Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2015,
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, in aanwezigheid van een massa mensen, die gekomen waren voor het feest van de kleine Térèse van Lisieux (1 oktober) en voor het feest van de engelbewaarders. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik ben hier bij jullie om jullie te bemoedigen, om jullie met mijn liefde te vervullen, en om jullie opnieuw uit te nodigen om getuigen te zijn van de liefde van mijn Zoon. Ik heb talrijke kinderen die geen hoop hebben, geen vrede en geen liefde. Zij zoeken naar mijn Zoon, maar weten niet hoe en waar ze Hem kunnen vinden. Mijn Zoon wacht ze op met open armen; help ze om de weg naar Zijn omhelzing te vinden. Daarom, mijn kinderen, moeten jullie bidden om de liefde. Jullie moeten veel bidden, heel veel, om altijd meer liefde te hebben, want liefde overwint de dood en laat het leven doorgaan. Mijn liefdesapostelen, mijn kinderen, bid samen, met een eenvoudig en oprecht hart, ook al zitten jullie ver van elkaar. Bemoedig elkaar in de spirituele groei, net zoals ik dat doe. Ik waak over jullie, en elke keer als jullie aan mij denken, ben ik bij jullie. Bid ook voor jullie herders, voor zij die voor mijn Zoon en voor jullie alles in de steek lieten. Heb ze lief en bid voor hen. De hemelse Vader luistert naar jullie gebeden. Ik dank jullie.”


2 – “De oorlog zal eindigen” “Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans” is de titel waarmee de heilige Maagd zich voorstelde in Fatima. Ze vroeg om het gebed van de Rozenkrans om de oorlog van 1914-1918 een halt toe te roepen. Oktober is de maand van de Rozenkrans. Om die reden is dit een gelegenheid om even pas op de plaats te maken en zich de vraag te stellen: “Wat heb ik gedaan met mijn Rozenkrans om conflicten te laten ophouden ?” Deze remedie, die de desastreuze plannen van de Satan verijdelt, blijft een eeuw later even krachtig en effectief en zelfs meer dan ooit. (Het eeuwfeest van Fatima wordt gevierd in 2017). Zou men op Google lezen: “Er bestaat een wonderbare remedie, die door een grote geleerde is uitgevonden, die bij machte is om sereniteit te bekomen en de vrede van hart, en de beëindiging van familieruzies… Een remedie die zich al eeuwen heeft bewezen in alle lagen van de maatschappij, maar die heel duur is en niet te exporteren. Zij is alleen te verkrijgen in de verste uithoek van China …” Wel, ik wed dat de meeste mensen daarheen zouden snellen, zelfs als dat zou betekenen dat ze er sommige bezittingen voor zouden moeten verkopen, om de reis ernaar toe te kunnen betalen en het product te kunnen kopen. En … ze zouden nog gelijk hebben ook.
Deze wonderbare remedie ligt echter ergens in een van uw la’s of ze hangt aan de spiegel van uw auto. Ze kost slechts één euro. Het is uw Rozenkrans. Waarom hem dan niet ter hand nemen en deze vurig bidden? Waarom twijfelen aan de beloften van de heilige Maagd als ze zich tot ons richt, met als enig doel ons de wonden en de martelingen van oorlogen, zowel innerlijke al uiterlijke, te besparen. Waarom haar woorden negeren en de voorkeur geven aan luchtspiegelingen van een vals geluk, die de media ons belooft en die ons door de gevangenis van onze geestelijke luiheid wordt voorgespiegeld? “Lieve kinderen, ontwaak uit de slaap van je ziel” zegt ze. “Ik ben gekomen om jullie te helpen. Ik wil jullie in mijn armen sluiten, maar jullie willen het niet ” “Ik hou van al jullie gebeden die met het hart worden gebeden, maar in bijzonder van het gebed van de dagelijkse Rozenkrans.” “Een eenvoudige Rozenkrans kan wonderen verrichten in jullie leven en in de wereld.”
Aan wie de Rozenkrans bidden, deed de heilige Maagd verbazingwekkende beloften ten overstaan van de zalige Alain de la Roche, o.p.: “Wie het bidden van de Rozenkrans volhoudt, zal alle genaden krijgen die hij of zij me vraagt. Ik beloof mijn heel bijzondere bescherming en belangrijke gunsten aan hen, die mijn Rozenkrans met godsvrucht bidden. De Rozenkrans zal een belangrijk schild zijn tegen de hel, zal de ondeugden vernietigen, bevrijden van de zonde en de ketterij neerslaan. De Rozenkrans zal deugden doen kiemen en zal voor de zielen Goddelijke Barmhartigheid verkrijgen. Hij zal in de harten de liefde voor de wereld vervangen door de liefde voor God, en hij zal de zielen optillen naar het verlangen van de eeuwige goederen. Hoeveel zielen zullen zich zo heiligen. Wie zich door de Rozenkrans aan mij toevertrouwt, zal niet verloren gaan. Wie mijn Rozenkrans godvruchtig bidt en de mysteries ervan mediteert, zal geen slechte dood sterven: als zondaar zal hij zich bekeren, als rechtvaardige zal hij volharden in de genade en, in elk geval, zal hij toegelaten worden tot het eeuwige leven. De echte bewonderaars van mijn Rozenkrans zullen niet sterven zonder de hulp van de Kerk. Ik wil dat al wie mijn Rozenkrans bidt in hun leven en bij hun dood, licht en volheid van genaden vinden, en dat ze delen in de verdiensten van de Gelukzaligen. Ik zal de zielen, die vurig de Rozenkrans baden, heel vlug uit het Vagevuur bevrijden. De echte kinderen van mijn Rozenkrans zullen in de Hemel een bijzondere glorie genieten. Ik zal diegenen, die mijn Rozenkrans propageren bijstaan in al hun noden. Ik heb van mijn Zoon verkregen dat de broeders en zusters die de Heilige Rozenkrans bidden, de heiligen in de Hemel als broeders zullen hebben, zowel tijdens hun leven als bij hun dood, enz …”

3 – Heilige familie. Te midden van de turbulenties, die worden veroorzaakt door de problemen rond de gezinnen, wil ik hier de vredige, kristalheldere, profetische, doordringende en genezende stem laten horen van de Moeder Gods. Heeft ze sinds 1981 niet al de sleutels gegeven die we nu nodig hebben om heilige en gezonde families te bekomen? Laten we naar haar stem luisteren en de richtlijnen volgen die ze ons geeft door middel van haar boodschappen. We zouden al zoveel drama’s, breuken, ontwrichtingen en depressies hebben vermeden, die onze westerse wereld ondermijnen, als we haar moederlijke raadgevingen hadden opgevolgd. Hier enkele voorbeelden, die de zieners ons in de loop van de jaren hebben gegeven: “Lieve kinderen, Satan wil de gezinnen vernietigen. Hij is dag en nacht aan het werk. Bied hem weerstand met de Rozenkrans in de hand.” “Dat de ouders bidden samen met de kinderen, en de kinderen samen met hun ouders. Zo, verenigd in gebed, kan de Satan niets tegen jullie beginnen.” “Ik vraag jullie om elke dag te bidden in het gezin. Het gebed in de familie is HET middel om de wereld van vandaag te genezen.” “Een eenvoudige Rozenkrans kan wonderen verrichten in de wereld en in jullie leven.” “Moge jullie eerste gebedsgroep je gezin zijn.” “Als jullie samen bidden, komt Jezus midden onder jullie. Het doel van het gebed in het gezin is om Jezus bij jullie te laten komen.” Wat hebben we meer nodig, als Jezus onder ons is gekomen? We hebben God dan immers bij ons. Het is zeker dat Jezus goddelijk werk bij ons verricht. Aan de een zal Hij brood geven, aan een ander genezing, bevrijding, vreugde, troost, licht … en ons gezinsleven zal omgevormd worden. Dan, als we elke dag bidden, zal Jezus bij ons wonen, en Hij zal een lid worden van ons gezin. En wel op zo een wijze, dat de vader, de moeder, de oom, over Hem met eerbied zullen spreken, waardoor de kleine kinderen, die in huis wonen, zullen begrijpen dat God groot is, dat Hij bestaat en dat Hij goed is, omdat vader en moeder over Hem met liefde spreken. Dat zal zaadjes van geloof in hun hart leggen en doen kiemen. Als de ouders nooit over God spreken in het gezin, zullen de kinderen denken dat God niet bestaat of dat Hij, moest Hij toch bestaan, niet belangrijk is. Als Jezus bij ons woont, houdt Hij de wacht. Hij vervult het huis met Zijn aanwezigheid en dat betekent geluk. Beetje bij beetje zal Hij de virussen vernietigen die het gezin ondermijnen: de kritiek, de haat, de jaloezie, de afgunst …zonder de pornografie te vergeten, die bij zoveel gezinnen is binnengeslopen. Een onderzoek wees uit dat meer dan 70% van de echtscheidingen zijn te wijten aan porno. Jezus zal alles zuiveren dat schadelijk is voor het gezin. Hij zal zaadjes planten van waarden, die het gezin opbouwen: de eenheid van hart, het delen, de onderlinge steun, de vergeving. Als de leden van een gezin elkaar nooit om vergeving vragen, is de familie in gevaar. Het is goed om niet eerder te gaan slapen, dan nadat men vrede heeft gesloten met elkaar.
Als Satan dan bij u komt om zijn vernietigingswerk te beginnen, dan ziet hij dat de plaats bij u al door iemand is ingenomen. Hij ziet dat Jezus daar is en hij zal daar volledig door geterroriseerd zijn. Hij is dan genoodzaakt om zijn wapens te laten vallen en kan ons niet meer schaden. Jezus heeft Satan aan het Kruis verslagen en sindsdien verdraagt hij de aanwezigheid van Jezus niet meer. Een gezin dat dagelijks bidt, bouwt een harnas tegen het kwaad om zich heen; tegen de vernieler. Christus is dat harnas. Een gezin echter, dat niet bidt, waar is haar verdediging? Ze heeft er geen. Dit gezin verkeert in gevaar.
Soms hoort men zeggen: “Nu kunnen we trouwen, we hebben alles, een huis, geld, werk, gezondheid … Alles om een gelukkig gezin te stichten.” Maar als men Jezus niet heeft in het hart van het gezin, waar is dan de verdediging? Als de vernieler komt om dat gezin te vernielen en te ondermijnen, dan is het noch het huis, noch het werk, noch het geld, die hem vrees zullen aanjagen. Het is alleen Jezus, die hem doet vrezen. Het is beter Jezus te hebben en arm te zijn, dan rijk te zijn zonder Jezus. Toen Maria het dorpje Medjugorje koos, zei ze: “Hier heb ik echte gelovigen gevonden.” Welnu, deze gezinnen in dit dorp hadden als enige rijkdom alleen Jezus.
Als iemand in het gezin vloekt, negeer dat. Blijf kalm en maak een gebaar dat u het niet gehoord hebt, maar zegen daarbij God in uw hart. Uw zegen zal de gevolgen van de vloek tenietdoen. De vloeker zal het vlugger moe worden te vloeken, dan dat u het moe wordt om God te zegenen. Zo zult u de vrede in uw hart bewaren, en die vrede zal zich over heel uw omgeving uitspreiden. God heeft een plan tot heiligheid voor alle leden van uw familie. Als u bidt, zult u een instrument van God voor allen zijn die Zijn liefde niet kennen. “Ga niet in discussie” zegt Maria. Het is door het voorbeeld te geven en niet door elkaar op te jagen, dat de harten zich openen.
De heilige Maagd is gekomen om ons te smeken: “Vernieuw het gebed in het gezin.” Tegenwoordig wordt de aanval heviger, we hebben sterkere wapens nodig om niet ten onder te gaan. Laten we veel bidden voor de synode over het gezin in Rome.


Lieve Jezus, als ik op mijn laatste dag voor U zal staan,
zou het kunnen dat U me vraagt:
“Ik zond u mijn Moeder, hebt u goed gedaan wat ze heeft gezegd?”

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2015