is. De Eucharistie is het hart van het geloof. Hij heeft jullie nooit verlaten. Zelfs toen jullie probeerden om van Hem weg te gaan, liet Hij jullie niet in de steek. Daarom is mijn moederlijk hart vol vreugde wanneer ik zie hoe jullie - vol liefde - naar Hem terugkeren, wanneer ik zie dat jullie naar Hem toe komen via verzoening, liefde en hoop. Mijn moederlijk hart weet dat iemand die de weg van het geloof begint te gaan als een bloemknop is. Met gebed en vasten worden die knoppen vruchten, mijn bloemen, apostelen van mijn liefde; jullie worden lichtbrengers en verlichten allen om jullie heen met liefde en wijsheid. Mijn kinderen, als moeder smeek ik jullie: bid, denk na en aanschouw. Al het mooie, pijnlijke en vreugdevolle dat jullie overkomt - al die dingen leiden tot geestelijke groei, opdat mijn Zoon in jullie mag groeien. Mijn kinderen, geef jezelf over aan Hem, geloof in Hem, vertrouw op Zijn liefde, laat je leiden door Hem. Laat de Eucharistie de plaats zijn waar je ziel gevoed wordt, waarna je liefde en waarheid kunt verspreiden, als getuige van mijn Zoon. Ik dank jullie. ."

2 – “Mijn kleine kinderen, er zullen beproevingen komen" De Koningin van de Profeten is nog nooit zo duidelijk geweest als vandaag de dag, en dat is geen toeval. Het laatste wat we moeten doen is haar waarschuwingen in de wind te slaan, want die zijn ernstig. Sinds 38 jaar toont zij ons de weg van Vrede en voorspoed. Maar ondanks haar oproepen, waarin ze ons zegt dat we risico lopen als we haar boodschappen negeren, is het antwoord van haar kinderen te zwak. En daarom moet ze ons nu waarschuwen dat de tijden die komen gaan moeilijk zullen zijn. Alsof de wereld al niet voldoende onder beproevingen te lijden heeft. Heer, ontferm U over ons. Laat ik duidelijk zijn: het gaat helemaal niet over het einde van de wereld. Wat blijkt uit het feit dat Maria spreekt over de toekomstige generaties. Nee, wat zij doet is ons voorbereiden op de Nieuwe Tijden, en natuurlijk ook op de Triomf van haar Onbevlekt Hart. Wanneer een moeder haar kind voorbereidt op een gebeurtenis die komen gaat, dan betreft dat in geen geval iets dat zich nog ver in de toekomst bevindt en wat haar kind niet zal meemaken. Nee, integendeel, ze bereidt het voor op hetgeen het nog tijdens zijn leven zal meemaken. Dus, zonder twijfel zullen u en ik de Nieuwe Tijden nog gaan meemaken.

Elke overwinning wordt voorafgegaan door een conflict of een strijd, want het is niet over de Vrede dat we triomferen, maar juist over een gebrek aan Vrede. En wij bevinden ons middenin deze strijd, dat mag duidelijk zijn. Wat een verwondingen en wat een lijden is er op deze wereld onder de mensheid. Hoe meer de overwinning nadert, hoe heviger de strijd zal zijn, want de vijand die ziet hoe het uur voor hem geslagen is, en hoe hij dus aan het verliezen is, zal zich meer en meer gedragen als een dodelijk verwond beest, waardoor hij zijn agressieve aanvallen zal vermeerderen voordat hij ten dode is opgeschreven.

Met God echter, is het nooit te laat. Als we de beproevingen die op komst zijn niet meer kunnen tegenhouden, dan kunnen we ze wel verzachten en verkorten. Ik houd mij er meer dan verre van om ook maar de kleinste indicatie te geven over de aard van de beproevingen die ons te wachten staan. Beter is het dat we ons concentreren op de manier waarop we Gods genaden gaven over ons af kunnen roepen, en Zijn buitengewone Barmhartigheid. Op deze wijze zullen we het milieu overleven van de woeste golven die te hoog voor ons gegrepen zijn.

Elke waarachtige profetie bevat ook een boodschap van hoop, en vandaag de dag zegt Maria ons opnieuw dat we op zoek moeten gaan naar de juiste schuilplaats. Een schuilplaats die ons niet bedriegt: namelijk, het Hart van haar Zoon Jezus, Dat altijd bij ons aanwezig zal blijven door middel van de Eucharistie. Ze zegt: “Hij zal altijd bij jullie aanwezig blijven in de Eucharistie. Hij zal altijd onder jullie als de Levende aanwezig zijn, want de Eucharistie Is Zijn Hart. De Eucharistie is het Hart van het geloof. Hij heeft jullie nog nooit in de steek gelaten, zelfs niet toen jullie hebben geprobeerd om je van Hem te verwijderen. En ze zegt ook: “Mijn kinderen, degenen die geloof hebben – die het ware geloof hebben-, die zijn gelukkig ondanks alles, omdat zij op aarde het geluk van de Hemel zijn beginnen te leven. Zij die het ware geloof hebben zijn geheel gehecht aan Jezus, met heel hun wezen.”

De verzekeringen die de wereld ons aanbiedt, en het materialisme en haar bedrog, kunnen ons geen enkele zekerheid meer geven. Als ik een levensverzekering afsluit, dan is zij pas van nut als ik dood ben. Alleen Jezus is onze enige ware zekerheid, en onze schuilplaats, en onze ware levensverzekering.

3 – "De zonde zal heersen", heeft Maria gezegd. “Maar wanneer jullie van Mij zijn, dan zullen jullie overwinnen, omdat dan jullie schuilplaats het Hart van Jezus zal zijn.”

Dat is de reden dat de wereld nood heeft aan aanbidders, om de Heer de kans te geven om weer te heersen in het hart en in het centrum van de wereld. Maria heeft gevraagd om een kapel van eeuwigdurende Aanbidding te installeren in elke parochie. Te zien dat haar kinderen haar Zoon aanbidden is haar diepste wens. Wanneer we Jezus aanbidden verborgen in het tabernakel, of wanneer Hij is uitgesteld op het altaar, en ook al zullen we verschillende verstrooiingen kennen, dan toch zal de Levende Jezus daar steeds aanwezig zijn, en Hij zal schijnen over de wereld op onzichtbare wijze, en tegelijkertijd zal Hij handelen in onze zielen. Heel Zijn leven bevindt zich dan voor ons, zoals een geopend boek met een relaas waar vuur vanaf straalt. En beetje bij beetje zullen we omgevormd worden, omdat we verrijkt zullen zijn door Hem met Zijn eigen substantie. Waarom zijn er vandaag de dag zoveel katholieken die twijfelen over de reële aanwezigheid van Jezus in het Heilig Sacrament? Weten zij dan niet dat zelfs ook Satan ervan op de hoogte is dat Jezus aanwezig is in de uitgestelde Hostie. Waarom zijn er satanisten die koste wat het kost erop uit zijn om tabernakels open te breken om er Hosties uit te stelen, om de Passie van Jezus zo lang mogelijk kunnen verlengen? Hebben ze niet voldoende bakkers in de buurt die hen kunnen voorzien van brood?

Het is mooi om te zien dat Jezus Zijn goddelijke stralen van Liefde en Licht zowel laat schijnen over degenen die Hem aanbidden, als over degenen die dat niet doen. Het is een moment dat we overgaan van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke, en dat draagt vrucht. Ik ken een priester die parochies oproept om binnen hun gebied een kapel van eeuwigdurende aanbidding de installeren. Zo vertelde hij me eens in 1984 dat Triest (een stad in Italië), dat het hoogste aantal zelfmoorden kende van heel het land, het aantal ervan met meer dan de helft zag verminderen toen hij er een kapel van eeuwigdurende aanbidding had gecreëerd, en dit resultaat werd bereikt binnen een jaar. Ook ander kwaad had zich toen verminderd, zoals: misdaden, verkrachtingen, echtscheidingen, abortussen, occulte praktijken en nog zoveel andere zaken… De statistieken ervan zijn terug te vinden in het gemeentearchief van de stad.

4 – Rome is aangekomen! Dank zij de bergen werk die verzet zijn door mgr. Hoser, de gezant van de Paus voor de pastoraal in Medjugorje, die paus Franciscus zelf gezonden heeft, hebben al meerdere prelaten zich niet geschroomd om Medjugorje te bezoeken in deze laatste weken om er de Eucharistie te vieren. Vanuit Rome zijn gekomen: De Aartsbisschop Rino Fisichella, de voorzitter van de pauselijke raad voor de Nieuwe Evangelisatie ; en verder, de Romeinse kardinaal Angelo De Donatis ; en de kardinaal van Sarajevo, Mgr. Vinko Pulic; en ook nog: de nuntius voor Bosnie-Herzégovine, Mgr. Luiggi Pezzuto.

Op 4 augustus, op de feestdag van de Pastoor van Ars, hebben 714 priesters geconcelebreerd tijdens de H. Mis. Zelfs Frankrijk was er aanwezig, middels Mgr. Dominique Rey, bisschop van Toulon, alsook de Aartsbisschop van Avignon, Mgr Jean-Pierre Cattenoz. Dit is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het heiligdom van Medjugorje, en het is echt iets heel positiefs en hoopvols.

5 - Wanneer er te veel muggen in een kamer zijn, dan kun je een apparaat in het stopcontact steken dat een geur verspreidt of een geluid, waardoor het ongedierte op de vlucht slaat. Ook ons gebed is een reukwerk dat opstijgt naar God, het is een parfum dat met haar delicate heerlijke geur de Hemel verblijdt. Het gebed is in staat om vele demonen te ontkrachten, omdat ze haar verfijnde heerlijke geur niet kunnen verdragen, en er voor op de vlucht slaan. Laten we niet de ontroerende bekentenis van de heilige Maagd vergeten, die zij ons liet toekomen in 2017, in een van haar boodschappen: “De gebeden die jullie tot mij richten zijn de mooiste liefdesrozen voor mij, en ik kan niet op een plaats afwezig zijn als er een rozengeur aanwezig is.” Is elk “Weesgegroetje” niet een roos die aan Maria wordt aangeboden?

6 - Van en Frankrijk. Omdat men mij heeft laten weten hoe belangrijk de kleine Vietnamees Marcel Van is voor de lezers van deze nieuwsbrief, en omdat ik Van in juli heb geciteerd, wil ik nu een tekst van hem aanhalen die Frankrijk aangaat, en die hopelijk zal spreken tot de harten van mijn geliefde volk.

Jezus (12 nov. 1945): O, kleine apostel van Mijn Liefde, in heel Frankrijk roept Mijn Liefde om hulp. En welke hulp vraagt zij? De enige echte hulp, namelijk die van het gebed, die de vlam van Liefde kan doen oplaaien, en die de harten van de vijanden kneedbaar maakt voor Mijn Liefde. Om dit goed te kunnen doen, moet er overal waar Fransen zijn het parfum van gebed opstijgen naar Mijn Hart, zoals ik dat verlang. O, Frankrijk, Ik hou van jou; en jullie, Fransen, weten jullie wel welke gevoelens van Liefde Mijn Hart voor jullie koestert? Zien jullie Mijn tranen die zich vermengen met die van degene die een buitenlander is, en die Mijn woorden aan het opschrijven is die ik hem dicteer voor jullie? O, Frankrijk, ik neem je in Mijn armen, ik geef je een kus. Het mag toch niet zo zijn dat je van dit gebaar van tederheid van Mijn kant profijt trekt om Mij vol in het gezicht te slaan? Maar helaas, jullie bewoners van het land waar ik een bijzondere Liefde voor koester, hoe gedragen jullie je ten overstaan van de Liefde die ik jullie betoon? Gaan jullie deze Liefde in volle vrijheid wegwerpen ver van jullie vandaan? O, priesters van het land waar ik op bijzondere wijze van houd, Ik ben een vluchteling die een asielvraag bij jullie wil indienen. Welke ontvangst willen jullie Mijn Liefde geven? Zal Ik verjaagd worden door jullie, of met Liefde ontvangen worden? O, Mijn kinderen, Ik zou niet willen dat het mogelijk is dat Mijn Liefde zich moet terugtrekken uit Frankrijk. O, Frankrijk, land waarvan ik meer houd dan van de andere landen, verspreid toch de oproep van Mijn Liefde. Jullie Fransen, Mijn kinderen, als jullie Mijn Liefde verwerpen, van welke andere liefde zouden jullie je dan willen bedienen om Frankrijk te doen herrijzen? Als er geen enkele liefde is om Frankrijk te doen opstaan, dan zal Frankrijk bedekt worden met donkere rookwolken uit de Hel, en in dat geval zal zij een land worden dat het tegenovergestelde is van Mijn Liefde, en daardoor zal zij als land geheel verwoest worden. Maar mijn kinderen, mijn nederige kinderen van Mijn Liefde, als men gebeden naar Mij doet opstijgen die komen uit de vertrouwensvolle harten, die eenvoudig en zuiver zijn, dan zul je een tijdje later zien hoe Ik al lachend naar jullie land zal kijken waarvan ik hou.”

Ter gelegenheid van de verjaardag van de Verschijningen, heb ik bij het Blauwe Kruis een video opname gemaakt van 12 minuten, over de boodschap van 25 juni, en deze is te zien op youtube: http://www.enfantsdemedjugorje.fr/message-du-25-juin-pour-le-38eme-anniversaire-des-apparitions-commentaire-de-soeur-emmanuel/

Kijk ook naar het filmpje over de zo belangrijke boodschap van 25 juli. http://www.enfantsdemedjugorje.fr/commentaire-video-du-message-du-25-juillet-2019/

Lieve Gospa, het volgende woord van de Bijbel dringt zich vandaag de dag op aan mijn geest voor al jou kinderen: “Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn trouw wijkt niet van u, en mijn vredeverbond wankelt nooit, dat zegt Jahwe, die zich over u erbarmt.” (Jesaja 54,10)

Zr. Emmanuel
Gemeenschap van de Zaligsprekingen
Vertaald uit het Frans

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.