Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2012

Feest van het H. Hart van Jezus.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!


1 – Op 2 juni 2012 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Er was een grote menigte pelgrims op de Podbrdo. Na de verschijning deelde ze volgende boodschap mee :

“Lieve kinderen, ik ben voortdurend bij jullie omdat ik jullie, met mijn oneindig grote liefde, de poort van de Hemel wil tonen. Ik wil jullie vertellen hoe je die open krijgt: met goedheid, barmhartigheid, liefde en vrede - doorheen mijn Zoon. Verlies daarom geen tijd met futiliteiten, mijn kinderen. De redding komt alleen doorheen het kennen van de liefde van mijn Zoon. Doorheen die verlossende Liefde en de Heilige Geest heeft Hij mij uitverkoren, en ik kies jullie, samen met Hem, om apostelen van Zijn liefde en Zijn wil te worden. Mijn kinderen, er rust een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders. Ik wil dat zondaars door jullie voorbeeld weer klaarheid zien, dat jullie voorbeeld hun ziel verrijkt en ze weer naar mijn uitgestrekte armen leidt. Daarom bid, bid, vast en biecht regelmatig. Als het ontvangen van mijn Zoon in de Heilige Eucharistie het middelpunt van je leven is, wees dan niet bang, want dan kun je alles. Ik ben bij jullie. Elke dag bid ik voor de herders en ik verwacht van jullie hetzelfde. Want, mijn kinderen, zonder hun leiding en zonder de kracht van hun zegen kunnen jullie het niet. Ik dank jullie.”


2 – Een ongewone biecht. De priesters die in Medjugorje biecht horen, beleven soms bijzondere dingen. Een van hen vertelde hoe er op een dag, toen hij in een van de biechtstoelen zat met het bordje “Frans ” buiten op de deur, een Italiaanse dame binnen kwam, die toen zij eenmaal op haar knieën zat heel vlug Italiaans begon te spreken. Omdat hij er niets van begreep, zei hij haar (in het Frans) dat ze misschien beter naar een Italiaanse priester kon gaan, omdat hij niets verstond van wat zij vertelde. De dame sloeg deze raad echter in de wind en hield voet bij stuk en ging verder met haar biecht. Ze vertelde deze priester in een razend tempo hele veel dingen en geheel onthutst vroeg de priester aan Jezus wat hij moest doen. Het sacrament is immers niet geldig als één van de twee niets verstaat.

Op dat moment gebeurde het onwaarschijnlijke: De priester zag voor zijn ogen, als in en film, alles wat de dame hem in het Italiaans vertelde aan zich voorbijtrekken. Hij begreep alles. En dat was niet het enige, want toen hij haar antwoordde merkte hij dat hij tegen haar sprak in perfect Italiaans, een taal, die hij nooit had geleerd en die hij niet kende. Hij was hierdoor zeer ontroerd. Hij vertelde ook, dat hij uren aan een stuk in de biechtstoel in Medjugorje kan blijven zitten zonder zich bewust te zijn van de tijd, die voorbij gaat en zonder enige vermoeidheid of honger te voelen.

Het komt vaker voor dat God, om zijn kinderen aan te moedigente gaan biechten, indrukwekkende tekenen geeft van Zijn aanwezigheid. Het meest indrukwekkende van dit sacrament ligt echter elders. Het bestaat er in dat twee zondaars elkaar ontmoeten om de oneindige Barmhartigheid van God eer te brengen. Een van hen heeft de macht gekregen om de andere zijn zonden te vergeven en de andere nadert nederig tot de eerste om zijn ellende bij hem neer te leggen. En zo, in de menselijke armoede van deze ontmoeting tussen de biechtvader en zijn biechteling, begint het bloed van onze Redder te vloeien, en zuivert het de ziel van de gelovige veel meer dan deze kan ooit zal kunnen bevatten. Daar gebeurt het grote wonder.

“Ik nodig jullie uit om eenmaal per maand te biechten, zegt ons de Maagd Maria. Er is immers niemand op aarde die de maandelijkse biecht niet nodig heeft”. Natuurlijk nodigt Maria uit tot een oprechte biecht, wat gepaard gaat met het verlangen om niet meer te zondigen. Pater Pio, die in de zielen kon lezen, wilde geen biecht horen van mensen, die bij hem kwamen, terwijl ze niet echt berouw over hun zonden hadden.

3 – De Heilige Familie geneest ons. De kribbe op ware grootte in onze tuin trekt allerlei mensen aan. Sommigen lijden door innerlijke wonden die moeilijk te dragen zijn en die een ongewild een diep gebrek aan vrede veroorzaken. Anderen zoeken lichamelijke genezing, anderen komen om het Kind Jezus te aanbidden, nog anderen om hun familie toe te vertrouwen. Ik vermeld hier twee actuele verrijzeniservaringen:

Angela kwam naar de kribbe om eens goed te huilen. Ze leefde als een wrak, geheel verpletterd door een te zwaar inwendig lijden. Ze was nooit genezen en hersteld van een verkrachting door haar grootvader toen ze 3 jaar was. Ze bleef een hele tijd bij de kribbe bidden en Maria behaalde een mooie overwinning in het verwonde hart van Angela. Eindelijk kon Angela de pijnlijke gebeurtenis loslaten die heel haar leven had verpest, en deze aanbieden aan God en aan Hem toevertrouwen via het kindje Jezus, dat ze in haar armen hield. Ze was zozeer veranderd, dat men haar in haar groep ’s avonds niet meer herkende. Voor de eerste keer was er vreugde in haar ogen en op haar lippen. Het verschrikkelijk gevoel van louter vuilnis te zijn, te min om de liefde van anderen waard te zijn, was verdwenen.

Blandine, 77 jaar. Ze had haar 2de kind, Lyne, verloren. Door dit verlies was ze inwendig volkomen verscheurd, en niet in staat geweest om het te verwerken. Ze liep de kribbe binnen, drukte het kindje Jezus aan haar hart en begon haar leed uit te schreeuwen. De mensen die bij haar waren en die door deze kreten geschokt waren, begonnen in stilte voor haar te bidden. Geleidelijk aan kwam ze tot rust. Door het kindje Jezus te wiegen vond en herkende ze als het ware haar eigen kind, dat in haar armen rustte. Al haar pijn kwam terug en explodeerde in haar hart. Maar door naar haar hemelse Moeder te kijken en te zien dat deze haar handen openhield, kon ze de stap zetten, die ze nog nooit had kunnen zetten – de enige die vrede geeft – : ze gaf Haar haar kind. Ze gaf het aan de Moeder van God en aan God zelf. Eindelijk liet ze het los in hun handen. De band van de dood werd zo eindelijk in haar doorbroken. Blandine kon eindelijk weer zingen en in de vreugde leven.

Kom naar de kribbe zoals u nu bent. Zelfs innerlijk, bij u thuis, kunt u het kindje Jezus tegen uw hart drukken. U zult zelf ervaren wat de Hemel voor u in petto heeft.

4 – Keulen, 23 juni 2012 ! Dit is een mooi initiatief van de Kerk, een van die initiatieven, die duizenden harten aantrekken die dorsten naar waarheid, en die heel vaak in dwaling leven te midden van de geestelijke woestijn van onze wereld, en die in deze Oasen uitstekend voedsel vinden om op adem te komen, om nieuwe moed te krijgen en geestdrift. Kardinaal Meisner (aartsbisschop van de Keulen), Pater Paul Maria Sigl en de gemeenschap ‘Familie van Maria’ nodigen ons uit voor een grote gebedsdag met de « Vrouwe van alle Volkeren ». www.de-vrouwe.info


5 – Een verjaardagscadeau? Op 25 juni viert de Parochie van Medjugorje de 31e verjaardag van de verschijningen. De traditie wil, dat 9 dagen voor de verjaardag er wereldwijd allerlei gebedsinitiatieven genomen worden in vereniging met Medjugorje. Litanieën van de heilige Maagd worden gebeden, er worden Missen opgedragen voor de intenties van de heilige Maagd of uit dankbaarheid jegens haar, rozenkransen worden gebeden, er worden uren van Aanbidding gehouden, er wordt extra gevast, enz. enz … (Wie niet in staat is om op 16 juni aan de noveen te beginnen, die is toch niet te laat om er toch aan te beginnen en haar te beëindigen na de verjaardag van de Verschijningen).

“De 24 uur van de Gospa”. Een ander idee voor een geschenk om de Koningin van de Vrede te bedanken, vanwege het feit dat ze nog steeds bij ons komt na de 30 jaar, wat we vorig jaar hebben gevierd, is, wat men wel noemt: ”de 24 uur van de Gospa” leven.

Het is heel eenvoudig. Op 24 juni (de dag voor de verjaardag) kunt u zich inkeren en vanbinnen stil worden en kunt u tijdens de verschijning van 18.40 uur de heilige Maagd in uw hart ontvangen, waarbij u haar dan belooft om 24 uur lang, de 24 uur die u van de Verjaardag scheiden, een offer te brengen dat u moeite kost. Dit offer zal dan het geschenk zijn, dat u haar met vreugde zult aanbieden voor haar verschijning op 25 juni. Bijvoorbeeld: niet roken of niet drinken gedurende 24 uur, iemand bezoeken die in nood is, een hoofdstuk van het Evangelie of de 10 geboden van God (Deut.5) uit het hoofd leren, de televisie, de computer of de radio uitlaten, een belangrijk aalmoes geven, een vasten aanbieden, een teken van goede wil geven aan iemand die ons iets heeft misdaan, enz … In een woord: afstand nemen van een verslaving of afhankelijkheid of zich in iets overtreffen. In 24 uur is veel mogelijk. Maria zal ons verlangen zien om haar blij te maken.

Het komt niet zelden voor dat ze antwoordt met een onverwachte genezing. Zo was Rosie, die rookte als een ketter, plotseling bevrijd van haar verslaving toen ze haar inspanning offerde – wat voor haar heel moeilijk was – om niet te roken tussen de verschijning van de 24e en de 25e juni 2010. Vanaf toen heeft ze nooit meer gerookt… Ze heeft een afkeer van tabak gekregen; ze is er volkomen van genezen.

Lieve Gospa, geeft u ons zelf de inspiratie voor wat u graag van ons zou willen ontvangen als verjaardagscadeau. Wij zijn zo gelukkig dat u ons bezoekt. DANK U !


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2012


Copyright © 2014. All Rights Reserved.