Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 december 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 december 2013
had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij er groepen mensen aanwezig waren, maar de menigte was kleiner vanwege de winter:

Lieve kinderen, met moederlijke liefde en geduld roep ik jullie opnieuw op om te leven naar het voorbeeld van mijn Zoon - om Zijn vrede en Zijn liefde uit te dragen - zodat jullie, als mijn apostelen, Gods waarheid met heel jullie hart mogen aanvaarden en de Heilige Geest mogen bidden om leiding. Dan zullen jullie in staat zijn om mijn Zoon trouw te dienen, en anderen door jullie manier van leven Zijn liefde te laten zien. Vanuit de liefde van mijn Zoon en de mijne wil ik, als moeder, al mijn afgedwaalde kinderen terugbrengen in mijn moederlijke omhelzing en de weg tonen van het geloof. Mijn kinderen, help mij in die moederlijke strijd, en bid samen met mij dat zondaars zich bewust mogen worden van hun zonden en oprecht berouw mogen krijgen. Bid ook voor hen die mijn Zoon heeft uitverkoren en gewijd in Zijn naam. Ik dank jullie.


2 – Ik wil jullie een vraag voorleggen.
Wat voor iets bijzonders is er vorig jaar met Kerstmis gebeurd? Dat de zienster Marija op 25 december 2012 verbaasd was, dat ze tijdens haar maandelijkse verschijning geen enkele boodschap had ontvangen van de heilige Maagd. Dat was nog nooit gebeurd. Des te ongewoner, omdat Onze Lieve Vrouw normaliter op kerstdag vol van vreugde is als ze verschijnt. Het was echter het Kind-Jezus zelf dat sprak. Het richtte zich op, op de arm van zijn Moeder en het zei vervolgens vol gezag: “Ik ben jullie Vrede. Leef naar mijn geboden.” Deze gebeurtenis treft ons diep. Een pasgeborene die daadwerkelijk spreekt. Na het onderzocht te hebben, blijkt dat nog maar weinig mensen deze woorden ter harte hebben genomen en deze roep van het Kind-Jezus werkelijk hebben willen ontvangen. Echt zo spijtig. Gods geboden naleven betekent immers dat we de code van de weg volgen die ons leidt naar de Hemel en naar een werkelijke diep doorvoelde vrede. Daarom wil ik dit jaar iedereen een voorstel doen, om het Kind-Jezus met Kerst een mooi verjaardagsgeschenk te geven. Namelijk, om de geboden die God aan Mozes gaf te lezen en te herlezen (Deut,5) (Er staat geen vervaldatum op). En ook om de geboden te lezen die Jezus ons in het Evangelie heeft gegeven, om ze vervolgens in praktijk te brengen. Dat zou het mooiste geschenk zijn om Hem te danken voor het feit, dat Hij elk jaar komt op de arm van Zijn moeder en bij elke Eucharistie in ons hart. En ook om na het lezen van deze geboden een vruchtbare biecht te spreken, vanwege onze overtredingen en onze zonden, om ons op deze wijze op Kerst voor te bereiden met een zuiver en opgelucht hart. Dan zullen we dit feest vol vreugde vieren. De Katechismus van de Katholieke Kerk geeft hele mooie commentaren op elk van deze 10 geboden, die allen zijn gebaseerd op de Liefde, zijn geopenbaard door de Liefde en zijn gericht op de Liefde. “Wie mij liefheeft, zegt Jezus, is degene die mijn geboden bewaart en onderhoudt.”

3 – Bij het naderen van Kerstmis
zijn we geneigd om ons op te jagen en om ons te laten meeslepen met de geest van de wereld, die het Kerstfeest heeft veranderd in een grote commerciële strategie die ons onder druk zet. We moeten naar winkels, naar de grote winkelcentra, om een boodschappenlijst af te werken die steeds langer en uitgebreider wordt. Hoeveel mensen zien het Kerstfeest met angst tegemoet vanwege alle verplichtingen, die de maatschappij hen oplegt, terwijl ze er eigenlijk naar verlangen om Kerstmis te vieren met hun verwanten, gewoon eenvoudig in de warme omgeving van de familie. Feest vieren is heel belangrijk. Jezus was de eerste die de feesten goed vierde. Het feest is er echter voor de mens en niet de mens voor het feest. Vooral nu, in deze tijd, zouden we somber gestemd kunnen raken, als we denken aan alle afschuwelijke dingen die onze bestuurders pogen ons op te dringen op allerlei gebied, en we daarbij zien dat deze crisis geen enkel teken vertoont naar een uitweg die zou kunnen leiden tot het oplossen van de echte problemen. Een voorbeeld: Men wil in verschillende landen in de parlementen instemmen met euthanasie voor kinderen. Is dit niet juist voor ons een teken en een oproep dat God ons uitnodigt om Kerstmis juist samen met Hem te vieren, op een Christelijke wijze. Kerstmis is allereerst de verjaardag van de geboorte van het Kind-Jezus en Hij heeft immense schatten voor ons klaarliggen. Laten we die niet mislopen. Ik ken een ex-satanist, die in zijn pact met de duivel actief was in netwerken waar kinderontvoeringen werden bewerkstelligd, maar ik wil niet verder ingaan op zijn activiteiten. Na meerdere duiveluitdrijvingen en na 12 jaar intens Christelijk leven, deed hij me nog deze verschrikkelijke bekentenis: “ Weet u, als ik ergens een foto zie hangen van een pasgeboren kind, dan voel ik nog zulk een intense haat in me opkomen. Ja, zelfs nu nog, na al die jaren. Het vraagt me dan weer tijd om deze opwelling te verdrijven en de Liefde van God voor het leven en voor de kinderen terug te vinden.” De vijand haat het menselijk leven. Hij is er dood jaloers op, en wat in zijn plannen op de eerste plaats komt, is de vernietiging van de gezinnen, de basis van het menselijk leven. Als hij er in slaagt de gezinnen te verpesten en te vernietigen, de kern van het leven dat door God geschapen is, dan zal hij de mensheid vernietigd hebben en tevreden zijn. Hij zal er echter niet in slagen. Waarom niet? Omdat God tegenwoordig sterk tussenbeide komt, zoals nooit tevoren, vooral door Zijn moeder, om ons op te roepen en ons de weg te tonen. De vijand zal niet slagen omdat Jezus en Maria ONS hebben, u en mij, al haar “lieve kinderen” zoals de Gospa ons noemt, om met Hen te leven en de goddelijke vrede daar te brengen waar zij is verdwenen. “Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.” Dat is de mooiste profetie van Maria, die in Medjugorje regelmatig terugkomt in de boodschappen. Maria dankt al haar kinderen, die haar triomf ter harte nemen en haar bespoedigen door hun nederige trouw. Ze rekent op ons, op ieder van ons. Met Kerstmis zal ze ons opnieuw haar Kind toevertrouwen, zoals Jesaja schreef: “Een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven.“ Wel, dat “ons”,dat zijn wij. Dierbare broeders en zusters, Kerstmis is onze genezing. Het kwaad zal te pletter lopen op de onschuld van het God-Kind. We hebben een kind nodig om te genezen van de verwerping van het kind en van het leven en van de menselijke familie. Het Kind-Jezus is nodig om in ons de angst om te leven en te laten leven te overwinnen. De Gospa nodigt ons uit om de kribbe in het gezin alvast klaar te zetten aan het begin van de Adventstijd. Ook nodigt zij ons uit om met ons gezin of in onze gemeenschap enkele passages te lezen uit de Schrift die betrekking hebben op het kerstfeest, en om hier samen over te delen. (We kunnen naast de Schrift ook de verhalen rond de geboorte lezen van Katherina Emmerick, zoals die aan haar werden geopenbaard. Deze geschriften moeten niet gezien worden als een nieuw Evangelie, maar zij kunnen sommigen helpen en van dienst zijn, om beter de komst van de Messias in Bethlehem te begrijpen.) De Gospa nodigt ons uit om ons te overtreffen in edelmoedigheid, vooral met betrekking tot eenzame mensen en mensen die lijden of die zwak zijn. Zonder dat we mogen vergeten, dat rijken vaak in een diepe inwendige ellende verkeren. Zoals onze Paus Franciscus zei: “Er zijn mensen die zo arm zijn, omdat ze enkel nog geld hebben.”

4- Ja, de Paus heeft gezegd: Nieuwsgierigheid leidt ons ertoe te willen voelen dat de Heer hier of daar is, ofwel doet ze ons zeggen: “Ik ken een ziener die brieven krijgt, boodschappen van de heilige Maagd. Maar Onze Lieve vrouw is een moeder. Ze bemint ons allemaal. Zij is geen postbode die elke dag boodschappen verzendt.” Deze woorden hebben bij sommigen twijfel gezaaid. Bedoelde de Paus Medjugorje? Nee, het antwoord is duidelijk: de Gospa geeft niet elke dag een boodschap. Deze uitspraak gaat niet over Medjugorje. Integendeel. Ze zou Medjugorje kunnen beschermen tegen elke misplaatste vermenging, want er zijn talrijke leugenachtige, valse zieners die zich mengen in groepen en die boodschappen geven aan wie er naar zoeken. We weten trouwens dat de Paus Medjugorje kent en er van houdt.Lieve Gospa, wij smeken u vurig, kom u overtreffen in uw bemiddeling tijdens deze Advent, waarin een geestelijke oorlog woedt.
Wie anders dan U heeft van God de macht gekregen op de kop van de Slang te verpletteren? Leg uw Kind in onze harten.
Maak van dit Kersteest het meest vreugdevolle van alle.


Er is een herziene uitgave (2de druk) verschenen van het boek van Zr. Emmanuel “Het verborgen kind van Medjugorje”.
U kan bestellen voor Nederland bij: Vriendenkring Medjugorje (webshop):
http://www.medjugorje.nl/
of bij Noëlle Imkamp:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor België bij: Dhr. en Mevr. Stefaan en Georgette Veys – Huysentruyt:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje december 2013