Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2012

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 januari 2012 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte mensen, die waren gekomen om het jaar te beginnen met Jezus en Maria. Na de verschijning bracht ze de volgende boodschap over:

Lieve kinderen, als ik met moederlijke bezorgdheid in jullie harten kijk, dan zie ik pijn en lijden; ik zie een gekwetst verleden en een onophoudelijk zoeken; ik zie mijn kinderen die gelukkig willen zijn, maar niet weten hoe. Stel je open voor de Vader. Dat is de weg naar geluk, de weg waarop ik jullie wil leiden. God de Vader laat Zijn kinderen nooit in de steek, en vooral niet als zij lijden en wanhopen. Als je dat begrijpt en aanvaardt, zul je gelukkig zijn. Er komt een einde aan je zoektocht. Je zult liefhebben en niet bang meer zijn. Je leven zal hoop zijn en de waarheid die mijn Zoon is. Ik dank jullie. Ik smeek jullie, bid voor wie door mijn Zoon uitverkoren werd. Oordeel niet, want jullie zullen allen geoordeeld worden.

2 – Pijn en wanhoop? De boodschap die aan Mirjana werd gegeven op 2 januari is aangrijpend. De blik van onze moeder dringt in ons door, tot in het diepste van ons hart. Ze kan onze geheimen raden en dringt door tot onze intiemste diepte, die ons zelf ontgaat. Wat ziet ze er? Pijn, lijden, en zelfs wanhoop. Maar onmiddellijk geeft ze ons de meest essentiële remedie, die nooit faalt: “Open je voor de Vader”. De Hemelse Vader, Hij die veiligheid en de onfeilbare en onvoorwaardelijke liefde is. Hij die de schoot van Barmhartigheid is. Ik denk dat deze uitnodiging van de heilige Maagd inhoudt, dat we op Hem moeten vertrouwen. Jezus is op aarde gekomen om ons de Vader opnieuw te geven en ons terug te geven aan de Vader. Er is een punt van innerlijke genezing, waar ieder van ons recht op heeft, en dat is de genezing in ons van ons beeld van de Vader; een beeld dat door de Satan werd misvormd bij de zondeval (Gen.3), en dat dikwijls geschonden wordt door pijnlijke ervaringen uit onze jeugd. Met deze boodschap nodigt Maria ons uit om deze genezing te ontvangen. En op deze wijze zullen we met de Vader spreken, zoals een kind met de beste van alle papa’s, in volledig vertrouwen, zonder schuldgevoel, ondanks ons falen, zonder vrees ondanks onze zwakheden, zonder schroom ondanks ons egoïsme. Onze Vader staat zover boven dit alles. Hij is de oneindige Trooster, de opperste moed-gever. Hij verwijt ons nooit iets, tenzij met een oneindige mildheid. Hij richt ons op en versterkt ons door Zijn Aanwezigheid. De Vader ontdekken, Zijn aanwezigheid beleven, dat is nu al iets van de Hemel in ons hart. Mijn vriendin in Cairo (Egypte) bidt elke morgen het prachtig gebed van Charles de Foucault: “Mijn Vader, ik verlaat me op U …” en te midden van de dreigingen, die haar land teisteren, zie ik, dat ze toch haar innerlijke rust en vrede bewaart.

3 – 50 Redenen om te danken. We hebben thuis een mooie traditie, wil u ze met ons delen? We schrijven in januari altijd een dankbrief aan Jezus, met 50 redenen die we hebben, om God en de heilige Maagd te danken voor de gaven, genaden, geschenken, zegeningen, gunsten, ontvangen vergeving, inzichten, vervolgingen, kortom, voor alles wat de Hemel ons in 2011 heeft gegeven en voor het buitengewone geschenk om te leven in dit nieuwe genadejaar 2012. 50 redenen, dat lijkt veel, maar je zult zien, als je er met heel je hart aan begint, dan zul je al snel meer dan 50 redenen vinden. Overvloed, onder de leiding van de heilige Geest, heel het voorbije jaar lang. Het is een buitengewone oefening, die ons gevoelig maakt voor de gaven van God en die een genadeslag toebrengt aan alle bitterheid en ons onnodig klagen. Een echte springplank naar vreugde. We kunnen ook enkele van deze punten delen met onze naasten en elkaar op deze wijze wederzijds aanmoedigen om de hand van God te onderscheiden in ons leven en ons er rekenschap van te geven hoeveel we bemind worden. De vruchten van dit delen: Een levendige hoop en een grotere eenheid onder ons; een groter wederzijds respect. Je kan je bedanklijst ook naar de heilige Maagd zenden. Ze zal hem met vreugde aan Jezus doorsturen.

4 – De zegen van God. Op het feest van Rosh Hachana, het Joodse Nieuwjaar, bestaat er bij het Joodse volk een mooie traditie: ze bieden elkaar een symbolische vrucht aan, de granaatappel, die vaak voorkomt in het Hooglied. Ze zeggen daarbij: “Moge God u zoveel genaden geven als er zaden zijn in deze granaatappel !” Ik wil dan ook aan ieder van u hetzelfde wensen aan het begin van het jaar 2012. Laten we vooral verbonden blijven met Benedictus XVI, die voor de Kerk strijdt en die rekent op ons gebed. Het is belangrijk dat we goed beseffen dat elke echte zegen van God komt en niet afhangt van en komt door geluk of toeval. In feite bestaat toeval niet. God is immers Meester van alles en laat niets aan het toeval over. Het toeval is een uitvinding van de mens en als iemand me zegt “veel succes”, antwoord ik “God zegene u.” Zoals de pitten van een granaatappel geen ruimte open laten tussen elkaar, omdat ze prachtig in elkaar passen, zo laat God geen ruimte open tussen Hem en u. Medjugorje is een plaats van grote zegeningen, dat staat buiten twijfel. Maar door de boodschappen van Maria te beleven, kan ieder van ons een zegen worden voor de anderen, en van zijn werk, zijn huis, zijn leven een stroom van zegeningen maken. Het zijn de priesters, die de krachtigste zegen geven, want, zo zegt de Gospa, “Als een priester u zegent, lieve kinderen, dan is het mijn Zoon, die jullie zegent. De zegen van de priester is belangrijker dan mijn zegen. Als de priesters eens beseften wat ze geven, als ze zegenen, ze zouden dag en nacht zegenen.” In Medjugorje gaan in januari de Franciscanen van huis tot huis, van deur tot deur, om iedereen en alle families te zegenen. Mochten we deze mooie tradities terug vinden in alle parochies van de wereld. Een vriend uit Kerala die zeer met God is verbonden, vertelde me op een dag dat hij eens, toen hij de H. Mis bijwoonde, daarna onmiddellijk moest vertrekken voor een belangrijke reis. Daar de H. Mis langer duurde dan voorzien, was hij geneigd te vertrekken voor het einde. Hij zei echter bij zichzelf: “Nee, ik wil de slotzegen niet missen.” Hij bleef voor de zegen. Wat later, terwijl hij op weg was naar een andere stad, was hij betrokken bij een heel zwaar verkeersongeval, waarbij ook nog vele wagens rondom hem betrokken waren. Het was een waar slagveld. Hijzelf bleef volledig ongedeerd, zonder enige schram, wat niet te verklaren was. Toen hoorde hij een stem die tegen hem zei: “Omdat je bent gebleven voor mijn zegen, is je leven gespaard gebleven.”

5 – Heiligen op wacht. Hebt u uw gezel voor het volgend jaar al getrokken? De heilige, die dit jaar onze gemeenschap “Kinderen van Medjugorje” (dus: ieder van u) heeft gekozen is de H. Faustina Kowalska uit Polen. Haar feest is op 6 oktober. Onze opdracht is: Bidden, opdat de zondaars zouden geraakt worden door de Goddelijke Barmhartigheid en zich zouden bekeren”. Welk een vreugde. Deze heilige, die in Frankrijk nog te weinig gekend is, zal ons helpen om grondiger het plan van God te beleven voor ons leven en om levende getuigen te zijn van Zijn Barmhartigheid. Het zou goed zijn, als ieder van ons haar “Klein Dagboek” zou lezen, een prachtig werkje dat door Johannes Paulus II sterk werd aanbevolen en reeds zoveel mensen naar God heeft teruggebracht heeft. “Secretaresse van mijn Barmhartigheid, schrijf …” zei Jezus haar. In dit boek drukt Jezus de diepten van Zijn Hart uit. Wie zou er niet in willen duiken?

Lieve Gospa, als we in uw Hart kijken,
dan zien we vrede, mildheid, schoonheid.
Kom uw kinderen te hulp als de nacht te donker is en de pijn te hevig.
Leg ons in de armen van de Vader.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje
Januari 2012


Copyright © 2014. All Rights Reserved.