Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 december 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 december 2013
had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij er groepen mensen aanwezig waren, maar de menigte was kleiner vanwege de winter:

Lieve kinderen, met moederlijke liefde en geduld roep ik jullie opnieuw op om te leven naar het voorbeeld van mijn Zoon - om Zijn vrede en Zijn liefde uit te dragen - zodat jullie, als mijn apostelen, Gods waarheid met heel jullie hart mogen aanvaarden en de Heilige Geest mogen bidden om leiding. Dan zullen jullie in staat zijn om mijn Zoon trouw te dienen, en anderen door jullie manier van leven Zijn liefde te laten zien. Vanuit de liefde van mijn Zoon en de mijne wil ik, als moeder, al mijn afgedwaalde kinderen terugbrengen in mijn moederlijke omhelzing en de weg tonen van het geloof. Mijn kinderen, help mij in die moederlijke strijd, en bid samen met mij dat zondaars zich bewust mogen worden van hun zonden en oprecht berouw mogen krijgen. Bid ook voor hen die mijn Zoon heeft uitverkoren en gewijd in Zijn naam. Ik dank jullie.


2 – Ik wil jullie een vraag voorleggen.
Wat voor iets bijzonders is er vorig jaar met Kerstmis gebeurd? Dat de zienster Marija op 25 december 2012 verbaasd was, dat ze tijdens haar maandelijkse verschijning geen enkele boodschap had ontvangen van de heilige Maagd. Dat was nog nooit gebeurd. Des te ongewoner, omdat Onze Lieve Vrouw normaliter op kerstdag vol van vreugde is als ze verschijnt. Het was echter het Kind-Jezus zelf dat sprak. Het richtte zich op, op de arm van zijn Moeder en het zei vervolgens vol gezag: “Ik ben jullie Vrede. Leef naar mijn geboden.” Deze gebeurtenis treft ons diep. Een pasgeborene die daadwerkelijk spreekt. Na het onderzocht te hebben, blijkt dat nog maar weinig mensen deze woorden ter harte hebben genomen en deze roep van het Kind-Jezus werkelijk hebben willen ontvangen. Echt zo spijtig. Gods geboden naleven betekent immers dat we de code van de weg volgen die ons leidt naar de Hemel en naar een werkelijke diep doorvoelde vrede. Daarom wil ik dit jaar iedereen een voorstel doen, om het Kind-Jezus met Kerst een mooi verjaardagsgeschenk te geven. Namelijk, om de geboden die God aan Mozes gaf te lezen en te herlezen (Deut,5) (Er staat geen vervaldatum op). En ook om de geboden te lezen die Jezus ons in het Evangelie heeft gegeven, om ze vervolgens in praktijk te brengen. Dat zou het mooiste geschenk zijn om Hem te danken voor het feit, dat Hij elk jaar komt op de arm van Zijn moeder en bij elke Eucharistie in ons hart. En ook om na het lezen van deze geboden een vruchtbare biecht te spreken, vanwege onze overtredingen en onze zonden, om ons op deze wijze op Kerst voor te bereiden met een zuiver en opgelucht hart. Dan zullen we dit feest vol vreugde vieren. De Katechismus van de Katholieke Kerk geeft hele mooie commentaren op elk van deze 10 geboden, die allen zijn gebaseerd op de Liefde, zijn geopenbaard door de Liefde en zijn gericht op de Liefde. “Wie mij liefheeft, zegt Jezus, is degene die mijn geboden bewaart en onderhoudt.”

3 – Bij het naderen van Kerstmis
zijn we geneigd om ons op te jagen en om ons te laten meeslepen met de geest van de wereld, die het Kerstfeest heeft veranderd in een grote commerciële strategie die ons onder druk zet. We moeten naar winkels, naar de grote winkelcentra, om een boodschappenlijst af te werken die steeds langer en uitgebreider wordt. Hoeveel mensen zien het Kerstfeest met angst tegemoet vanwege alle verplichtingen, die de maatschappij hen oplegt, terwijl ze er eigenlijk naar verlangen om Kerstmis te vieren met hun verwanten, gewoon eenvoudig in de warme omgeving van de familie. Feest vieren is heel belangrijk. Jezus was de eerste die de feesten goed vierde. Het feest is er echter voor de mens en niet de mens voor het feest. Vooral nu, in deze tijd, zouden we somber gestemd kunnen raken, als we denken aan alle afschuwelijke dingen die onze bestuurders pogen ons op te dringen op allerlei gebied, en we daarbij zien dat deze crisis geen enkel teken vertoont naar een uitweg die zou kunnen leiden tot het oplossen van de echte problemen. Een voorbeeld: Men wil in verschillende landen in de parlementen instemmen met euthanasie voor kinderen. Is dit niet juist voor ons een teken en een oproep dat God ons uitnodigt om Kerstmis juist samen met Hem te vieren, op een Christelijke wijze. Kerstmis is allereerst de verjaardag van de geboorte van het Kind-Jezus en Hij heeft immense schatten voor ons klaarliggen. Laten we die niet mislopen. Ik ken een ex-satanist, die in zijn pact met de duivel actief was in netwerken waar kinderontvoeringen werden bewerkstelligd, maar ik wil niet verder ingaan op zijn activiteiten. Na meerdere duiveluitdrijvingen en na 12 jaar intens Christelijk leven, deed hij me nog deze verschrikkelijke bekentenis: “ Weet u, als ik ergens een foto zie hangen van een pasgeboren kind, dan voel ik nog zulk een intense haat in me opkomen. Ja, zelfs nu nog, na al die jaren. Het vraagt me dan weer tijd om deze opwelling te verdrijven en de Liefde van God voor het leven en voor de kinderen terug te vinden.” De vijand haat het menselijk leven. Hij is er dood jaloers op, en wat in zijn plannen op de eerste plaats komt, is de vernietiging van de gezinnen, de basis van het menselijk leven. Als hij er in slaagt de gezinnen te verpesten en te vernietigen, de kern van het leven dat door God geschapen is, dan zal hij de mensheid vernietigd hebben en tevreden zijn. Hij zal er echter niet in slagen. Waarom niet? Omdat God tegenwoordig sterk tussenbeide komt, zoals nooit tevoren, vooral door Zijn moeder, om ons op te roepen en ons de weg te tonen. De vijand zal niet slagen omdat Jezus en Maria ONS hebben, u en mij, al haar “lieve kinderen” zoals de Gospa ons noemt, om met Hen te leven en de goddelijke vrede daar te brengen waar zij is verdwenen. “Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.” Dat is de mooiste profetie van Maria, die in Medjugorje regelmatig terugkomt in de boodschappen. Maria dankt al haar kinderen, die haar triomf ter harte nemen en haar bespoedigen door hun nederige trouw. Ze rekent op ons, op ieder van ons. Met Kerstmis zal ze ons opnieuw haar Kind toevertrouwen, zoals Jesaja schreef: “Een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven.“ Wel, dat “ons”,dat zijn wij. Dierbare broeders en zusters, Kerstmis is onze genezing. Het kwaad zal te pletter lopen op de onschuld van het God-Kind. We hebben een kind nodig om te genezen van de verwerping van het kind en van het leven en van de menselijke familie. Het Kind-Jezus is nodig om in ons de angst om te leven en te laten leven te overwinnen. De Gospa nodigt ons uit om de kribbe in het gezin alvast klaar te zetten aan het begin van de Adventstijd. Ook nodigt zij ons uit om met ons gezin of in onze gemeenschap enkele passages te lezen uit de Schrift die betrekking hebben op het kerstfeest, en om hier samen over te delen. (We kunnen naast de Schrift ook de verhalen rond de geboorte lezen van Katherina Emmerick, zoals die aan haar werden geopenbaard. Deze geschriften moeten niet gezien worden als een nieuw Evangelie, maar zij kunnen sommigen helpen en van dienst zijn, om beter de komst van de Messias in Bethlehem te begrijpen.) De Gospa nodigt ons uit om ons te overtreffen in edelmoedigheid, vooral met betrekking tot eenzame mensen en mensen die lijden of die zwak zijn. Zonder dat we mogen vergeten, dat rijken vaak in een diepe inwendige ellende verkeren. Zoals onze Paus Franciscus zei: “Er zijn mensen die zo arm zijn, omdat ze enkel nog geld hebben.”

4- Ja, de Paus heeft gezegd: Nieuwsgierigheid leidt ons ertoe te willen voelen dat de Heer hier of daar is, ofwel doet ze ons zeggen: “Ik ken een ziener die brieven krijgt, boodschappen van de heilige Maagd. Maar Onze Lieve vrouw is een moeder. Ze bemint ons allemaal. Zij is geen postbode die elke dag boodschappen verzendt.” Deze woorden hebben bij sommigen twijfel gezaaid. Bedoelde de Paus Medjugorje? Nee, het antwoord is duidelijk: de Gospa geeft niet elke dag een boodschap. Deze uitspraak gaat niet over Medjugorje. Integendeel. Ze zou Medjugorje kunnen beschermen tegen elke misplaatste vermenging, want er zijn talrijke leugenachtige, valse zieners die zich mengen in groepen en die boodschappen geven aan wie er naar zoeken. We weten trouwens dat de Paus Medjugorje kent en er van houdt.Lieve Gospa, wij smeken u vurig, kom u overtreffen in uw bemiddeling tijdens deze Advent, waarin een geestelijke oorlog woedt.
Wie anders dan U heeft van God de macht gekregen op de kop van de Slang te verpletteren? Leg uw Kind in onze harten.
Maak van dit Kersteest het meest vreugdevolle van alle.


Er is een herziene uitgave (2de druk) verschenen van het boek van Zr. Emmanuel “Het verborgen kind van Medjugorje”.
U kan bestellen voor Nederland bij: Vriendenkring Medjugorje (webshop):
http://www.medjugorje.nl/
of bij Noëlle Imkamp:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor België bij: Dhr. en Mevr. Stefaan en Georgette Veys – Huysentruyt:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje december 2013

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2013
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze door een grote menigte werd omgeven. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, ik hou van jullie met moederlijke liefde, en met moederlijk geduld wacht ik op jullie liefde en op jullie eenwording. Ik bid dat jullie een gemeenschap mogen worden, een gemeenschap van kinderen van God, van kinderen van mij. Ik bid dat jullie als gemeenschap vol vreugde opnieuw tot leven mogen komen, in het geloof en in de liefde van mijn zoon. Mijn kinderen, ik breng jullie samen als mijn apostelen, en ik leer jullie hoe je anderen de liefde van mijn Zoon kunt leren kennen; hoe je hen de Blijde Boodschap - mijn Zoon - kunt brengen. Schenk mij je open, gezuiverde hart, en ik zal het vullen met liefde voor mijn Zoon. Zijn liefde zal je leven zin geven en ik zal naast je staan. Ik zal bij je zijn tot je ontmoeting met de Hemelse Vader. Mijn kinderen, zij die met liefde en geloof op weg gaan naar de Hemelse Vader zullen gered worden. Wees niet bang, ik ben bij jullie. Vertrouw op jullie herders, zoals mijn Zoon deed toen Hij ze uitkoos, en bid dat zij de nodige kracht en liefde mogen hebben om jullie te leiden. Ik dank jullie.


2 – De heiligen leven.

We waren zeer blij dat Zuster Briege McKenna enkele dagen naar Medjugorje is gekomen om ons te bezoeken. De laatste avond van haar bezoek, het was het feest van de H. Bernadette, vertelde ze ons een aangrijpend verhaal, dat ons kan helpen nog meer te profiteren van de hulp uit de Hemel, nu het feest van Allerheiligen nadert. “Op een dag, zo vertelde ze, sprak Jezus in mijn hart en zei : “Ik wil dat je gaat spreken voor priesters en bisschoppen”. Ik antwoordde: “Heer, U beseft toch wel dat ik maar een eenvoudige onderwijzeres ben van de lagere school.” Enkele maanden later ontmoette ik een pater Jezuïet, en die zei tegen mij: “Weet u, Zr. Briege, de Heer heeft me iets in het hart gelegd: ik wil u uitnodigen om een retraite te geven aan priesters”. Ik antwoordde: “Dat is niet voor mij, ik denk dat u dat verkeerd heeft begrepen, ik geef les op de lagere school”. “Wees niet ongerust, zei hij, deze priesters zijn als kinderen, ze zijn zeer open en charismatisch”. Deze retraite moest ik dus animeren en er waren 60 priesters aanwezig, echter niet de pater Jezuïet die me erom had gevraagd. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Nog nooit had ik voor priesters gestaan. Ik bad dan ook tot de H. kleine Thérèse van Lisieux en de retraite was zeer gezegend.

Een tijd later had een bisschop uit California gehoord over deze retraite en nodigde me uit er een te leiden in San Diego. Ik voelde me al wat zekerder. De Heer had immers goed gewerkt tijdens de eerste retraite. Ik was nog maar net aangekomen voor deze tweede retraite, of de verantwoordelijke Trappist zei tegen mij: “Er nemen 50 parochiepriesters deel aan deze retraite. Ze zijn hier echter tegen hun zin. Hun bisschop heeft ze verplicht te komen en ze zijn zeer kwaad dat het een zuster is, die komt spreken. Ze zullen u vierendelen”. Naar aanleiding van deze opmerking ontstond er een hevige inwendige strijd in mij en ik zei tegen Jezus: “Ik ben het niet, die me hier uitgenodigd heeft, U hebt me naar hier gebracht, doe iets.”

De eerste morgen wachtte me een verrassing: de pater Trappist moest weg en vertrouwde me alle conferenties toe. Alle vreselijke opvattingen die deze priesters over mij hadden, kwamen me toen voor de geest. Ik was vroeg opgestaan en had al meerdere uren gebeden. Toen herinnerde ik me dat er in de grot van de campus een beeld stond van de H. Theresia. Ik kocht voor haar de grootste kaars die ik kon vinden en ben tot haar gaan bidden: “Luister H. kleine Thérèse, deze retraite leiden is voor mij erger dan naar de leeuwenarena gaan. Alstublieft, ga er mee naartoe en help me om voor deze priesters te spreken.”

Toen ik binnenkwam in de conferentiezaal, zaten alle priesters daar met gekruiste armen. Heel hun houding maakte duidelijk dat ze in het geheel niet geïnteresseerd waren en daar helemaal niet wilden zijn. Tegen alle hoop in, begon ik aan mijn eerste inleiding. Die dag gaf ik er drie en ik besefte dat ik hen wat voor mij had gewonnen. Er was een beginnende verandering bij hen waar te nemen. Na het avondeten ben ik terug naar dezelfde grot gegaan met nog een kaars, die ik voor de H. Thérèse van Lisieux aanstak: “Ik wil u echt danken voor de manier waarop u vandaag bij me was”, zei ik tegen haar.

“Wat later ontmoette ik een Ierse “Monseigneur”, die me zei : “Nog nooit in mijn leven had ik naar de inleiding van een zuster geluisterd, ik was vol wrok en opstandigheid. Weet u, die morgen, hebt u ons gevraagd de ogen te sluiten en ik heb ze echter niet gesloten. Ik heb een moment het hoofd gebogen en heb vervolgens opgekeken om te zien wat u deed. Vervolgens vroeg deze bisschop me: “Hebt u soms een speciale verering voor de H. Thérèse van Lisieux ? Weet u, ik ben niet van dat soort dat visioenen heeft, maar de H. Thérèse stond naast u, daar voor ons, toen u tot ons sprak en ik was me er van bewust dat ze daar was om u te helpen”.

Zuster Briege vertelde verder: “Dat heeft me veel geleerd over de heiligen. Ik vertel dit voorval vaak aan ouders, als ze een naam zoeken voor hun kind. Ik zeg dan tegen hen: “Vraag die of die heilige aan uw kindje zijn eigen gaven te geven, zo dat uw kind verder Jezus kan verheerlijken op de manier, waarop deze heilige Hem verheerlijkt heeft.” Als je de naam van een heilige draagt, dan houdt deze heilige er van u te begeleiden, hij helpt u in uw leven te doen wat je moet doen om een heilige te worden. Als we de heiligen uitnodigen, komen ze en vergezellen ons .”

Dit getuigenis van Zr. Briege en nog zoveel andere getuigenissen, waar ze het geheim van kent, bekrachtigen de dringende oproep van de Gospa om de levens van de heiligen te lezen en om tot hen te bidden. Op geestelijk gebied leven veel Katholieken onder de maat van hun mogelijkheden en grijpen naast de immense genaden, die hen door de uitverkorenen in de Hemel aangeboden worden. In plaats van, in het vooruitzicht van Allerheiligen, ons bezig te houden met het verzamelen van pompoenen, zouden we ons meer moeten verdiepen in het leven van een heilige en hem of haar vragen om ons te hulp te komen. We kunnen onze heilige patroon of een andere heilige kiezen. Het gaat er natuurlijk niet om te trachten een heilige feitelijk ook te zien, zoals gebeurde bij deze bisschop. We kunnen echter zeker zijn van het antwoord van deze heilige, want in de Hemel beminnen de engelen en de heiligen ons met Gods eigen Liefde.

3 – Medjugorje in Rome.
We hebben goed nieuws. Voor de Mariale dagen van 12 en 13 oktober, had Paus Franciscus, die het programma uitvoerde dat Paus Benedictus XVI voor zijn vertrek had vastgelegd, de vertegenwoordigers uitgenodigd van de officieel door de Kerk erkende Mariale heiligdommen. Tegelijkertijd kreeg Pater Marinko Sakota, de pastoor van Medjugorje, vorige maand vanuit Rome een uitnodiging om aan deze Mariale dagen deel te nemen, samen met een dertigtal van onze parochianen. Het groepje vertrok vanuit Medjugorje op donderdag 10 oktober en bezocht eerst het heiligdom van Loreto, nabij Ancona. Zeer opmerkzaam is, dat naast de officieel erkende heiligdommen, zoals Fatima, Lourdes, Banneux, Guadelupe, enz., de Paus ook de aanwezigheid wenste van de vertegenwoordigers van Medjugorje. Medjugorje is inderdaad het enige niet (of “nog niet”) erkende heiligdom tussen al deze heiligdommen met een glorierijk verleden. Bovendien, volgens Ivan Ivankovic (die in augustus 1981 samen met Pater Jozo werd gevangen genomen, omdat hij gezegd had dat hij het kruis op Krizevac had zien dansen), was het groepje verrast dat ze bevoorrechte plaatsen kregen op het Sint-Pietersplein, juist achter de bisschoppen en de kardinalen, dicht bij de Paus. Zelfs als dit niet dezelfde betekenis heeft als een officiële erkenning door de Kerk, kan dit stilzwijgend initiatief van de Paus toch beschouwd worden als een betekenisvol gebaar ten opzichte van Medjugorje. Het “dossier Medjugorje” vordert en we danken God daarvoor.

Laten we bidden, dat de resultaten van de door Paus Benedictus XVI opgerichte commissie voor Medjugorje vlug bekend gemaakt worden.

Lieve Gospa, U hebt ons in Fatima gezegd: “Op het eind zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.” Dank U. Zo kondigt U een prachtige toekomst aan voor de wereld. We smeken U, haast U om de kop van de Slang te verpletteren en help ons de Triomf van uw Hart te bespoedigen door uw boodschappen te beleven en ons leven aan U toe te wijden. Zr. Emmanuel

Er is een herziene uitgave (2de druk) verschenen van het boek van Zr. Emmanuel “Het verborgen kind van Medjugorje”.
Het is per 25 oktober 2013 beschikbaar.
U kan bestellen voor Nederland bij: Vriendenkring Medjugorje (webshop):
http://www.medjugorje.nl/
of bij Noëlle Imkamp:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor België bij: Dhr. en Mevr. Stefaan en Georgette Veys – Huysentruyt:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2013

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 september 2013 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door : "Lieve kinderen, ik hou van jullie allemaal. Ieder van jullie, ieder kind van mij, heeft een plekje in mijn hart. Ik bemin jullie allemaal met mijn moederliefde, en ik wil jullie allemaal leiden naar de vreugde van God. Daarom roep ik jullie. Ik heb nederige apostelen nodig, die met een open hart het Woord van God aanvaarden en anderen helpen om te begrijpen wat het betekent om te leven volgens Gods woord. Om dat te kunnen, mijn kinderen, moeten jullie, door vasten en gebed, leren om te luisteren met het hart en God te gehoorzamen. Je moet leren om alles wat je weghaalt van Gods woord te verwerpen, en alleen nog te verlangen naar datgene wat je dichter bij Zijn woord brengt. Wees niet bang. Ik ben hier. Jullie staan er niet alleen voor. Ik smeek de Heilige Geest om jullie nieuwe kracht te geven. Ik smeek de Heilige Geest opdat jullie, door anderen te helpen, zelf mogen genezen. Ik smeek hem en vraag dat jullie, door Hem, Gods kinderen en mijn apostelen mogen worden."

Vervolgens voegde de heilige Maagd er bezorgd aan toe:


“Doe het voor Jezus, doe het voor mijn Zoon: hou van de mensen die Hij geroepen heeft, en verlang alleen gezegend te worden door de handen die door Hem gewijd werden. Sta niet toe dat het kwaad gaat heersen. Ik herhaal nogmaals: mijn hart zal slechts kunnen overwinnen als het aan de zijde van jullie herders staat. Sta niet toe dat het kwaad jullie wegtrekt van jullie herders. Ik dank jullie.”

2 – Een uitzonderlijk bezoek.

Ik zou hier graag van de gelegenheid gebruik willen maken om ieder van jullie te bedanken, die al jaren mee geholpen hebben om onze tuin op orde te houden en mooi te maken. We kunnen in de brief aan de Hebreeën lezen: “En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.” (Heb.13,2). Op 28 augustus begiftigde de Hemel ons met een hemelse genade. Ik had de zienster Marija gevraagd om haar verschijning van 18.40 uur in onze tuin te krijgen. Ik wilde daarvoor al onze Kroatische buren uitnodigen. Marija aanvaardde het voorstel en de heilige Maagd is bij ons gekomen, op de plaats die zoveel pelgrims vertrouwd is.

De verschijning had plaats bij het grote Kruis in het bosje van onze tuin. De zieners hebben de gewoonte om voor een verschijning te knielen bij een kruisbeeld, terwijl ze wachten op de komst van de heilige Maagd. Ze heeft hen gezegd, dat daar waar het Kruis van haar Zoon is, ze heel dicht bij hen aanwezig is.

Die dag waren er pelgrims gekomen uit alle landen, van verschillende volkeren, en waren er evenzoveel verschillende talen die werden gesproken. Sommigen hadden al 4 uur van tevoren een plaats weten te bemachtigen en hielden deze bezet (de Italianen). Het bosje zag zwart van de menigte en achter de zienster Marija waren er nog eens zoveel mensen aanwezig. Er waren 25 priesters. We hadden de komst van Maria voorbereid met liederen en Rozenkransen in meerdere talen, waaronder het Hebreeuws, het Arabisch, het Hongaars, het Slovaaks, enz …

Marija knielde voor het Kruis op de grond en niet op het podium, dat we hadden opgericht. Tijdens het bidden van de 7 Onzevaders, Weesgegroeten en Glorie zij de Vaders, is de heilige Maagd verschenen en verdween de stem van Marija. Een diepe stilte greep ons toen allen aan. De Gospa bleef langer dan gewoonlijk. Iedereen kon haar een persoonlijk en intens gebed aanbieden en een echte ontmoeting hebben met zijn of haar Hemelse Moeder. We hebben ook voor u gebeden. We hebben jullie brieven neergelegd aan de voet van het Kruis, waarvoor Marija was geknield.

Na de verschijning zei de zienster Marija: “Toen de Gospa kwam heeft ze iedereen begroet en gezegend. Ik heb haar alle intenties, noden en families aanbevolen van degenen die aanwezig waren en van u, en ook allen, die jullie in je hart dragen. Daarna heeft de Gospa lange tijd over ons gebeden in haar moedertaal. Tenslotte gaf ze volgende de boodschap: “Lieve kinderen, bid, bid, bid.” Marija was ernstig. We beleven immers een cruciaal moment in verband met de vrede in het Midden-Oosten. Ze heeft erop aangedrongen dat we nog meer zouden bidden, want, zo zei ze, de vrede moet eerst en vooral beginnen in ons hart. Het is onze persoonlijke bekering, die de vrede onder de volkeren kan bevorderen.

Op 28 augustus is het meer dan een engel, het is de Moeder van God zelf, de Koningin van de engelen, die we bij ons hebben mogen verwelkomen. Gezegend is zij voor altijd en immer.

3 – Pas goed op
. Er wordt overal een valse boodschap verspreid, die heel wat verwarring veroorzaakt. Het gaat om een boodschap over de oorlog, die de heilige Maagd gegeven zou hebben aan Ivan. Wel, er is niets van waar. Ivan zelf heeft het formeel bevestigd en is boos dat men zijn naam gebruikt om een valse boodschap te verspreiden. De boodschappen die Ivan doorgeeft, zijn te verifiëren en te controleren, ze worden namelijk altijd opgenomen en goed gekopieerd. Bovendien wordt deze valse boodschap al minstens 5 jaar verspreid op internet. Het is dus niets nieuws.

De heilige Maagd spreekt elke maand duidelijk tot de wereld in haar boodschappen van de 25e en de 2e. Waarom zou ze daarbuiten nog een andere boodschap geven op zulk een cruciaal moment in de geschiedenis van de wereld? Bovendien, als men deze valse boodschap leest, springt het in het oog dat deze niet de stijl bevat van de Gospa in Medjugorje. Moge ieder, die er mee in aanraking komt, dit bedrog weerleggen. Er wordt verwarring mee gezaaid en brengt schade toe aan Medjugorje door de stress en de onrust en ongerustheid, die ze veroorzaakt.

Zo lang al nodigt de heilige Maagd ons uit om te bidden voor de vrede in ons hart, in onze families en in de wereld. Ze nodigt ons ook uit om tweemaal per week te vasten op water en brood, omdat dit de meest doeltreffende middelen zijn tegen de oorlog. “Enkel door vasten en gebed kunnen we oorlogen tegenhouden, oorlogen doen eindigen en de natuurwetten opheffen” heeft ze meerdere keren gezegd.

Dierbare broeders en zusters, laten we geen tijd verliezen door te praten over boodschappen die niet bestaan en die schrik aanjagen. Laten we de tijd eerder gebruiken om te strijden tegen de oorlog, door in praktijk te brengen wat de Hemel ons aanreikt door Jezus via in het Evangelie en door zijn Moeder in Medjugorje. Het is waar dat het nu zeer urgent en dringend is. Gezegend zij, die zonder te wachten op een alarmerende boodschap, trouw gebeden en gevast hebben voor vrede. Mogen ook zij gezegend zijn, die, na deze valse boodschap te hebben vernomen, ze geloofd hebben en onmiddellijk zijn begonnen met te bidden en te vasten. De Gospa zal ieder van ons zeker gehoord hebben.

4 – Vicka is zeer opgetogen
over haar bedevaart naar Israël. Samen met een 600 pelgrims uit de vijf werelddelen, is ze voor de 8ste keer naar Israël geweest. Nauwelijks aangekomen, werd de eerste etappe ingezet richting Nazareth, waar ze haar verschijning van de heilige Maagd kreeg, op dezelfde plaats waar de heilige Maagd zelf, “Maria van Nazareth”, deze kreeg van de Aartsengel Gabriël, die haar aankondigde dat ze een Zoon ter wereld zou brengen. Het was een zeer aangrijpend moment. Later, in Milya in Galilea, in het bijzijn van ongeveer 12.000 mensen van alle godsdiensten, is de heilige Maagd opnieuw aan Vicka verschenen. Daarna was het in Bethlehem, met ongeveer 5.000 mensen. De bedevaart werd geleid door Mgr. Leonard van België.

In het verleden, als Vicka naar Israël ging, hield ze er van om incognito te gaan. Nu kon ze echter niet verborgen blijven. Haar deelname was al een paar maanden van te voren aangekondigd, wat het aantal deelnemende bedevaarders sterk deed toenemen, ook van de kant van de lokale bevolking. Volgens Vicka is de Moeder Gods heel gelukkig en stralend aan haar verschenen. Het schijnt dat ze geen bijzondere boodschap gegeven heeft. De grote vreugde die ze echter toonde bij zulk een de toeloop van al haar kinderen, Christenen, Joden, Moslims, ongelovigen – is reeds een mooi teken van haar universele moederlijke Liefde. Een intens gebed voor vrede welde op uit hun harten.

Op 9 september heeft Vicka weer haar post ingenomen bij het weeshuis van Zr. Kornelija om te getuigen voor de vele pelgrims die zich er telkens verzamelen. Daar ontvangt ze groepen dicht bij haar thuis. Laten we bidden dat haar gezondheid het haar zou toelaten om nog een tijdje bij ons te zijn en te blijven.

Lieve Gospa, Koningin van de Vrede, dank U om ons de weg te tonen.
We willen steviger dan ooit uw hand vasthouden.
Leid ons veilig te midden van de stormen van deze wereld zonder vrede.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2013

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 augustus 2013 had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waar een immense menigte jongeren bij aanwezig was. De verschijning vond immers plaats tijdens het jongerenfestival. De verschijning duurde lang en de heilige Maagd was intens blij toen ze aankwam. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

" Lieve kinderen, als jullie je hart in volledig vertrouwen voor mij zouden openstellen, zouden jullie alles begrijpen. Je zou begrijpen met hoeveel liefde ik jullie roep; met hoeveel liefde ik jullie wil veranderen, om je gelukkig te maken; met hoeveel liefde ik jullie tot volgelingen van mijn Zoon wil maken en jullie vrede wil schenken in de volheid van mijn Zoon. Je zou begrijpen hoe onmetelijk groot mijn moederliefde is. Daarom, mijn kinderen, bid, want het gebed doet je geloof groeien en doet liefde ontstaan -- de liefde waarmee zelfs het kruis niet ondraaglijk is, omdat je het niet in je eentje draagt. Verenigd met mijn Zoon verheerlijk je de naam van de Hemelse Vader. Bid, bid voor het geschenk van de liefde, want liefde is de enige waarheid: zij vergeeft alles, zij dient iedereen en ziet eenieder als een broeder. Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen dat de Hemelse Vader in jullie stelt, via mij, zijn dienstmaagd, om diegenen die Hem nog niet kennen te helpen, opdat zij zich met Hem verzoenen en Hem gaan volgen. Daarom leer ik jullie lief te hebben, want slechts wie de liefde heeft zal Zijn oproep kunnen beantwoorden. Opnieuw vraag ik jullie om jullie herders lief te hebben en om te bidden dat de naam van mijn Zoon in deze moeilijke tijden onder hun leiding verheerlijkt zou worden. Ik dank jullie."

2 – Een overwonnen verslaving. Celine, een godgewijde en zeer aan Medjugorje toegwijde vrouw, vertelde ons iets wat veel mensen die ergens aan verslaafd zijn, zou kunnen helpen. Al jaren beleeft Celine naar haar beste vermogen de boodschappen van de Gospa, waarbij zij er vooral op toeziet om op woensdag en vrijdag het vasten op water en brood niet te vergeten. Ze heeft er ruimschoots de vruchten van ondervonden. Wat haar echter dwars zat was, dat het haar onmogelijk was deze twee dagen haar koffie ’s morgens te laten staan. En wel om de volgende niet mis te verstane reden: Als ze ’s morgens geen koffie dronk, dan bleef haar geest suf, viel ze in slaap voor haar computer en ook tijdens de H. Mis, kortom: het was voor haar onmogelijk. Dat belette niet dat ze diep in haar hart voelde dat, om de boodschappen over het vasten grondig te beleven, ze ook deze koffie achterwege zou moeten laten en dat de heilige Maagd dat van haar verwachtte. Noodgedwongen bad ze om de genade om de koffie te kunnen laten staan, maar het hielp niets. Op een keer, tijdens een aanbidding van het Heilig Sacrament, kwam er een gedachte op in haar geest en zonder er één seconde over na te denken, zei ze tegen de heilige Maagd: “OK, ik zal geen koffie meer drinken, je kent echter de gevolgen ervan die bij mij intreden, wel, wees jij dan mijn koffie. Maak dat alles gebeurt en ik alles doe alsof ik koffie heb gedronken en voorkom dat ik staande in slaap val.” Celine bemerkte dat de heilige Maagd de overeenkomst aanvaardde en goed haar werk deed door haar verplichting van deze overeenkomst na te komen. Al sinds maanden, bevestigde Celine, is de koffie verdwenen uit haar menu, en niet alléén op de vastendagen, maar ook alle andere dagen, wat haar gezondheid en haar alertheid op haar werk sterk had verbeterd en ten goede was gekomen. Ze lachte toen ze ons dat vertelde: “Ik weet niet of de heilige Maagd al vaak deze vraag heeft gekregen: “Wees mijn koffie”. In elk geval, ze heeft deze aanvaard. Een wenk voor de liefhebbers van koffie of van andere dingen … bijvoorbeeld… van chocola.

3 – Een vertrek naar de Hemel.
De Heer heeft ons nogmaals verrast met zijn goddelijke wijsheid, die niet is als de menselijke wijsheid. Onze dierbare zuster Milena Tomas, 51 jaar, heeft, in grote vrede en na een lange ziekte, die ze moedig en met een brede glimlach had gedragen, op 22 juli haar Pasen beleefd. Ze was de stichteres van een kleine gemeenschap “Hart van Maria”, en ze was voor hen, die haar ontmoetten, een echte icoon van dit Hart. Hoezeer missen we haar in Medjugorje, wij die er zulk een nood aan hebben om ons te hechten en te verbinden aan de geest en de boodschappen van de Gospa. Enkele wetenswaardigheden over haar: Milena werd geboren op het platteland in de omgeving van Tihaljina. Haar ouders waren groentehandelaars, en hun leven onder het juk van het Communisme was niet gemakkelijk. Er moest hard gewerkt worden om te overleven. Al heel jong, na schooltijd en tijdens de vakanties, verbleef ze uren in de natuur om de schapen te hoeden. Ze had een grote dorst naar God en ze hield heel erg van de stilte in de mooie natuur van deze streek. In deze uren van eenzaamheid sprak ze met God en las ze de Bijbel. Ze voelde zich heel dicht bij de Hemel en had al een voorgevoel van een roeping om zich geheel aan Hem toe te wijden. Zoals zovele mensen van onze tijd, kende ze niet de verderfelijke aantrekking van de elektronische gadgets, die alle aandacht opeisen en ons dikwijls doen vergeten dat we een ziel hebben. Haar artistieke gaven lieten haar in alles en in ieder wezen het schone zien. Dat bereidde haar voor op deze bijzondere genade van ontvankelijkheid, die ze later toonde tegenover eenieder die bij haar kwam in haar gemeenschap, de goeden zowel als de minder goeden. Nooit uitte ze een negatief oordeel. In haar familie was het immers een principe (o, zo zeldzaam) dat er nooit gekritiseerd werd. Welk een mooi voorbeeld, welk een inspiratie voor onze eigen families. Toen de verschijningen begonnen, ging ze ’s nachts met haar familie te voet van Tihaljina naar Medjugorje (35 km.). Ze hield ervan om ’s nachts te gaan, omdat het dan minder warm was en overdag moest er gewerkt worden. Zo vormt God heiligen. Vanaf de dag van haar begrafenis af, begonnen de genaden op ons neer te komen. Ik beveel ze u dan ook sterk aan. Haar bemiddeling in de Hemel is krachtig Dikwijls vroeg ik me af waarom de Heer deze gemeenschap “Hart van Maria” niet heeft laten verder bestaan. Het lijkt erop dat Hij, integendeel, haar nu heel haar glans heeft willen geven. Zuster Milena kan nu immers vanuit de Hemel grote menigten naar het Hart van Maria brengen. Ze is niet meer beperkt tot haar aardse werk en kan de grote vleugels van haar hart uitslaan om de duizenden, die ze hier op aarde wilde ontvangen, te verwelkomen, te troosten en hen te voeden. Haar laatste woorden op weg naar Mostar, waar ze 5 dagen later zou sterven, waren: “Alleen Gods genade laat me verder gaan. (Solo per la grazia di Dio vado avanti.)” Dierbare Milena, dank je omdat je bent wie je bent, help ons levende afspiegelingen te zijn van het Hart van Maria.

4 – Een gezegende bries van toewijdingen.
De Paus zal, ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof en de Mariale dag van 13 oktober, voor het beeld van Fatima, de wereld toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op de vooravond zal het oorspronkelijke beeld van Maria in Fatima naar Rome gebracht worden en door de Paus ontvangen worden voor de plechtigheid op het St. Pietersplein, en dit beeld zal op 14 oktober terug vertrekken naar Fatima. Inderdaad, het was op 13 oktober dat de heilige Maagd de laatste keer verscheen in Fatima en aan de massa aanwezigen, 70.000 mensen, het grote teken gaf, dat ze aan de herdertjes, Lucia, Francisco en Jacinta beloofd had: Het fameuze zonnewonder. (Om u in te schrijven voor deze Maria dag, zie : http://www.annusfidei.va

Op 16 juni 2013 werd Libanon in Harissa toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria en het Heilig Hart van Jezus, door de Maronitische Patriarch, Z.H. Kardinaal Boutros Bechara Rai, in aanwezigheid van de President van de Republiek, Michel Sleiman. Deze toewijding van het land, die gedaan werd door de officiële vertegenwoordigers van de Kerk, was door duizenden Katholieken voorbereid met een grote gebedsnoveen, vasten, aanbidding, rozenkransen en andere initiatieven. Bovendien vloog Pater Boulos Fahed meerdere uren per helikopter over het land en zegende vanuit de lucht heel het Midden-Oosten met Jezus in de Eucharistie in de monstrans. Dit gebeurde nog nooit in de geschiedenis.

In Ierland wijdde Kardinaal Sean Brady, Aartsbisschop van Armagh en Primaat van Ierland, in het Mariale heiligdom van Knock, het land en heel het volk toe aan Jezus, door Maria. Er waren 15.000 mensen. Een heuglijk feit voor dit land dat geteisterd wordt door rampzalige wetten, die de gezinnen willen vernietigen. Deze toewijding was voorbereid met 13.5 milioen Rozenkransen, die door de gelovigen gebeden werden. Er waren die dag 20 bisschoppen aanwezig en degenen die verhinderd waren, hadden een afvaardiging gezonden. In het mooie toewijdingsgebed tot Jezus hebben ze gebeden voor de gezinnen, de huizen, de bisdommen van Ierland en de jeugd.

Lieve Gospa, ja, wij willen, langs uw moederhanden, uw Zoon Jezus toebehoren.
Want zonder God zijn we verloren. We smeken U, kom onze ingeslapen gewetens wakker schudden.

PS. U kan Zr. Emmanuel life zien vanuit Medjugorje op 3 september om 21.00 uur op de website www.enfantsdemedjugorje.fr waar zij zal spreken over de boodschap van 2 september. U kan op deze website eveneens de afleveringen zien van de vorige uitzendingen.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje augustus 2013

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 maart 2013 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, opnieuw richt ik een moederlijke oproep tot jullie: wees niet hardvochtig. Sluit de ogen niet voor de waarschuwingen die de Hemelse Vader jullie uit liefde stuurt. Bemin je Hem boven alles? Heb je berouw omdat je zo vaak vergeet dat de Hemelse Vader, vanuit Zijn grote liefde, zijn Zoon gestuurd heeft om ons te bevrijden door het Kruis? Heb je berouw omdat je de boodschap nog niet aanvaard hebt? Mijn kinderen, verzet je niet tegen de liefde van mijn Zoon. Verzet je niet tegen hoop en vrede. Door Zijn kruis, vergezeld van jullie gebed en vasten, zal mijn Zoon de duisternis wegjagen die jullie wil omringen en overheersen. Hij zal je de kracht geven voor een nieuw leven. Als je dat leeft naar Zijn voorbeeld, zul je een zegen en een teken van hoop zijn voor al de zondaars die ronddwalen in de duisternis van de zonde. Mijn kinderen, wees waakzaam. Ik blijf, als moeder, waakzaam met jullie. Ik bid en waak in het bijzonder over diegenen die mijn Zoon heeft geroepen om bakens van licht en hoop voor jullie te zijn - jullie herders. Ik dank jullie.”

2 – Ivan in Argentinië. Omdat zijn bezoek aan Uruguay werd afgezegd, had de ziener Ivan de tijd om begin maart 2013, te getuigen in Buenos Aires. Voordat Kardinaal Jorje Bergoglio (nu onze dierbare Paus) naar Rome vertrok, had hij zijn toestemming gegeven voor deze gebedsbijeenkomsten. Naar Ivans zeggen, bad Onze Lieve Vrouw tijdens de verschijning van 4 maart langdurig in het Aramees, haar moedertaal, voor elk van de aanwezige priesters. Ze gaf de volgende boodschap:

“Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om je open te stellen voor het gebed. Jullie beleven een tijd waarin God grote genaden geeft, maar jullie weten niet hoe daar profijt van te trekken. Jullie maken je bezorgd om van alles en nog wat, maar jullie zijn in het geheel niet bezorgd om jullie ziel en het geestelijk leven. Ontwaak uit deze vermoeide wereld, uit de slaap van je ziel en zeg met alle kracht JA tegen God. Kies voor de heiligheid en voor bekering. Lieve kinderen, ik ben met jullie en roep jullie met heel mijn ziel op tot volmaaktheid, tot heiligheid van de ziel en van alles wat jullie doen. Dank, dat jullie vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven”. Ivan zei, dat de heilige Maagd in het overvolle Lunapark bloedige tranen weende vanwege haar kinderen, die door een abortus werden gedood.

3 – Welk een vreugde vanwege onze Paus Franciscus.
Op de avond van 13 maart (de geboortedag van Marthe Robin), zaten we gekluisterd aan het scherm van onze computer, wachtend tot het gordijn zou opengaan. Toen zagen we een onbekende verschijnen, een kardinaal waar geen enkele journalist over had gesproken, een kardinaal die door de Heilige Geest in het geheim voorbehouden was, zeer naar de smaak van de Heilige Maagd, nederig, beslist, sterk in het geloof van de Kerk, strijder voor de waarheid van het Evangelie ten overstaan van een vijandige regering. Een Kardinaal, die een vriend is van de eenvoud en vol liefde tegen iedereen. Terwijl de journalisten hun best deden om het allemaal te volgen en te snappen, gaven de Christelijke media uitstekend commentaar over zijn persoon en werk. Het is niet nodig hier nog meer bijzonderheden aan toe te voegen. Echter, er zijn wel enkele punten die nauw betrekking hebben op Medjugorje en waarvoor we God diep kunnen danken.

- Al sinds jaren volgt de kardinaal de gebeurtenissen van Medjugorje op de voet. Hij gelooft erin en is daar ook af en toe voor uitgekomen. Zo verklaarde de Aartsbisschop Emilio Ognenovich in 2006: “Kardinaal Bergoglio was heel blij toen ik hem zei, dat ik naar Medjugorje ga”.
- Hij was het in eigen persoon, die Pater Danko vorig jaar ontving, toen hij op missie was in Argentinië. (Pater Danko is een Franciskaan uit de parochie van Medjugorje, en bekend bij de pelgrims).
- Hij heeft Ivan toestemming gegeven voor de gebedsbijeenkomsten in Buenos Aires.
- Een van zijn eerste initiatieven de dag na zijn verkiezing, was om zijn Pontificaat toe te vertrouwen aan Maria. Om acht uur ’s morgens ging hij naar de Basiliek Sancta Maria Maggiore, nam een bos bloemen mee voor de heilige Maagd en bad in stilte voor de icoon van Maria. Heeft de Gospa in Medjugorje niet gevraagd om steeds ons werk met gebed te beginnen en te eindigen met een dankgebed?
- Al drie jaar is zijn biechtvader een Franciskaan uit Herzegovina, Pater Ostojić. Daarvoor had hij gedurende 30 jaar een Kroatische Jezuïet, de overleden Pater Nikola Mihaljević, als biechtvader.
- Al mijn vrienden uit Buenos Aires die met hem in contact zijn geweest, zijn verheugd vanwege deze verkiezing. Hij heeft immers altijd heel moedig en zonder vrees er op aangevallen te worden, omwille van Christus de juiste houding aangenomen.
- Tenslotte is hij het, ie kennis zal nemen van de besluiten van de Vaticaanse onderzoekscommissie over Medjugorje, als hem het dossier voor Paus Benedictus zal zijn overgedragen. Bidden we, dat ze snel zullen worden bekend gemaakt.

4 – Middenin China.
Twee Oostenrijkse Jezuïeten, Pater Gotsch en Broeder Gervasius hebben een buitengewone gebeurtenis meegemaakt. Gervasius, die professor Filchner had vergezeld door heel Tibet en Indië, vertelt wat er gebeurde in 1976: Op een dag vergezelde hij Pater Gotsch in het zuiden van China. Deze begaf zich naar een stervende in Kaotai. Ze doorkruisten te paard 200 KM door bergen en heuvels en kwamen zo bij de stervende. Het was te laat, hij was reeds overleden. Na de begrafenis begonnen ze aan de terugweg. Ergens halverwege ontmoetten ze een jongeman, die op hen leek te wachten aan de kant van de weg en hen vroeg hem te volgen naar zijn zieke moeder. Ze volgden de jongen naar een dorpje, zo’n 15 kilometer verderop. In een zeer schamele woning lag een vrouw op sterven.
Toen ze de priester zag, vroeg ze:
- Vreemdeling, gaat u me de waarheid zeggen, als ik u iets vraag?
- Natuurlijk, moedertje.
- Bestaat er een God, waarin drie personen aanwezig zijn? Bestaat er een ander leven?, een plaats van geluk voor wie goed is, en een plaats van verschrikking voor de slechten? Is het waar dat God op aarde gekomen is om te sterven voor de mensen en om voor hen deze plaats van geluk te openen? Vreemdeling, is dat allemaal waar? Verbaasd, antwoordde de priester JA. Maar van wie kon deze vrouw dat allemaal weten?

De stervende vrouw vervolgde: - Heeft u het water bij u? Zou u me dan willen wassen en me met dat water willen besprenkelen, zodat ik naar die plaats van geluk kan gaan? Hoe kon zij weten, dat de priester water bij zich had om te dopen? Haar besliste houding had iets kinderlijks, maar ook tegelijkertijd iets overtuigends. De priester legde haar in enkele woorden de liturgie uit en de zin en betekenis van het sacrament van het doopsel en doopte haar.
Vol vreugde ging de zieke verder:
- U heeft toch ook brood mee. Het is bijzonder brood, want God woont er in. Geef me dat brood. De priester nam de geconsacreerde hostie uit de tas die hij meedroeg. De zieke wist dat hij “Het Brood” bij zich had. De priester legde haar de betekenis uit van het sacrament van de Eucharistie en liet haar communiceren. Hij diende haar ook de laatste sacramenten toe (de biecht en de ziekenzalving).

Daarna zei hij tegen haar: - Tot nu toe heeft u vragen gesteld. Het is nu aan mij om er enkele te stellen. Van wie hebt u al deze geloofswaarheden geleerd? Hebt u Katholieke of Evangelische gelovigen ontmoet? - Nee, vreemdeling. - Heeft u dan Christelijke boeken gelezen? - Ik kan niet lezen, vreemdeling, ik weet zelfs niet dat er zulke boeken bestaan. - Waar heeft u dan de kennis van het geloof gekregen? - Ik heb altijd gedacht dat het zo moest zijn en al 10 jaar leef ik daar naar. Ik heb ook mijn zonen dat geleerd en u mag ze allemaal wassen (dopen). - Maar wist u dat we hier vandaag zouden voorbijkomen? - Zeker! Ik heb in een droom een man gezien. Hij zei me, dat ik mijn jongste zoon naar de uitvalsweg moest sturen om de twee vreemdelingen, die daar voorbij zouden komen, naar hier te roepen. Hij zei me, dat ze mij zouden “wassen” om naar de plaats van het geluk na de dood te kunnen gaan. De missionarissen waren diep geraakt. De houding van de vrouw zo vlak voor haar dood was zo vredig, dat ze geheel niet twijfelden aan hetgeen ze zei. Voor hun vertrek gaven ze haar een beeldje van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden. Vol vreugde riep ze uit: - Maar, ik ken hem. Hij is me dikwijls komen bezoeken. Hij was het, die me had gezegd dat ik mijn jongste zoon naar de weg moest sturen om u te roepen. Was het een droom, of was de heilige Jozef haar werkelijk komen bezoeken? Ze wist het niet. Het was trouwens ook niet belangrijk om dat te weten. Het belangrijke was dat de heilige Jozef de zieke was komen onderrichten. Later vernamen de missionarissen, dat de vrouw diezelfde nacht nog was overleden.” (Uit het Duitse tijdschrift “Weite Welt” nr.1 Jan.1976.)

Op 19 maart vieren we het feest van de heilige Jozef. Laten we niet vergeten hem te eren en hem veel te vragen, vooral voor hen, die de liefde van God nog niet kennen. Hij zal ons steeds verbazen door zijn goedheid.

Lieve Gospa, Moeder van de Kerk,
U heeft ons een prachtig geschenk gegeven met Paus Franciscus.
Met U en alle uitverkorenen in de Hemel bidden we voor zijn bescherming en als schildwachten waken we rondom hem,
in deze cruciale tijd voor de Kerk en voor Uw Zoon!

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2013


Copyright © 2014. All Rights Reserved.