Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 maart 2013 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, opnieuw richt ik een moederlijke oproep tot jullie: wees niet hardvochtig. Sluit de ogen niet voor de waarschuwingen die de Hemelse Vader jullie uit liefde stuurt. Bemin je Hem boven alles? Heb je berouw omdat je zo vaak vergeet dat de Hemelse Vader, vanuit Zijn grote liefde, zijn Zoon gestuurd heeft om ons te bevrijden door het Kruis? Heb je berouw omdat je de boodschap nog niet aanvaard hebt? Mijn kinderen, verzet je niet tegen de liefde van mijn Zoon. Verzet je niet tegen hoop en vrede. Door Zijn kruis, vergezeld van jullie gebed en vasten, zal mijn Zoon de duisternis wegjagen die jullie wil omringen en overheersen. Hij zal je de kracht geven voor een nieuw leven. Als je dat leeft naar Zijn voorbeeld, zul je een zegen en een teken van hoop zijn voor al de zondaars die ronddwalen in de duisternis van de zonde. Mijn kinderen, wees waakzaam. Ik blijf, als moeder, waakzaam met jullie. Ik bid en waak in het bijzonder over diegenen die mijn Zoon heeft geroepen om bakens van licht en hoop voor jullie te zijn - jullie herders. Ik dank jullie.”

2 – Ivan in Argentinië. Omdat zijn bezoek aan Uruguay werd afgezegd, had de ziener Ivan de tijd om begin maart 2013, te getuigen in Buenos Aires. Voordat Kardinaal Jorje Bergoglio (nu onze dierbare Paus) naar Rome vertrok, had hij zijn toestemming gegeven voor deze gebedsbijeenkomsten. Naar Ivans zeggen, bad Onze Lieve Vrouw tijdens de verschijning van 4 maart langdurig in het Aramees, haar moedertaal, voor elk van de aanwezige priesters. Ze gaf de volgende boodschap:

“Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om je open te stellen voor het gebed. Jullie beleven een tijd waarin God grote genaden geeft, maar jullie weten niet hoe daar profijt van te trekken. Jullie maken je bezorgd om van alles en nog wat, maar jullie zijn in het geheel niet bezorgd om jullie ziel en het geestelijk leven. Ontwaak uit deze vermoeide wereld, uit de slaap van je ziel en zeg met alle kracht JA tegen God. Kies voor de heiligheid en voor bekering. Lieve kinderen, ik ben met jullie en roep jullie met heel mijn ziel op tot volmaaktheid, tot heiligheid van de ziel en van alles wat jullie doen. Dank, dat jullie vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven”. Ivan zei, dat de heilige Maagd in het overvolle Lunapark bloedige tranen weende vanwege haar kinderen, die door een abortus werden gedood.

3 – Welk een vreugde vanwege onze Paus Franciscus.
Op de avond van 13 maart (de geboortedag van Marthe Robin), zaten we gekluisterd aan het scherm van onze computer, wachtend tot het gordijn zou opengaan. Toen zagen we een onbekende verschijnen, een kardinaal waar geen enkele journalist over had gesproken, een kardinaal die door de Heilige Geest in het geheim voorbehouden was, zeer naar de smaak van de Heilige Maagd, nederig, beslist, sterk in het geloof van de Kerk, strijder voor de waarheid van het Evangelie ten overstaan van een vijandige regering. Een Kardinaal, die een vriend is van de eenvoud en vol liefde tegen iedereen. Terwijl de journalisten hun best deden om het allemaal te volgen en te snappen, gaven de Christelijke media uitstekend commentaar over zijn persoon en werk. Het is niet nodig hier nog meer bijzonderheden aan toe te voegen. Echter, er zijn wel enkele punten die nauw betrekking hebben op Medjugorje en waarvoor we God diep kunnen danken.

- Al sinds jaren volgt de kardinaal de gebeurtenissen van Medjugorje op de voet. Hij gelooft erin en is daar ook af en toe voor uitgekomen. Zo verklaarde de Aartsbisschop Emilio Ognenovich in 2006: “Kardinaal Bergoglio was heel blij toen ik hem zei, dat ik naar Medjugorje ga”.
- Hij was het in eigen persoon, die Pater Danko vorig jaar ontving, toen hij op missie was in Argentinië. (Pater Danko is een Franciskaan uit de parochie van Medjugorje, en bekend bij de pelgrims).
- Hij heeft Ivan toestemming gegeven voor de gebedsbijeenkomsten in Buenos Aires.
- Een van zijn eerste initiatieven de dag na zijn verkiezing, was om zijn Pontificaat toe te vertrouwen aan Maria. Om acht uur ’s morgens ging hij naar de Basiliek Sancta Maria Maggiore, nam een bos bloemen mee voor de heilige Maagd en bad in stilte voor de icoon van Maria. Heeft de Gospa in Medjugorje niet gevraagd om steeds ons werk met gebed te beginnen en te eindigen met een dankgebed?
- Al drie jaar is zijn biechtvader een Franciskaan uit Herzegovina, Pater Ostojić. Daarvoor had hij gedurende 30 jaar een Kroatische Jezuïet, de overleden Pater Nikola Mihaljević, als biechtvader.
- Al mijn vrienden uit Buenos Aires die met hem in contact zijn geweest, zijn verheugd vanwege deze verkiezing. Hij heeft immers altijd heel moedig en zonder vrees er op aangevallen te worden, omwille van Christus de juiste houding aangenomen.
- Tenslotte is hij het, ie kennis zal nemen van de besluiten van de Vaticaanse onderzoekscommissie over Medjugorje, als hem het dossier voor Paus Benedictus zal zijn overgedragen. Bidden we, dat ze snel zullen worden bekend gemaakt.

4 – Middenin China.
Twee Oostenrijkse Jezuïeten, Pater Gotsch en Broeder Gervasius hebben een buitengewone gebeurtenis meegemaakt. Gervasius, die professor Filchner had vergezeld door heel Tibet en Indië, vertelt wat er gebeurde in 1976: Op een dag vergezelde hij Pater Gotsch in het zuiden van China. Deze begaf zich naar een stervende in Kaotai. Ze doorkruisten te paard 200 KM door bergen en heuvels en kwamen zo bij de stervende. Het was te laat, hij was reeds overleden. Na de begrafenis begonnen ze aan de terugweg. Ergens halverwege ontmoetten ze een jongeman, die op hen leek te wachten aan de kant van de weg en hen vroeg hem te volgen naar zijn zieke moeder. Ze volgden de jongen naar een dorpje, zo’n 15 kilometer verderop. In een zeer schamele woning lag een vrouw op sterven.
Toen ze de priester zag, vroeg ze:
- Vreemdeling, gaat u me de waarheid zeggen, als ik u iets vraag?
- Natuurlijk, moedertje.
- Bestaat er een God, waarin drie personen aanwezig zijn? Bestaat er een ander leven?, een plaats van geluk voor wie goed is, en een plaats van verschrikking voor de slechten? Is het waar dat God op aarde gekomen is om te sterven voor de mensen en om voor hen deze plaats van geluk te openen? Vreemdeling, is dat allemaal waar? Verbaasd, antwoordde de priester JA. Maar van wie kon deze vrouw dat allemaal weten?

De stervende vrouw vervolgde: - Heeft u het water bij u? Zou u me dan willen wassen en me met dat water willen besprenkelen, zodat ik naar die plaats van geluk kan gaan? Hoe kon zij weten, dat de priester water bij zich had om te dopen? Haar besliste houding had iets kinderlijks, maar ook tegelijkertijd iets overtuigends. De priester legde haar in enkele woorden de liturgie uit en de zin en betekenis van het sacrament van het doopsel en doopte haar.
Vol vreugde ging de zieke verder:
- U heeft toch ook brood mee. Het is bijzonder brood, want God woont er in. Geef me dat brood. De priester nam de geconsacreerde hostie uit de tas die hij meedroeg. De zieke wist dat hij “Het Brood” bij zich had. De priester legde haar de betekenis uit van het sacrament van de Eucharistie en liet haar communiceren. Hij diende haar ook de laatste sacramenten toe (de biecht en de ziekenzalving).

Daarna zei hij tegen haar: - Tot nu toe heeft u vragen gesteld. Het is nu aan mij om er enkele te stellen. Van wie hebt u al deze geloofswaarheden geleerd? Hebt u Katholieke of Evangelische gelovigen ontmoet? - Nee, vreemdeling. - Heeft u dan Christelijke boeken gelezen? - Ik kan niet lezen, vreemdeling, ik weet zelfs niet dat er zulke boeken bestaan. - Waar heeft u dan de kennis van het geloof gekregen? - Ik heb altijd gedacht dat het zo moest zijn en al 10 jaar leef ik daar naar. Ik heb ook mijn zonen dat geleerd en u mag ze allemaal wassen (dopen). - Maar wist u dat we hier vandaag zouden voorbijkomen? - Zeker! Ik heb in een droom een man gezien. Hij zei me, dat ik mijn jongste zoon naar de uitvalsweg moest sturen om de twee vreemdelingen, die daar voorbij zouden komen, naar hier te roepen. Hij zei me, dat ze mij zouden “wassen” om naar de plaats van het geluk na de dood te kunnen gaan. De missionarissen waren diep geraakt. De houding van de vrouw zo vlak voor haar dood was zo vredig, dat ze geheel niet twijfelden aan hetgeen ze zei. Voor hun vertrek gaven ze haar een beeldje van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden. Vol vreugde riep ze uit: - Maar, ik ken hem. Hij is me dikwijls komen bezoeken. Hij was het, die me had gezegd dat ik mijn jongste zoon naar de weg moest sturen om u te roepen. Was het een droom, of was de heilige Jozef haar werkelijk komen bezoeken? Ze wist het niet. Het was trouwens ook niet belangrijk om dat te weten. Het belangrijke was dat de heilige Jozef de zieke was komen onderrichten. Later vernamen de missionarissen, dat de vrouw diezelfde nacht nog was overleden.” (Uit het Duitse tijdschrift “Weite Welt” nr.1 Jan.1976.)

Op 19 maart vieren we het feest van de heilige Jozef. Laten we niet vergeten hem te eren en hem veel te vragen, vooral voor hen, die de liefde van God nog niet kennen. Hij zal ons steeds verbazen door zijn goedheid.

Lieve Gospa, Moeder van de Kerk,
U heeft ons een prachtig geschenk gegeven met Paus Franciscus.
Met U en alle uitverkorenen in de Hemel bidden we voor zijn bescherming en als schildwachten waken we rondom hem,
in deze cruciale tijd voor de Kerk en voor Uw Zoon!

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2013