Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2019.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- Op 2 april kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote groep pelgrims. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, als een moeder die haar kinderen kent, weet ik dat jullie snakken naar mijn Zoon. Ik weet dat jullie snakken naar waarheid, vrede, naar wat zuiver is en niet misleidt. Om die reden spreek ik tot jullie, als moeder, en door Gods liefde, en roep ik jullie op om mijn Zoon te leren kennen - Zijn liefde, Zijn barmhartig hart - doorheen het gebed en met hart dat zuiver en open is. Mijn Zoon zag schoonheid in alle dingen. Hij zoekt in elke ziel naar het goede, hoe klein en verborgen het ook is, om het kwade te kunnen vergeven. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde: aanbid Hem, dank Hem zonder ophouden, en wees waardig. Want Hij heeft goddelijke woorden tot jullie gesproken, woorden van God, woorden die zijn voor iedereen en voor altijd. Daarom, mijn kinderen, heb lief, straal, wees één en leef in wederzijdse liefde. Dat is wat jullie nodig hebben in de wereld van vandaag. Zo zullen jullie apostelen van mijn liefde zijn. Zo zullen jullie op de juiste manier getuigenis afleggen van mijn Zoon. Ik dank jullie."

Video van de verschijning van 2 april 2019 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Het oog van de naald ? We zijn in de goede week en willen deze intens met Jezus beleven. Meer dan ooit willen we dichtbij Hem zijn. Maar hoe kunnen we dichtbij Hem komen om bij de Verrijzenis tot de zijnen te kunnen behoren ? Zoals de Heilige Johannes van het Kruis ons uitlegt is het moeilijk om een hoge berg te beklimmen als men zware lasten met zich meedraagt. Zoals ook de heilige Paulus het al vóór hem gezegd had, is het voor een atleet moeilijk de trofee te bemachtigen als hij een te zware sportuitrusting draagt. Jezus zegt ons echter heel duidelijk het volgende in het Evangelie: Het is voor een kameel gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Rijk Gods binnen te gaan (Mt. 19-24). Om deze woorden van Jezus goed te kunnen begrijpen moeten we terug keren naar Zijn tijd. De toehoorders van Hem, van Zijn tijd, begrepen heel goed wat “het oog van een naald” betekende. Er was in Jeruzalem een hele smalle poort. Door deze poort kwamen de kamelen de stad binnen, maar niet zonder ze eerst te hebben ontdaan van de zware lasten die ze in korven en manden met zich meedroegen, die links en rechts aan hen bevestigd waren. Voor de kameeldrijver was het de regel dat hij de goederen aan de ingang van de stad moest achterlaten waar ze opgestapeld werden voor hun diverse bestemmingen. Deze poort was zo nauw dat de kamelen er in geen geval door konden samen met hun bagage. Ze moesten zich echt zo dun en smal mogelijk maken. Deze poort werd door de Joden van die tijd “het oog van de naald” genoemd vanwege haar zo smalle doorgang. Toen Jezus dit onderricht gaf begreep iedereen dat men de Heilige stad, hier het symbool van het Rijk Gods, niet kon binnengaan als men zich niet eerst ontdeed van al zijn zonden en zijn goederen, van alles wat hinderde en belette om door de nauwe poort te gaan, door dit geduchte en heilzame “oog van de naald”. Vandaag de dag zegt de ons omgevende wereld het tegenovergestelde. Men moet verzamelen, zich verrijken, en zich veilig stellen, door het verwerven van wereldse goederen die soms geheel nutteloos zijn, maar die sterk aanbevolen – en zelfs opgedrongen – worden door de mode en de consumptiemaatschappij. Zo ontstaan de afhankelijkheden en verslavingen. De wereld doet ons geloven dat de poort naar het heil wijd open is. Waarom dan naar Gods geboden leven? God is goed en iedereen gaat toch naar de Hemel !? Dit is de subtiele leugen van de volkomen valse barmhartigheid. Satan is sterk en bij machte om Gods Woord te vervormen en het tegenovergestelde te zeggen, alsof het Gods Woord zelf is, terwijl het hier om pure leugentaal gaat.

Op 2 maart vroeg Onze Lieve Vrouw om onszelf te onderzoeken: “Mijn kinderen, daarom roep ik jullie op om na te denken over jezelf en, uitgaande van mijn Zoon, naar Hem te kijken met het hart en met het hart te zien waar je staat en waar je leven naartoe gaat.” Waar sta ik ten aanzien van Jezus? Ben ik in staat om door “het oog van de naald” te gaan? Zijn mijn “manden” hindernissen om me bij mijn welbeminde Redder te vervoegen, die me met zoveel liefde roept?

Toen Jezus de menigte toesprak, de zieken genas, broden vermenigvuldigde en duivels uitdreef, toen was ik bij Hem. Toen Hij over het water liep, de storm bedaarde en wonderbare visvangsten veroorzaakte, toen was ik bij Hem. Maar later, toen Hij bloed zweette omwille van mijn zonden, toen Hij zich liet arresteren, boeien, onrechtvaardig veroordelen en naar het kruis liet leiden, waar was ik toen gebleven? Welke overdreven rijkdommen, inwendige of uitwendige, hebben me belet Hem tot het einde toe te volgen, toen Hij zich alléén in de handen van zijn beulen bevond? Toen niemand Hem verdedigde, toen Hij zijn bloed vergoot om me te redden?

Dierbare broeders en zusters, moge deze goede week er ons toe bewegen om ons leven opnieuw te bekijken en ons er toe aanzetten om ons te ontdoen van wat niet door de deur zal kunnen gaan van de Hemel, die nauw blijft. Moge het liefdevol beschouwen van het lijden van Jezus onze zware manden laten wegsmelten en ons toelaten de Verrijzenis met een vrij hart te vieren.

3– Ik ben juist terug van 4 mooie missies in Italië, Duitsland, Oostenrijk en Polen. Omdat het nu een rustige periode is kon ik Medjugorje even verlaten. Dank aan allen die gebeden hebben en nog bidden voor deze missies. Ik sta verwonderd als ik sommige getuigenissen hoor. Hoe de een of de ander een aanbiddingsnoveen, een bijzonder vasten, nachtwaken of andere offers gebracht heeft, opdat deze missies blijvende vruchten zouden dragen in de harten van de mensen, die naar de boodschappen komen luisteren. Ik heb ook de liefdevolle haast van Gospa gevoeld, die soms onverwachte deuren opent voor ons getuigenis. We zijn echter met te weinig mensen om te getuigen. Laten we dan ook de Hemelse Vader bidden, zoals Jezus ons vroeg, om arbeiders te zenden voor de oogst. Gezien de nood van vandaag de dag, is tegenwoordig meer dan ooit de oogst groot en zijn de arbeiders weinig talrijk

4–– Meerdere conferenties zijn reeds te vinden op YouTube in het Frans, Italiaans, Engels, Duits en Pools.

5 – Voordat we de Verrijzenis van Christus vieren met Pasen, laten we vooral de bekende noveen niet vergeten tot de Goddelijke Barmhartigheid, die door Jezus zelf gedicteerd werd aan Zuster Faustina. Deze begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zondag 28 april, op het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Zuster Faustina schreef hierover in haar ‘Klein Dagboek’: “Jezus droeg me op een noveen te bidden voor het Feest van de Barmhartigheid, voor de bekering van de hele wereld en de verspreiding van de Goddelijke Barmhartigheid.” “Ik verlang dat elke ziel Mijn Goedheid verheerlijkt, ik verlang het vertrouwen te hebben van Mijn schepselen. Spoor de zielen aan tot een groot vertrouwen in de afgrond van Mijn Barmhartigheid. Moge de zwakke en zondige ziel geen angst hebben tot Mij te naderen, want, zelfs als ze meer zonden zou bedreven hebben dan er zandkorrels zijn op aarde, toch zal alles verzinken in de afgrond van Mijn Barmhartigheid.” (K.D. §1059) “Mijn dochter, spreek tot heel de wereld van Mijn onvoorstelbare Barmhartigheid. Ik verlang dat de Heilige Barmhartigheid de hulp en de toevlucht zou zijn van alle zielen, vooral van de arme zondaars. Op deze dag zijn de sluizen van Mijn Barmhartigheid wijd open. Ik stort een oceaan van genaden over de zielen die zullen naderen tot de bron van Mijn Barmhartigheid. Elke ziel die dan biecht en de Heilige Communie ontvangt zal de volledige vergeving krijgen van haar fouten en de kwijtschelding van haar straffen. Op deze dag zijn alle Goddelijke bronnen open waaruit de genade stroomt. Dat geen enkele ziel angst zou hebben om Mij te naderen, zelfs als haar zonden rood zijn als scharlaken. Mijn Barmhartigheid is zo groot dat, zelfs in alle eeuwigheid, geen enkele geest, noch van mensen, noch van engelen, de diepte kan peilen van alles wat uit de diepte gekomen is en komt van Mijn Barmhartigheid. Elke ziel die met Mij verbonden is, zal Mijn liefde en Mijn Barmhartigheid gedurende heel de eeuwigheid mediteren. Het feest van de Barmhartigheid is uit mijn binnenste ontsproten.”(KD § 699) “Ik wens dat het gevierd wordt op de zondag na Pasen. De mensheid zal geen vrede vinden zolang ze zich niet keert tot Mijn Barmhartigheid.”

De volle aflaat, die Jezus beloofde door deze noveen en de sacramenten die ze vergezellen, zijn een buitengewone genade voor onze tijd, die door het kwaad op uitzonderlijke manier geteisterd wordt. Laten we ze te baat nemen en verspreiden. Zoveel beproefde zielen wachten hopeloos op dergelijke woorden om opnieuw tot leven te kunnen komen.

Lieve Gospa, tijdens deze heilige dagen houden we meer dan ooit Uw moederhand vast om met liefde Uw Zoon Jezus te volgen die ons van de dood naar het leven brengt.
Verenig onze harten met uw allerzuiverste hart om Hem met u te aanbidden en te troosten.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2019