Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede


Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2012

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 mei 2012 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Er was een grote menigte pelgrims aanwezig op de Podbrdo. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, met moederlijke liefde smeek ik: geef mij je hand, sta toe dat ik je leid. Ik ben een moeder en ik wil je redden van onrust, wanhoop en de eeuwige verdoemenis. Door zijn Kruisdood heeft mijn Zoon jullie zijn enorme liefde betuigd; Hij heeft zich opgeofferd voor jullie en jullie zonden. Ga niet zo door: verwerp zijn offer niet, maak zijn lijden niet erger door je zonden, sla de deuren van de Hemel niet zelf dicht. Mijn kinderen, verlies geen tijd. Niets is belangrijker dan eenheid in mijn Zoon. Ik zal jullie helpen, daar zendt de Hemelse Vader mij voor, zo kunnen we samen de weg van genade en redding tonen aan al diegenen die Hem niet kennen. Wees niet hardvochtig. Vertrouw op mij en aanbid mijn Zoon. Mijn kinderen, jullie kunnen niet zonder herders. Bid elke dag voor hen. Ik dank jullie.”


2 – Zullen jullie mij geloven? Op 27 april was er tijdens de H. Mis van 12.00 uur een man in de Franse Mis aanwezig. Jij heet Jean, van het eiland La Réunion (Dat ligt in de Indische oceaan). De avond ervoor had hij bij zijn groepje pelgrims getuigd van zijn bekering. Iedereen was er erg van onder de indruk. Het was namelijk zo dat hij was veroordeeld, na iemand te hebben vermoord, en kort geleden uit de gevangenis was ontslagen. Hier volgt zijn verhaal: Hoewel hij uit een Katholieke familie kwam, had Jean al vanaf zijn 14e het geloof, en de geloofspraktijk die daarbij hoort, opgegeven. Hij was aan de drugs geraakt en aan alcohol verslaafd, verkeerde in slecht gezelschap en leefde samen met zijn vriendin Jessica. In 2003, tijdens een hevige ruzie met een van zijn kameraden, Gilbert, voelde hij zich bedreigd, waardoor hij hem te hard sloeg. Gilbert was op slag dood. Jean werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Ondertussen was zijn vriendin in 2008 naar Medjugorje gegaan en zij maakte er een bekering door. Bij haar terugkeer leerde ze Jean, die nog steeds in de gevangenis zat, het rozenkransgebed. Tijdens de jaren in de gevangenis klampte hij zich vast aan dit gebed, wat voor hem niet altijd even gemakkelijk was. Hij hield het echter vol en gaf er zich, naar zijn eigen zeggen, rekenschap van dat “dit hem genas van de pijnen, die hij voelde in zijn hoofd en in zijn hart”. Hij begon ook de Bijbel te lezen. Nog een andere persoon sprak hem over de Rozenkrans en over Medjugorje. Op Goede Vrijdag, 6 april 2012, mocht hij de gevangenis verlaten en het eerste wat hij deed was te biecht gaan, na 17 jaar ver van de Kerk verwijderd te zijn geweest. Daarna vroeg hij om een H. Mis voor de zielenrust van Gilbert. Zijn grootste verlangen was om naar Medjugorje te gaan. Goedgeefse mensen betaalden de reis voor hem en op 27 april bevond hij zich tussen ons bij de H.Mis. Alléén de pelgrims van zijn groep wisten wie hij was en waar hij vandaan kwam. Tijdens de homilie nam de priester een ongewoon initiatief. Hij riep Jean bij zich en vroeg hem of hij met zijn getuigenis de bekering van de H. Paulus wilde illustreren, die blind was geworden, vervolgens daarvan werd genezen en daarna Christus volgde. Jean zei enkele eenvoudige woorden en keerde terug naar zijn plaats. En toen gebeurde er iets ongelofelijks: In de kleine kapel, op duizenden kilometers afstand van La Réunion, was op deze dag, op dezelfde tijd ook de familie van Gilbert bij de H. Mis; de familie van de man die door Jean vermoord was. Toen ze Jean bij de microfoon naast het altaar zagen staan, herkende ze hem meteen. Men kan zich de schok voorstellen. Die dag opende de Hemel zich in Medjugorje. Na de H. Mis zijn ze bij elkaar in de armen gevallen en hebben ze zich met elkaar verzoend, terwijl de tranen rijkelijk stroomden. Allen huilden van emotie en van vreugde, omdat ze de liefde van Jezus en Maria hadden ervaren, die hen uit deze hel wisten te verlossen. Ik zou dit gebeuren nooit hebben kunnen geloven, als ik niet zelf in deze H. Mis aanwezig was geweest.

3 – Keulen 2012. Ik zou hier graag melding willen doen van een mooi initiatief van de Kerk, waarvan we graag zouden willen dat er meer in de wereld zouden zijn. Zulk een initiatief trekt duizenden mensen aan, die ernaar verlangen om de waarheid te kennen en die zo vaak verloren rondlopen en in dwaling leven vanwege de tragische geestelijke woestenij van onze samenleving. In deze oases kunnen ze prachtig voedsel vinden, waardoor ze weer op adem kunnen komen en waaruit ze moed kunnen putten en waardoor hun geestdrift weer op pijl komt op hun weg van het geloof. Kardinaal Meisner, de Aartsbisschop van Keulen, en Pater Paul Maria Sigl van de gemeenschap “Familie van Maria” nodigen ons uit voor een grote gebedsdag rond de “Vrouwe van alle volkeren” op 23 juni.
Inlichtingen op www.de-vrouwe.info/nl

4 – Volk van Frankrijk, Nederland enz., lees aandachtig en meerdere keren de boodschap van 2 mei 2012 (zie boven), en vervang ”Lieve kinderen” door “Dierbaar volk van Frankrijk, van Nederland enz.” Deze boodschap zou niet beter van toepassing kunnen zijn geweest op onze huidige situatie. Ik laat het over aan de Heilige Geest ieder van u te inspireren omtrent de verhelderingen, die in deze boodschap te vinden zijn om onze weg te verlichten, die we met ons land moeten gaan. Het is ook goed ons sommige profeten in herinnering te brengen, die voor Frankrijk geleden hebben, bij het zien van hetgeen zich aankondigde.

Wie ons het meest nabij is, is Marthe Robin (1901-1981):

“Frankrijk zal zeer diep vallen, zei ze, veel dieper dan de andere landen omwille van haar hoogmoed en de slechte leiders, die het zelf heeft gekozen. Het zal met de grond gelijk gemaakt worden. Er zal niets meer zijn. Maar, in haar nood, zal zij zich God herinneren. Zij zal Hem aanroepen, en het zal de heilige Maagd zijn, die haar zal redden. Frankrijk zal dan haar roeping als “oudste dochter van de Kerk” terugvinden, ze zal de plaats van de grootste uitstorting van de heilige Geest zijn, en ze zal opnieuw missionarissen uitzenden over de hele wereld”.

Enkele profetieën van Maryam van Bethlehem (De kleine Arabische).

“Jezus vergelijkt Frankrijk met een rozenstruik. De rozenstruik zal gesnoeid worden met drie snoeischaren. Er zal enkel één tak overblijven en door deze tak zal God grote dingen doen. Frankrijk moet diep gezuiverd worden”. “Frankrijk, vraag vergiffenis, zei Jezus, vraag vergiffenis ...” Frankrijk heeft teveel goed gedaan in de missies, dat God het zou verlaten. Het zal heilig zijn, maar verdient het nog niet. Als het volk bidt en zich bekeert, zal de beproeving gering zijn. Anders zal het van de ene nederlaag in de andere terechtkomen”. Maryam zegt, dat God “zijn wonderen zal doen in Frankrijk” Maar Jezus zegt dat eerst “de zeef er zijn werk moet doen en dat Frankrijk tot niets moet worden, opdat Hij er aan het hoofd van het leger zou kunnen staan, zodat alle naties tegen elkaar zullen zeggen: “Waarlijk, het is de Allerhoogste, die aan het hoofd staat van Frankrijk. Ze zullen het allemaal zeggen, als uit één mond, met één stem, op dezelfde toon, zelfs de ongelovigen”.

Of Filiola, deze grote en eenvoudige mystica uit de streek van Parijs (1888-1976).

“De vijand wint terrein. Alles had anders kunnen zijn. Maar de Kerk zal triomferen, ondanks Satan en zijn trawanten … Ik heb de dood in het hart vanwege Frankrijk”. (17-06-1975) “Frankrijk zal een zware slag te verduren krijgen. Het Hart van Jezus is er zo gehoond, de Heilige Mensheid van Jezus is er zo vervormd, en Hij wordt er verscheurd door de zijnen.” (29-04-1974) “Frankrijk zal lijden, door haar gebrek aan geloof in Jezus, in zijn Heilig Mens-zijn. Frankrijk zal vernederd worden, haar hoogmoed zal veel doen lijden … maar Jezus zal heersen, door Zijn Heilig Mens-zijn. Het ogenblik is daar. De wereld weet niet waarheen zich te wenden. Men zoekt een plek waar men zich kan toevertrouwen. Men verdedigt zijn welzijn op een verkeerde manier en de zielen gaan verloren.” “Zeer weinig in aantal zijn de getrouwen van Jezus, die trouw zijn aan zijn Geest, aan zijn Liefde. Maar Jezus bouwt met hen. Jezus laat me zulk een mooi licht zien, dat een onmetelijke kracht in zich draagt. Hoe vertroostend is dat. Jezus zoekt verloren zielen die in de modder liggen, om hen te bekleden met zijn Liefde, om hen te leiden, hen het leven te geven, zijn Leven. Jezus zal regeren door deze kleinen. Met deze kleine zielen zal Jezus zijn Kerk opnieuw opbouwen, die zo lijdt. De Geest van Jezus zal regeren in zijn Kerk, die men zo heeft verscheurd”. (13-05-1974) “Frankrijk doorboort mijn Hart, door haar gebrek aan geloof in Mij … Ik zou vooral Frankrijk willen redden, dat me dierbaar is … Ik heb Frankrijk gekozen om mijn Hart te troosten: Men rukt het echter uit Mij, men scheurt het van me af, dat is wat men er met Mij doet.” (18-04-1974). “Frankrijk hoort Mijn stem niet, noch de stem van mijn moeder, die spreekt, die oproept … Men verliest de kostbare tijd, die ik hen gun om Mij te leren kennen. Ik heb Frankrijk gekozen om me te doen kennen”. (Filiola, Chemin de lumière. Uitgeverij Pierre Téqui)

Lieve Gospa, u zegt ons:
“Lieve kinderen, ik heb jullie nodig. Zonder jullie kan ik de wereld niet helpen.”
Wij willen u niet in de steek laten. Te meer omdat wijzelf, u meer dan ooit nodig hebben. Wij geven u onze handen om met u mee te gaan, maar hou ons nog sterker vast.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje
mei 2012.

AANKONDIGING:
Pater Petar LJUBIĊIĊ en de ziener Ivan DRAGIĊEVIĊ komen naar Vlaanderen -
Op zaterdag, 16 juni 2012 voor de West-Vlaamse Medjugorje-dag in de Godelieve-Abdij te Gistel , ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de gemeenschap “Moeder van Vrede”.

Het programma begint om 14.30 u. :
Rozenhoedje – Getuigenissen van jongeren uit het Cenacolo – Toespraak van Pater Petar – Toespraak van Ivan – Rozenhoedje en verschijning –
19.00 u. Eucharistie en geleide aanbidding. -

Op zondag, 17 juni 2012 voor de Kempense Medjugorjedag in de kerk van St. Albertus te Genk-Zwartberg, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de gebedsgroep uit Winterslag.
Het programma begint om 12.30 u. : Rozenhoedje – Getuigenissen van jongeren uit het Cenacolo –Toespraak van Pater Petar –
15.45 Eucharistie en aanbidding –
17.15 Toespraak van Ivan – Rozenhoedje en Verschijning.

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOMCopyright © 2014. All Rights Reserved.