Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2010

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 april 2010

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 april 2010 kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf Mirjana de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, vandaag zegen ik jullie op een bijzondere manier en bid ik voor jullie, opdat jullie terug zouden keren naar de juiste weg, naar mijn Zoon - jullie Redder, jullie Verlosser - Hij die jullie het eeuwig leven gegeven heeft. Denk na over al het menselijke, over alles wat jullie ervan weerhoudt mijn Zoon te volgen - over vergankelijkheid, onvolmaaktheid en beperktheid - en denk daarna aan mijn Zoon en Zijn Goddelijke oneindigheid. Laat overgave en gebed jullie lichaam zuiveren en jullie ziel beter maken. Sta klaar, mijn kinderen. Ik dank jullie.”

2 – Wat er met onze paus gebeurt, ‘de milde Christus op aarde’ volgens de veelzeggende uitdrukking van Catharina van Sienna, gebeurt met ieder van ons. Via hem wordt de hele Kerk vervolgd. De Gospa heeft ons geleerd hoe we beproevingen kunnen verzachten en hoe we de werken van de duisternis zelfs te niet kunnen doen… namelijk, door te vasten en door te bidden en natuurlijk door de zonde te verwerpen. Er zijn de laatste dagen heel wat initiatieven in die richting genomen. Het is prachtig om de solidariteit van de christenen te zien ten aanzien van de Paus. Laten we ook bidden voor de bewerkers van het kwaad, want de meest ongelukkigen dat zijn zij. Ze zijn de put aan het graven waar ze zelf in zullen vallen.

We maken harde tijden mee, maar de genaden zijn immens. Hier in Medjugorje zitten we op de eerste rij om dat te kunnen zien. Dit gezegd zijnde is het heel wel mogelijk dat de vervolgingen in de nabije toekomst nog zullen toenemen, want de zonde heeft zo een grote plaats in de harten ingenomen. Het is goed mogelijk dat men de Paus een inwendig martelaarschap zal laten ondergaan en dat hij tot zwijgen zal verplicht worden. Het is mogelijk dat de Kerk een tijd van nood zal kennen, zoals haar Meester en Bruidegom op het moment van zijn lijden. Het uur van de duisternis zal echter niet blijven duren. De aanklagers en de verraders zullen niet lang de overhand hebben. Zijn ze vergeten dat Jezus aan Petrus de beloften van het Eeuwig Leven van de Kerk heeft gedaan en hem verzekerd heeft dat de “Poorten van de Hel haar niet zullen overweldigen”? (Mt.16,18) Kennen ze de voorspelling van Maria in Fatima niet : “Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen”? Mogen zij terugkeren nu het nog tijd is en zo vermijden zichzelf te veroordelen tot de wanhoop.

Maria spreekt in Medjugorje over de “nieuwe tijd” die in voorbereiding is. Daarom moeten wij het “hoofd oprichten”, zoals Jezus zegt. Het is aan ons om de tijd van beproeving te verkorten. We hebben er de macht voor en we weten hoe we dat moeten doen. En, mochten we het niet weten, dan volstaat het voor ons om de boodschappen te herlezen, die al enkele jaren aan Mirjana gegeven worden op de 2de van de maand. Alles is er heel duidelijk in uitgelegd door onze hemelse Moeder.

3 – Op 18 maart verklaarde Mgr. Alessandro d’Errico, de Apostolische Nuntius in Bosnië-Herzegovina:
“Bij elk van mijn ontmoetingen met de Heilige Vader, heeft deze heel veel belangstelling getoond voor Medjugorje. Als opperste gezagsdrager van de Kerk moet hij zich duidelijk uitspreken over dit fenomeen. Hij kent de gebeurtenissen van Medjugorje goed en hij heeft me dat meerdere malen gezegd. De Heilige Vader is zich zeer goed bewust van het vele goede, dat hier door de priesters, de zusters, de Franciscanen en de leken verwezenlijkt wordt en hij vraagt zich af waarom er zoveel vijandige informatie bestaat ten aanzien van dit fenomeen. Daarom wil de hij een commissie oprichten van zeer hoog gehalte die zal bestaan uit zeer bekwame personen om zich een algemeen idee te kunnen vormen over dit gebeuren. Hij heeft kardinalen, bisschoppen en experts vanuit heel de wereld gevraagd om deel te nemen aan deze commissie. Het was het verlangen van de Heilige Vader dat deze commissie bekend gemaakt zou worden aan de gelovigen op hetzelfde moment als in het Vatikaan en in Mostar, wat de grote solidariteit van de Heilige Vader met dit land laat zien.

Ik weet dat de media al lang over deze commissie spreekt en dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. We kunnen nu zeggen dat we echt gelukkig zijn en vol dankbaarheid jegens de Heilige Vader voor de belangstelling die hij toont voor Mostar en onze Katholieke gemeenschappen. Zo heb ik op 17 maart in de naam van de Heilige Vader deze belangrijke beslissing meegedeeld aan de bisschoppen op hetzelfde moment dat ze ook in Rome werd bekend gemaakt. Het is duidelijk dat de taak van deze commissie moeilijk zal zijn en ik nodig al onze gemeenschappen uit om het werk van deze commissie toe te vertrouwen aan de bescherming van de heilige Jozef, van Maria, de Moeder van de Kerk, en aan de heilige patronen van Mostar”. (Van de site van de parochie van Medjugorje: www.medjugorje.hr)

4 – Rome heeft de samenstelling van de onderzoekscommissie over Medjugorje bekend gemaakt.
Volgens het nieuwsagentschap Zenit op 13 april, bevat de lijst van de leden van deze commissie, voorgezeten door Kardinaal Ruini, kardinalen, bisschoppen en deskundigen:

Mgr. Tony Anatrella (Frankrijk), Pater Achim Schütz, Mgr. Krzysztof Nykiel, Zuster Veronica Nela Gašpar (Kroatië), Kardinaal Jozef Tomko (Slovakije), Kardinaal Vinko Puljić (Bosnië), Kardinaal Josip Bozanić (Zagreb), Kardinaal Julián Herranz; De theologen zijn: Mgr. Angelo Amato, Mgr. Pierangelo Sequeri, A. Maria David Jaeger, franciscaan, Zdzisław Józef Kijas, franciscaan, Salvatore M. Perrella, O.S.M. Ook de volgende experts begeleiden het werk van de commissie: Pater Franjo Topić, s.j, (Sarajevo), Pater Mijo Nikić, s.j., (Zagreb), Pater Mihály Szentmártoni, s,j. (U kunt de lijst vinden op http://www.zenit.org)

“Deze commissie zal zeer omzichtig te werk gaan en haar besluiten en conclusies zullen voorgelegd worden aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Daarmee valt de zaak niet meer onder de bevoegdheid van de Bisschop van Mostar, Mgr. Ratko Peric, maar onder deze Romeinse Congregatie”.

Laten wij niet vergeten dat Kardinaal Schönborn op 15 januari bij de Paus ontvangen werd en dat hij op 22 januari de oprichting van deze commissie bevestigde in zijn interview met Kathpress te Oostenrijk. Hij verklaarde daar dat hij in Rome zijn indrukken had meegedeeld over zijn private bedevaart naar Medjugorje in januari 2010 … Dank u wel, beste Kardinaal ! ! !

Ik dank God voor deze enorme stap van de Heilige Stoel ten aanzien van Medjugorje. Laten we bidden dat deze deskundigen trouwe instrumenten zullen zijn voor Gods plannen. Moge hun werk de zo lang verwachte vrucht dragen van de eenheid van harten ten aanzien van Medjugorje.

5 - Jaar van de Priesters.
Vorige maand, tijdens mijn verblijf in Singapore, maakte ik van de gelegenheid gebruik om terug te gaan naar China. Ik was daar getuige van de geloofskwaliteit van veel Christenen. Hier een getuigenis, naast vele andere:

In een dorp in het hartje van China, waar ik ontvangen werd, woont een katholieke familie. Ten tijde van de Culturele Revolutie werd hun priester-oom gearresteerd en in de gevangenis geworpen. Niemand wist voor hoe lang, noch of hij ooit zou terugkomen. Uiteindelijk is hij na 15 jaar gevangenschap teruggekeerd, waarna nog 5 jaar huisarrest volgde. Nauwelijks vrijgelaten, begon hij met de heropbouw van de dorpskerk. Van zijn neven en nichten die in die tijd met hem, volgens de Chinese traditie, onder hetzelfde dak woonden, werden er twee priester en een kloosterzuster. Toen ik een van de priesters vroeg hoe hij zijn priesterroeping gekregen had, antwoordde hij: “”Ik was 7 jaar toen mijn oom gearresteerd werd en in de gevangenis terecht kwam. Men is hem thuis komen halen. Ik zag hem vertrekken. Die dag kreeg ik mijn priesterroeping .”

Ik vroeg hem toen om over zijn (inmiddels overleden) oom te schrijven, omdat de getuigenis van zijn moed zo mooi is. “Dat loont de moeite niet, zei de priester, zijn geval is niet uitzonderlijk. Hier hebben vele families hetzelfde verhaal .” Om over na te denken …

Laten we, zoals elke maand, een nieuw gebed bidden voor de priesters. Deze komt van de heilige Catharina van Sienna:

“Vader, ik bid U, richt het hart en de wil van de dienaars van uw Bruid, de Heilige Kerk, naar U toe, opdat ze het Lam van God, zacht en nederig, arm en bebloed, zouden volgen op de Kruisweg. Maak van hen engelen in mensengedaante, want, uiteindelijk, moeten zij het Lichaam en het Bloed van uw enige Zoon uitdelen. Amen.”

Lieve Gospa, het is met U en door U dat we het Lam willen volgen,
laat ons niet los wanneer de hemel verduistert, wij zijn uw allerkleinsten !


Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2010