Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2011

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 januari 2011


1 - Op 2 januari 2011 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Zij werd daarbij omringd door een grote menigte, vooral Italianen. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op tot gemeenschap in Jezus, mijn Zoon. Mijn moederlijk hart bidt dat jullie mogen begrijpen dat jullie Gods gezin zijn. Door de geestelijke vrije wil, die de Hemelse Vader jullie geschonken heeft, zijn jullie zelf geroepen om het ware, het goede en het kwade te onderscheiden. Mogen gebed en vasten jullie hart openen en jullie helpen om de Hemelse Vader doorheen mijn Zoon te ontdekken. Als je de Vader ontdekt, zal je leven gericht zijn op het uitvoeren van Gods wil en het vormen van Zijn gezin, zoals mijn Zoon wenst. Op die weg zal ik jullie niet alleen laten. Ik dank jullie.”


Aan het einde van de verschijning, zei Mirjana tegen de Gospa: “We zijn allen naar u gekomen met onze pijnen en onze kruisen. Help ons, wij smeken U !” Toen heeft de Heilige Maagd haar armen naar ons uitgestrekt en ze zei: “ Opent jullie harten voor mij. Geef me jullie pijn. De moeder zal helpen.”

2 - 50 redenen om te danken. Aan het einde van het jaar hebben we hier in huis een traditie: We schrijven een dankbrief aan de Heer. Daarbij is de bedoeling dat je minimaal 50 punten moet vermelden, 50 momenten, die ons het voorbije jaar geraakt hebben vanwege de liefde van de Heer voor ons, en dus vanwege zijn gunsten en door zijn hulp.
Op het moment zelf is dat voor de nieuwkomers even schrikken: “50 punten. Ik vind er nooit zoveel .” Gezegd moet worden dat we nog veel te weinig met de gewoonte bekend zijn om God te danken. We zijn echter wel geneigd en bereid om Hem om dingen te vragen als we in nood zijn. Soms denken we zelfs dat we recht hebben op Zijn gaven. De Gospa herinnert ons er regelmatig aan hoe belangrijk het is om God te danken voor alle kleine en grote gaven, die Hij ons geeft. Ga even een kerk binnen of kniel even neer bij uw gebedshoekje en doorloop met de hulp van de Heilige Geest het voorbije jaar. U zult genoeg punten hebben waar u bladzijden mee zult kunnen volschrijven. De vrucht van deze akte van dankzegging is de vreugde en ook de genezing van heel wat wrok. Zij, die hun brief met deze punten naar Medjugorje willen zenden, om hem aan de voeten van de Heilige Maagd neer te laten leggen, mogen hem naar ons zenden. Een prachtig geschenk voor Haar.

3 – Ten minste 3 maal 30 jaar. Vanuit chronologische volgorde zijn bezien, zijn er dit jaar drie belangrijke evenementen om te herdenken :
De 30e verjaardag van de geboorte van Marthe Robin in de Hemel (6 februari 1981). Ze was een grote Franse mystica, waarvan het proces tot zaligverklaring in gang is gezet.
De 30e verjaardag van het martelaarschap van Johannes-Paulus II, vanwege de aanslag op het St. Pietersplein (13 mei 1981)
De 30e verjaardag van de verschijningen van de H. Maagd in Medjugorje (24 juni 1881). In het Eerste Verbond zien we dat God veel belang hecht aan verjaardagen. De Joden zijn het volk van de herinnering, en God heeft hen opgedragen om de belangrijkste gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis met vurigheid te gedenken. De grote meerderheid van de Joodse en Christelijke feesten zijn hierdoor ontstaan. Bij die gelegenheden geeft God bijzondere genaden.

Reeds tijdens haar leven “reisde” Marthe Robin (in de geest) naar mensen die wanhopig waren en die zich aan het voorbereiden waren om zelfmoord te plegen. Moge haar vurig gebed meer dan ooit dit werk van barmhartigheid voortzetten, vooral in deze tijden, nu te veel jongeren eerder voor de dood kiezen dan voor het leven. “Het zijn niet de woorden die ik u zou willen zeggen, die het werk van God in u verder helpen tot stand komen, maar vooral mijn gebed”, zei ze tegen iemand die leed. Reeds tijdens zijn leven vulde Johannes-Paulus II de wereld met het licht van Christus. Laten wij om zijn vurig gebed smeken. Dat het, meer dan ooit de mensen naar de levende God zou mogen trekken en hen zou mogen beletten in de handen te vallen van de vijand. Ik geloof dat zijn zaligverklaring als een geestelijke ontvlamming zal zijn voor de wereld. Moge hij ons helpen om een beschaving op te bouwen van liefde en om de cultuur van de dood te overwinnen, die zich op gevaarlijke wijze verspreidt.
En Medjugorje ! Wat heeft de H. Maagd voor deze 30e verjaardag voor ons in petto? Ze bewaart het voor ons als een verrassing. Voor hen, die nog twijfelen, is dit het moment om eens naar Medjugorje te komen. Wie weet of de dagelijkse verschijningen meer dan 30 jaar zullen duren?

4 – Nado Clilic is teruggekeerd naar de Vader. Enkele dagen geleden heeft een dierbare vriend hier in het dorp ons onverwacht verlaten. Nado was een gekende figuur in het dorp, zijn geloof was zo standvastig als een rots. Hij was geboren in een van die kleine boerderijtjes aan de voet van Krizevac en genoot een harde opvoeding. Als kind liep hij kilometers ver naar school, of het nu sneeuwde of 40° warm was, altijd zonder schoenen en zelfs zonder hoop er ooit te zullen dragen. Deze families hadden toen enkel God als zekere vriend. Ze baden zoals ze ademden. Ze hebben de Heilige Maagd aangetrokken, die reeds heel vroeg aan de zieners zei: “Ik heb dit dorp gekozen omdat ik hier echte gelovigen heb gevonden”.

Nado kende God van binnen uit. Hij viel op door zijn nooit uitdovende vreugde, ondanks het zware werk dat hij moest doen op zijn kleine boerderijtje en op de velden. Nooit had hij er naar gestreefd om de eenvoud van zijn leven op te geven, terwijl anderen allemaal pensions gingen bouwen.

De tradities bewaarde hij. Nooit zou hij een maaltijd begonnen zijn zonder gebed en zonder God te hebben gezegend. Elke zaterdag besprenkelden zijn vrouw en hijzelf het huis en de omgeving met wijwater. In Medjugorje is het gebruik van de Sacramentaliën niet verloren gegaan, zoals bij ons. Als hij iemand de Naam van God of van de Heilige Maagd hoorde vervloeken, dan benam hem dat de adem en leed hij hieronder tot tranen toe. Hij beminde God met heel zijn hart en elk moment dat hij wat vrije tijd had las hij in de bijbel. Hij zei: “Ik ga mijn boek lezen”. Hij verslond hem en kende er hele passages ervan van buiten. Daaruit putte hij veel wijsheid. Ook een grote menslievendheid. Op een dag ontdekte hij een grote onrechtvaardigheid, die zijn vrouw en hem werden aangedaan. Hij had kunnen optreden tegen de betrokken personen en waarschijnlijk zijn recht kunnen verkrijgen. Maar hij zei: “Laat maar. God ziet het. Hij zal ons niet in de steek laten”.

Op deze 30e verjaardag geeft ik dit getuigenis omdat het nodig is dat wij bidden voor de jonge generatie in Medjugorje, die geboren is in materiële welstand en grote bekoringen moet trotseren. Moge de Heer hen behoeden voor het kwaad en het virus van het modernisme. Johannes-Paulus II heeft het aan meerdere mensen gevraagd: “Bescherm Medjugorje !”

Lieve Gospa, onze welbeminde koningin,
wij verenigen onze harten en onze stemmen om u te smeken :
Moge uw plan voor Medjugorje zich in zijn volheid verwezenlijken !
Neem ieder van ons als instrument !

Zr. Emmanuel

Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januaro 2011Copyright © 2014. All Rights Reserved.