Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 augustus 2013 had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waar een immense menigte jongeren bij aanwezig was. De verschijning vond immers plaats tijdens het jongerenfestival. De verschijning duurde lang en de heilige Maagd was intens blij toen ze aankwam. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

" Lieve kinderen, als jullie je hart in volledig vertrouwen voor mij zouden openstellen, zouden jullie alles begrijpen. Je zou begrijpen met hoeveel liefde ik jullie roep; met hoeveel liefde ik jullie wil veranderen, om je gelukkig te maken; met hoeveel liefde ik jullie tot volgelingen van mijn Zoon wil maken en jullie vrede wil schenken in de volheid van mijn Zoon. Je zou begrijpen hoe onmetelijk groot mijn moederliefde is. Daarom, mijn kinderen, bid, want het gebed doet je geloof groeien en doet liefde ontstaan -- de liefde waarmee zelfs het kruis niet ondraaglijk is, omdat je het niet in je eentje draagt. Verenigd met mijn Zoon verheerlijk je de naam van de Hemelse Vader. Bid, bid voor het geschenk van de liefde, want liefde is de enige waarheid: zij vergeeft alles, zij dient iedereen en ziet eenieder als een broeder. Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen dat de Hemelse Vader in jullie stelt, via mij, zijn dienstmaagd, om diegenen die Hem nog niet kennen te helpen, opdat zij zich met Hem verzoenen en Hem gaan volgen. Daarom leer ik jullie lief te hebben, want slechts wie de liefde heeft zal Zijn oproep kunnen beantwoorden. Opnieuw vraag ik jullie om jullie herders lief te hebben en om te bidden dat de naam van mijn Zoon in deze moeilijke tijden onder hun leiding verheerlijkt zou worden. Ik dank jullie."

2 – Een overwonnen verslaving. Celine, een godgewijde en zeer aan Medjugorje toegwijde vrouw, vertelde ons iets wat veel mensen die ergens aan verslaafd zijn, zou kunnen helpen. Al jaren beleeft Celine naar haar beste vermogen de boodschappen van de Gospa, waarbij zij er vooral op toeziet om op woensdag en vrijdag het vasten op water en brood niet te vergeten. Ze heeft er ruimschoots de vruchten van ondervonden. Wat haar echter dwars zat was, dat het haar onmogelijk was deze twee dagen haar koffie ’s morgens te laten staan. En wel om de volgende niet mis te verstane reden: Als ze ’s morgens geen koffie dronk, dan bleef haar geest suf, viel ze in slaap voor haar computer en ook tijdens de H. Mis, kortom: het was voor haar onmogelijk. Dat belette niet dat ze diep in haar hart voelde dat, om de boodschappen over het vasten grondig te beleven, ze ook deze koffie achterwege zou moeten laten en dat de heilige Maagd dat van haar verwachtte. Noodgedwongen bad ze om de genade om de koffie te kunnen laten staan, maar het hielp niets. Op een keer, tijdens een aanbidding van het Heilig Sacrament, kwam er een gedachte op in haar geest en zonder er één seconde over na te denken, zei ze tegen de heilige Maagd: “OK, ik zal geen koffie meer drinken, je kent echter de gevolgen ervan die bij mij intreden, wel, wees jij dan mijn koffie. Maak dat alles gebeurt en ik alles doe alsof ik koffie heb gedronken en voorkom dat ik staande in slaap val.” Celine bemerkte dat de heilige Maagd de overeenkomst aanvaardde en goed haar werk deed door haar verplichting van deze overeenkomst na te komen. Al sinds maanden, bevestigde Celine, is de koffie verdwenen uit haar menu, en niet alléén op de vastendagen, maar ook alle andere dagen, wat haar gezondheid en haar alertheid op haar werk sterk had verbeterd en ten goede was gekomen. Ze lachte toen ze ons dat vertelde: “Ik weet niet of de heilige Maagd al vaak deze vraag heeft gekregen: “Wees mijn koffie”. In elk geval, ze heeft deze aanvaard. Een wenk voor de liefhebbers van koffie of van andere dingen … bijvoorbeeld… van chocola.

3 – Een vertrek naar de Hemel.
De Heer heeft ons nogmaals verrast met zijn goddelijke wijsheid, die niet is als de menselijke wijsheid. Onze dierbare zuster Milena Tomas, 51 jaar, heeft, in grote vrede en na een lange ziekte, die ze moedig en met een brede glimlach had gedragen, op 22 juli haar Pasen beleefd. Ze was de stichteres van een kleine gemeenschap “Hart van Maria”, en ze was voor hen, die haar ontmoetten, een echte icoon van dit Hart. Hoezeer missen we haar in Medjugorje, wij die er zulk een nood aan hebben om ons te hechten en te verbinden aan de geest en de boodschappen van de Gospa. Enkele wetenswaardigheden over haar: Milena werd geboren op het platteland in de omgeving van Tihaljina. Haar ouders waren groentehandelaars, en hun leven onder het juk van het Communisme was niet gemakkelijk. Er moest hard gewerkt worden om te overleven. Al heel jong, na schooltijd en tijdens de vakanties, verbleef ze uren in de natuur om de schapen te hoeden. Ze had een grote dorst naar God en ze hield heel erg van de stilte in de mooie natuur van deze streek. In deze uren van eenzaamheid sprak ze met God en las ze de Bijbel. Ze voelde zich heel dicht bij de Hemel en had al een voorgevoel van een roeping om zich geheel aan Hem toe te wijden. Zoals zovele mensen van onze tijd, kende ze niet de verderfelijke aantrekking van de elektronische gadgets, die alle aandacht opeisen en ons dikwijls doen vergeten dat we een ziel hebben. Haar artistieke gaven lieten haar in alles en in ieder wezen het schone zien. Dat bereidde haar voor op deze bijzondere genade van ontvankelijkheid, die ze later toonde tegenover eenieder die bij haar kwam in haar gemeenschap, de goeden zowel als de minder goeden. Nooit uitte ze een negatief oordeel. In haar familie was het immers een principe (o, zo zeldzaam) dat er nooit gekritiseerd werd. Welk een mooi voorbeeld, welk een inspiratie voor onze eigen families. Toen de verschijningen begonnen, ging ze ’s nachts met haar familie te voet van Tihaljina naar Medjugorje (35 km.). Ze hield ervan om ’s nachts te gaan, omdat het dan minder warm was en overdag moest er gewerkt worden. Zo vormt God heiligen. Vanaf de dag van haar begrafenis af, begonnen de genaden op ons neer te komen. Ik beveel ze u dan ook sterk aan. Haar bemiddeling in de Hemel is krachtig Dikwijls vroeg ik me af waarom de Heer deze gemeenschap “Hart van Maria” niet heeft laten verder bestaan. Het lijkt erop dat Hij, integendeel, haar nu heel haar glans heeft willen geven. Zuster Milena kan nu immers vanuit de Hemel grote menigten naar het Hart van Maria brengen. Ze is niet meer beperkt tot haar aardse werk en kan de grote vleugels van haar hart uitslaan om de duizenden, die ze hier op aarde wilde ontvangen, te verwelkomen, te troosten en hen te voeden. Haar laatste woorden op weg naar Mostar, waar ze 5 dagen later zou sterven, waren: “Alleen Gods genade laat me verder gaan. (Solo per la grazia di Dio vado avanti.)” Dierbare Milena, dank je omdat je bent wie je bent, help ons levende afspiegelingen te zijn van het Hart van Maria.

4 – Een gezegende bries van toewijdingen.
De Paus zal, ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof en de Mariale dag van 13 oktober, voor het beeld van Fatima, de wereld toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op de vooravond zal het oorspronkelijke beeld van Maria in Fatima naar Rome gebracht worden en door de Paus ontvangen worden voor de plechtigheid op het St. Pietersplein, en dit beeld zal op 14 oktober terug vertrekken naar Fatima. Inderdaad, het was op 13 oktober dat de heilige Maagd de laatste keer verscheen in Fatima en aan de massa aanwezigen, 70.000 mensen, het grote teken gaf, dat ze aan de herdertjes, Lucia, Francisco en Jacinta beloofd had: Het fameuze zonnewonder. (Om u in te schrijven voor deze Maria dag, zie : http://www.annusfidei.va

Op 16 juni 2013 werd Libanon in Harissa toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria en het Heilig Hart van Jezus, door de Maronitische Patriarch, Z.H. Kardinaal Boutros Bechara Rai, in aanwezigheid van de President van de Republiek, Michel Sleiman. Deze toewijding van het land, die gedaan werd door de officiële vertegenwoordigers van de Kerk, was door duizenden Katholieken voorbereid met een grote gebedsnoveen, vasten, aanbidding, rozenkransen en andere initiatieven. Bovendien vloog Pater Boulos Fahed meerdere uren per helikopter over het land en zegende vanuit de lucht heel het Midden-Oosten met Jezus in de Eucharistie in de monstrans. Dit gebeurde nog nooit in de geschiedenis.

In Ierland wijdde Kardinaal Sean Brady, Aartsbisschop van Armagh en Primaat van Ierland, in het Mariale heiligdom van Knock, het land en heel het volk toe aan Jezus, door Maria. Er waren 15.000 mensen. Een heuglijk feit voor dit land dat geteisterd wordt door rampzalige wetten, die de gezinnen willen vernietigen. Deze toewijding was voorbereid met 13.5 milioen Rozenkransen, die door de gelovigen gebeden werden. Er waren die dag 20 bisschoppen aanwezig en degenen die verhinderd waren, hadden een afvaardiging gezonden. In het mooie toewijdingsgebed tot Jezus hebben ze gebeden voor de gezinnen, de huizen, de bisdommen van Ierland en de jeugd.

Lieve Gospa, ja, wij willen, langs uw moederhanden, uw Zoon Jezus toebehoren.
Want zonder God zijn we verloren. We smeken U, kom onze ingeslapen gewetens wakker schudden.

PS. U kan Zr. Emmanuel life zien vanuit Medjugorje op 3 september om 21.00 uur op de website www.enfantsdemedjugorje.fr waar zij zal spreken over de boodschap van 2 september. U kan op deze website eveneens de afleveringen zien van de vorige uitzendingen.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje augustus 2013