Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2019.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- Op 2 maart 2019 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een voor de winter aanmerkelijk grote groep. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, ik noem jullie de apostelen van mijn liefde. Ik toon jullie mijn Zoon, die de ware Vrede en de ware Liefde is. Als moeder verlang ik om jullie naar Hem te leiden door Gods genade. Mijn kinderen, ik roep jullie daarom op om na te denken over jezelf en, uitgaande van mijn Zoon, naar Hem te kijken met je hart, en met het hart te zien waar je staat in het leven en waar je leven naartoe gaat. Mijn kinderen, ik vraag jullie om te begrijpen dat jullie léven dankzij mijn Zoon - dankzij Zijn Liefde en Offer. Jullie vragen mijn Zoon om voor jullie barmhartig te zijn, en ik roep jullie op tot barmhartigheid. Jullie vragen Hem om voor jullie goed te zijn en jullie te vergeven, en hoe lang al smeek ik jullie, mijn kinderen, om alle mensen die jullie ontmoeten te vergeven en te beminnen? Wanneer jullie mijn woorden begrijpen met het hart zullen jullie de ware liefde begrijpen en kennen, en jullie zullen in staat zijn om apostelen van die Liefde te zijn. Mijn apostelen, mijn lieve kinderen, ik dank jullie."

Mirjana vertrouwde ons toe dat de heilige Maagd erg verdrietig was.

Video van de verschijning van 2 maart 2019 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Ga niet voorbij aan de heilige Jozef. Tijdens de noveen die aan zijn feest vooraf gaat is het goed genaden te vragen, want hij wil deze overvloedig aan ons schenken. Onder de talrijke gebeurtenissen wil ik u het volgende getuigenis aan de hand doen: een ontroerend voorval vanwege de goedheid en de humor van onze dierbare Heilige Jozef: Tijdens een strenge winter in een parochie in Slovakije ontbrak het de priester aan brandhout om zich te verwarmen. Omdat hij al verschillende keren genaden had verkregen van de heilige Jozef in momenten van tekort, vroeg hij hem om brandhout. Het hout kwam echter niet. Daar de heilige Jozef van humor houdt, kreeg de priester het idee om het volgende tegen hem te zeggen: “Sint Jozef, ik merk dat U me geen hout wilt geven. Oké, dat is uw zaak, maar vergeet niet dat het grote beeld van U, dat in de kerk staat en waarvoor de gelovigen veel bidden, van massief hout is.” Daarop bleek dat de heilige Jozef de sublieme boodschap begrepen had, want het hout kwam onmiddellijk. Dat is begrijpelijk: waarom zich levend laten verbranden als er een betere oplossing voorhanden kan zijn!

Gebed van Paus Leo XIII tot de heilige Jozef:
Tot U, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht in onze nood en – na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen – smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dan vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de onbevlekte Maagd Maria en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmee gij het Kind Jezus hebt omhelsd. Zorgzame bewaarder van het heilig Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige Beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En, zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen. Amen

3 – Onze kinderen ontroeren ons. Een moeder schreef me over haar vreugde vanwege haar 9 jarig zoontje Carlo (dat licht autistisch is). “Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er bij mij thuis stukjes paradijs zijn. Ik ben deze morgen opgestaan met een flinke verkoudheid. Vervolgens zag ik hoe Carlo naar mij toekwam met een Bijbel in de hand. Hij zei dat hij het “tegenovergestelde” aan het zoeken was om me te genezen. Waarop ik hem antwoordde: “In dit boek zal je geen “tegenovergestelden” vinden maar veeleer antwoorden en remedies voor alle kwalen. Toen zei hij: “Jezus heeft me gevraagd om te lezen tot aan de 1ste brief aan de christenen van Tessalonica“. En wat later voegde hij er een beetje ontmoedigd aan toe: “Maar hoe kan ik al deze boeken in één keer lezen?” Ik antwoordde: “Misschien moet je vandaag niet alles tegelijk lezen. Je kan elke keer een stukje lezen”. Heel enthousiast voegde hij er aan toe: “Ja, Jezus heeft me echt gevraagd om dat allemaal te lezen.” Ik vroeg hem hoe hij de stem van Jezus gehoord had. Hij antwoordde: “In mijn hart. Toen ik Hem vroeg of ik de Bijbel moest lezen om je te laten genezen, antwoordde Hij me: “Ja, dat is de goede sleutel.” “Bij elke heilige Mis neemt Carlo een schriftje mee en noteert alles wat hij van de preek niet begrijpt. Vervolgens gaat hij dan na de Mis naar de sacristie om de priesters om uitleg te vragen. Ze kennen hem allemaal en zijn blij om zijn vragen te mogen beantwoorden. En met een knipoog: “Zo is er tenminste één, die naar onze preek luistert.”

4– Een bijzondere verschijning. De heilige Maagd zal op 18 maart aan Mirjana verschijnen met een bijzonder doel: bidden met haar en met ons voor hen die de liefde van God nog niet kennen. “Als jullie voor de ongelovigen bidden, zegt Maria, dan bidden jullie voor je toekomst en voor die van je kinderen. Het kwaad komt immers in de wereld door de ongelovigen.” Mirjana voegt er aan toe: “Als jullie de tranen zouden zien die vanwege de ongelovigen over de wangen rollen van de heilige Maagd, dan zouden jullie elke dag voor hen bidden. Telkens als we voor hen bidden, wissen we de tranen van haar gelaat.” We hebben hier een concreet middel bij de hand om Onze Lieve Vrouw te troosten. Vooral omdat Mirjana zei dat Ze op 2 maart zeer verdrietig was.

5 – Het Woord van God eten. We zijn ons te weinig bewust van de schat, die we bij ons hebben vanwege het Woord van God. Een levend Woord dat schept en herschept, een Woord dat geneest en vrede brengt. Een geschenk rechtstreeks uit de Hemel. Toen ik me bekeerde op mijn 25ste, en Jezus mij uit een diepe duisternis haalde, moest Hij me wel een flinke dosis Heilige Geest geven om me opnieuw tot leven te wekken. De volgende dagen ervoer ik ongelofelijke dingen: Wanneer ik het Evangelie opende, waren de letters in het boek geen gewone woorden meer, zwart op wit, zoals wij ze gewoonlijk zien, maar er straalde licht uit deze woorden als vurige vlammen, die me fascineerden. Ik kon mijn ogen niet meer van deze teksten afwenden, want deze vlammen waren voor mij als het ware reëel voedsel. Ik verlangde inning naar dit voedsel en verslond het met vreugde. Deze ervaring duurde enkele weken. Later nam ik weer mijn plaats in tussen de “normale Christenen”. Nu weet ik echter dat, zelfs als op een dag het Woord me ogenschijnlijk niets zegt, het me in werkelijkheid in het geheim voedt en me van Gods leven laat leven.

Enkele dagen na mijn bekering nam ik deel aan een Charismatische gebedsavond in Parijs, dezelfde waar ik het leven terug gevonden had. Ik zat naast Martine, de medestichteres van de Emmanuel gemeenschap (met Pierre Goursat, die op het punt staat zalig verklaard te worden). En plotseling werd ik gegrepen door een hevige angst, en ik dacht: “Wat als mijn duisternissen me weer overvallen, als ik opnieuw terugval in deze vreselijke toestand zoals vroeger?” Toen riep ik met heel mijn wezen vanuit mijn hart tot God: “O, Jezus, ik smeek U, moge uw Woord me nooit verlaten.” Op dat moment opende Martine met gesloten ogen haar Bijbel en las de volgende passage voor: “Zo luidt de godsspraak van Jahweh: Wat Mij betreft: Dit is mijn verbond met hen, zegt Jahweh: mijn geest, die op u rust en de woorden, die Ik in uw mond heb gelegd, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw nakomelingen, noch uit die van hun nakomelingen, van nu af tot in eeuwigheid, zegt Jahweh. (Jes. 59, 21). Kunnen jullie je voorstellen welk een schok van geluk er toen door mij heenging?

6 – In Medjugorje onderricht de Gospa degenen die hebben aanvaard zich met haar op de weg naar de heiligheid te begeven. Ze vraagt dat, bijzonder in de Vastentijd (en tijdens de Advent), elk gezin en elke gemeenschap samen de prachtige teksten zouden lezen, die de liturgie ons aanbiedt en dat men dan over dit Woord met elkaar zou delen. Door te ontdekken wat elke broer of zus te vertellen heeft wordt dit Woord met duizend lampen verlicht, zoals de vonken, die uit een steenrots ontstaan als men er op slaat. Het Joodse volk noemt dat “midrashim”. En zeker, de Rots is God zelf. De ontdekkingen van nieuwe rijkdommen in Gods Woord zullen nooit uitgeput raken. Deze oefening kan men bijvoorbeeld tijdens de maaltijden doen. Dat zou loze woorden voorkomen, en het niveau van onze gesprekken verhogen onder de stralende blik van de Gospa.

Lieve Gospa, breng onze harten in overeenstemming met het Uwe,
opdat wij zouden behoren tot hen die U troosten en niet tot hen die U kwetsen.
Maak onze harten in deze Vastentijd zacht en nederig zoals dat van Jezus,
en zuiver en volgzaam ten aanzien van de heilige Geest, zoals het uwe.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2019