Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 december 2014.


Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1-Op 2 december 2014 had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij zij werd omringd door een klein groepje mensen vanwege het winterseizoen. Mirjana gaf de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, onthoud mijn woorden, omdat ik het zeg: de liefde zal overwinnen. Ik weet dat velen van jullie de moed verliezen, door de confrontatie met lijden, pijn, jaloezie, afgunst… Maar ik ben jullie Moeder: ik ben in het Koninkrijk, maar ook hier bij jullie. Mijn Zoon stuurt mij opnieuw om jullie te helpen. Daarom: verlies de moed niet, en volg mij – want de overwinning van mijn hart is in naam van God. Mijn geliefde Zoon denkt aan jullie, zoals Hij sinds jaar en dag aan jullie denkt. Mijn kinderen, leven als mijn Zoon betekent leven volgens het Evangelie. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt liefde, vergeving en opoffering. Die dingen zuiveren en openen de weg naar het Koninkrijk. Oprecht gebed, dus niet alleen woorden, maar een gebed waarin het hart spreekt zal jullie helpen. Net als vasten, want dat vergt nog meer liefde, vergeving en opoffering. Daarom: verlies de moed niet, maar volg mij. Ik smeek jullie opnieuw om te bidden voor jullie herders, opdat zij altijd mogen blijven kijken naar mijn Zoon die de eerste Herder van de wereld was, en wiens familie de hele wereld was. Ik dank jullie.”

2-Mooie Kroatische traditie. Het Kroatische volk is gewoon om vóór Kerstmis een hand vol graankorrels te zaaien in een potje. Zodat voor het Kerstfeest is begonnen, de tarweplantjes al zichtbaar als een klein groen bloemenperkje zijn opgeschoten, alvorens de aren zich zullen vormen. Deze traditie heeft zich ontwikkeld vanuit een legende die de vlucht naar Egypte verhaalt van de Heilige Familie. Er wordt in vertelt hoe de heilige Maagd Maria, toen het gezin op de vlucht was voor de Romeinse soldaten, aan een boer vroeg die juist tarwe aan het zaaien was, om te zeggen tegen hun vervolgers dat hij de familie juist bij zijn landgoed voorbij had zien trekken op het moment dat hij aan het zaaien was. Toen de Romeinse vervolgers bij het land van de boer aankwamen, was het gezaaide tarwe op wonderbaarlijke wijze volledig opgeschoten, waardoor ze genoodzaakt waren om halt te houden en een andere weg te nemen.

Bij het Kroatische volk wordt tarwe gezaaid op het feest van de heilige Lucia, dat middenin de Adventstijd wordt gevierd. De naam Lucia betekent ‘Licht’ (‘Lux’ in het Latijn). Het graan symboliseert het licht dat schijnt in de duisternis van de winter en het kondigt het Kerstfeest aan. Het is een van de weinige tradities in deze streek die zijn blijven voortleven.

3-Kleine kinderhandjes… Een jonge moeder die er een intens gebedsleven op nahoudt, komt elk jaar naar Medjugorje. Soms ontvangt zij dan innerlijke ingevingen van Jezus. Met haar toestemming deel ik met u het volgende dat haar is overkomen, omdat het zo mooi past bij de Kersttijd:

“Op een dag, heel vroeg in de morgen, het was rond 6 uur, voelde ik op mijn wangen de kleine handjes van het Kindje Jezus, die me op zachte wijze probeerden te wekken. Vlak daarna voelde ik dat ik me in de stal van Bethlehem bevond te midden van de herdertjes en nog wat andere mensen uit die streek. Vol bewondering keek iedereen naar de goedheid dat het Kindje Jezus uitstraalde. Iedereen aanbad Hem vurig, omdat ze door Zijn Goddelijke genade werden aangetrokken. Het leek te gaan om bevoorrechte zielen die tijdens deze Heilige Nacht aanwezig waren, waarin het Kindje Jezus me liet delen. In het intiemste van mijn ziel richtte de Heer mijn aandacht op een van de aanwezige personen, die tijdens het bloedbad van de Onschuldige Kinderen haar kinderen had verloren, en die tijdens die dag van duisternis had gezegd: “Het is vanwege dit Kind, dat ik al mijn zonen heb verloren.” Waarop het Kindje Jezus vervolgens tegen me zei: “Zeg alsjeblieft tegen iedereen, dat het niet mijn schuld was. Het is koning Herodes die ze heeft gedood. Dat ze in zijn naam het kwaad aanroepen. Zeg hun dat ik zo naar zijn paleis zou terugkeren en hem zou willen ontmoeten en me door hem zou laten doden. Maar ik zou alle gedode kinderen met me meenemen in de dood en ze weer tot leven wekken. Laat hen niet zeggen dat ik slecht ben. Dat ze in zijn naam het kwaad aanroepen. Ik, ik ben de Liefde.”

“Geheel ondersteboven van deze immense goedheid, moest ik huilen toen ik dacht aan al die keren, dat ik zonder het te willen heb gedacht dat God slecht is. Ik heb Hem beschuldigd van het kwaad waardoor we worden omringd.”

“Deze ziel, waar de Heer mijn aandacht op vestigde was verzonken in aanbidding, geheel gegrepen door de genade. Zij representeerde iedereen die een weg van bekering gaat en die Jezus erkent als de Levende en als de Aanwezige in ons leven. En toch, tijdens het moment van haar grote lijden, schreeuwde ze het uit en beschuldigde ze God. Hoe vaak hebben ook wij tijdens onze beproevingen God de rug toegekeerd. Het komt zelden voor dat wij dan zeggen: “Het is de Duivel die me met zijn haat heeft weten te kwetsen, daarom zal de Heer met Zijn Liefde tussenbeide komen”. Deze zonde kan zeer verfijnd en geslepen zijn. Laten we deze bekoring verre van ons houden. God is de oneindige Liefde en Hij zal nooit ook maar het minste kwaad bij zijn schepsels veroorzaken. Integendeel, in zijn Goedheid en zijn Almacht is Hij in staat elk kwaad in het goede te veranderen”.4 – Een Kerstmis met de Gospa ? Onze Lieve Vrouw heeft in Medjugorje al vaak uitgelegd hoe we de Advent kunnen beleven. Om de “Dag van de Vreugde” goed voor te bereiden, nodigt ze ons uit de kribbe al vanaf het begin van de Adventstijd klaar te hebben staan. Zo gaan we dan samen met haar en met de Heilige Jozef de Adventstijd in om de komst van Jezus te verwachten. Verder nodigt ze ons uit om samen de rijke teksten van de liturgie van elke dag te lezen, en er onze inzichten over te delen. Dit zal de Heilige Geest aantrekken in onze gezinnen en zal onze harten doen ontvlammen. Het is ook het moment om liefdadigheid te tonen door de zieken te bezoeken, de eenzamen, en de gebrokenen van hart en om hen troost en vriendschap te geven en de materiële goederen waar ze nood aan hebben. Verder nodigt ze ons uit meer te bidden, vooral tijdens de noveen van 16 tot 25 december, en om de televisie meer uit te laten en om een offer te brengen: “Lieve kinderen, verzaak aan datgene waaraan jullie het meest gehecht zijn (koffie, sigaretten, chocola, suiker, TV, alcohol, elektronische spelletjes, enz …). Sommige parochianen hebben de traditie in ere gehouden om tijdens deze noveen te vasten. Deze traditie bestond al voor de verschijningen in Medjugorje.
Maria herinnert ons eraan dat tijdens de Kerstnacht de meeste zielen uit het Vagevuur worden verlost. Laten we er dan ook voor zorgen dat onze dierbare overledenen van deze gelegenheid profiteren.
Dit jaar zal Maria aan vier zieners op Kerstmis verschijnen met het Kindje Jezus in haar armen, te weten: Marija, Ivan, en Vicka (de drie die Haar nog elke dag zien) en ook aan Jakov, die dan zijn jaarlijkse verschijning zal krijgen. We zullen er bij aanwezig zijn en al uw intenties aan het Kindje Jezus toevertrouwen.

Lieve Gospa, Moeder van God,
U, die het leven gegeven hebt aan Hem, die is het Licht van de wereld, wij willen, samen met U,
het mooiste Kerstfeest van ons leven vieren !
We bidden U: bekleed ons en in ons hart dit kind, dat de vreugde is van alle heiligen !

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje decmber 2014