Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2010

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 februari 2010

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1-Op 2 februari 2010 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning, dit keer in Napels (Italië) in het bijzijn van 15.000 mensen, waaronder 80 priesters. De mensen waren gekomen uit alle windstreken, zowel gelovigen als ongelovigen. En ondanks dat ze er waren van 6.00 uur in de ochtend tot 10.00 uur, was de sfeer heel rustig en kalm gebleven, wat verbazend is voor Napolitanen. Tijdens de verschijning heerste er een buitengewone stilte en velen hebben getuigd dat ze diep geraakt waren door de genade die voelbaar aanwezig was. Mgr. Slawomir Oder, de kardinaal van Napels, was op de hoogte gesteld van deze gebeurtenis. Na de verschijning gaf Mirjana de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep ik jullie vandaag op om een lichtbaken te zijn voor alle zielen die dwalen in het duister - het niet kennen van Gods liefde. Schijn daarom des te feller en trek des te meer zielen aan. Sta niet toe dat de onwaarheden die je uitspreekt je geweten sussen. Wees perfect. Ik leid jullie aan mijn moederlijke hand - een liefdevolle hand. Ik dank jullie.”

2-Gelukkig dat er Engelen bestaan.


De ramp in Haïti heeft ieder van ons diep getroffen. Een gevoel van onmacht zou ons kunnen overmeesteren bij het zien van zoveel hulp die nodig is en bij de aanblik van zoveel lijden – zoveel kwellingen - dat dit volk ondergaat. Maar nee, wij zijn niet onmachtig om hulp te bieden, integendeel. Naast de financiële steun aan organisaties die hulp bieden ter plaatse, bestaat er een wonderbaar middel waar we te weinig aan denken. Om u een beeld te geven hoe dit middel werkt, zal ik u een gebeurtenis vertellen die mijn broer, Pascal (diaken) mij heeft verteld:

“Dit is de geschiedenis van de Russisch schrijver, Alexander Ogorodnikov, die ik uit zijn eigen mond hoorde. Voor zijn bekering hing hij allerlei moderne filosofieën aan, onder andere het nihilisme en andere verwoestende theorieën van de 20ste eeuw. Hij was filosofieleraar en had een grote passie: ’s nachts inbreken in de huizen met zijn kompanen. In de jaren ’70 heeft hij zich bekeerd, in dezelfde tijd als een andere intellectuele, Tatiana Goritcheva.

Daaropvolgend stichtte hij een geestelijk huis in Moskou. Het was een soort gemeenschap van gelovige intellectuelen die samen baden, over het geloof nadachten en samen naar de waarheid zochten… natuurlijk allemaal in het geheim en clandestien. Maar niet zo geheim als hij had gewild, want hij is meerdere keren gearresteerd en tenslotte hebben ze hem voor de keuze gesteld: of naar de gevangenis of verbannen worden. Alexander weigerde verbannen te worden en moest naar de gevangenis.

In tien jaar tijd leerde hij verschillende vormen van gevangenschap kennen: politieke opsluiting, gevangenschap naar burgerrechterlijk recht samen met de grootste criminelen, en om andere redenen. Maar de laatste keer dat ze hem gevangen namen, was het ergste. Toen hebben ze hem naakt in een ijskast gegooid, waar de wanden en vloeren met ijs bedekt waren en waar hij helemaal alleen was. Een afschuwelijke marteling. Hij dacht dat hij dood zou gaan. Hoe weet ik niet, maar het is hem gelukt om zijn moeder een brief te laten bezorgen waarin hij haar vertelde onder welke omstandigheden hij gevangen zit, zijn doodsangst, de psychologische martelingen enz. Hij smeekte zijn moeder om deze brief naar het Westen te smokkelen. Zo werd deze brief openbaar in Duitsland en Frankrijk, in de lente van 1986. Er zijn duizenden en nog eens duizenden petities geschreven en Alexander werd vrijgelaten.

Toen mijn broer in Frankrijk deze brief onder ogen kreeg begon hij te huilen en hij besloot samen met zijn verloofde dat zij hun lijden en gebeden voor hem zouden opofferen. Maar ook besloten ze om hun bewaarengel naar zijn cel te sturen om hem te sterken en te helpen overleven.

Na zijn vrijlating in 1986 was Alexander in de gelegenheid om op bedevaart te gaan naar Lisieux in 1987 met Zr. Tamara, missionaris in Rusland, die met een bus met 50 Russen kwam om hen de gelegenheid te geven Thérèse van Lisieux te leren kennen en om tot haar te bidden. Tijdens een maaltijden zat mijn broer aan tafel tegenover een man met een kleine baardje: ze stelden zich aan elkaar voor… het was Alexander Ogorodnokov. Onnodig de emotie te beschrijven toen mijn broer aan de Russisch schrijver vertelde dat hij en zijn verloofde hun bewaarengel elke dag naar hem hadden gezonden in zijn cel, en velen anderen gevraagd hadden dat ook te doen. Toen vertelde Alexander hem dat hij in die verschrikkelijke ijskast, waar ze hem hadden ingestopt om te sterven, bezocht was door engelen van christenen uit het westen die voor hem baden. Hij kon in zijn cel de warmte van deze engelen voelen die hem omringden als een mantel. Hij werd zich bewust dat deze genade hem ten deel viel vanwege het gebed van christenen uit het westen. Dankzij deze bewaarengelen heeft hij de ijskast overleefd , en mede dankzij de warmte van het gebed dat hem sterkte in zijn eenzaamheid.

Deze vurig Orthodox christen, die nog steeds in Moskou woont, heeft vele mystieke ervaringen gehad toen hij in de gevangenis zat en van alles en iedereen was afgesneden. Hij vindt het bijna spijtig dat hij de vrijheid heeft teruggekregen, omdat hij daardoor deze voelbare nabijheid ten aanzien van het goddelijke ook heeft moeten achterlaten… Op Haïti hebben de ontelbare slachtoffers die hun pijn uitschreeuwen nood aan uw bewaarengel, aan al onze engelen, elke dag. En niet alleen de mensen op Haïti. Zoveel mensen op aarde verkeren in wanhoop. Wij zullen er geen spijt van hebben hun onze dierbare vrienden, engelen te hebben gezonden, zoals Pater Pio dat deed en Zr. Faustina en Paus Johannes de XXIII enz. In de hemel zullen we zien hoeveel goed zij gedaan zullen hebben met deze ” bijzondere opdrachten”.

3 - De postulator van het zaligverklaringsproces van Paus Johannes-Paulus II, Mgr. Slawomir Oder, heeft bevestigd dat de Paus naar “Medjugorje wilde gaan om er te gaan biechten”. Tegenover andere getuigen zei de Paus ook dat hij er heen wilde gaan om zich ten dienste te stellen van de pelgrims en er biecht te horen. In voorbereiding van zijn Zaligverklaring in de herfst van dit jaar, is dit alles reeds gepubliceerd of zal het gepubliceerd worden. Johannes-Paulus II is al Eerbiedwaardig verklaard.

4 - Jaar van de Priesters. Hier volgt een nieuw gebed voor de priesters voor deze maand :
Goede Heer, wij bidden U: Moge de Maagd Maria de priesters met haar mantel bedekken en hen door haar voorspraak in hun apostolaat sterken. Wij bidden U: Moge de Maagd Maria hen leiden om haar eigen woorden te horen: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Mogen de priesters het hart hebben van de Heilige Jozef, de zeer zuivere bruidegom van Maria. Moge het doorboorde Hart van de Heilige Maagd hen aansporen om allen te omhelzen die lijden aan de voet van het Kruis. Mogen de priesters heilig zijn, vervuld van het vuur van uw Liefde, enkel uw grootste eer zoekend en het heil van de zielen. Amen
Heilige Jean Vianney, bid voor ons !

5 - Het feest van de Heilige Jozef is op 19 maart. Laten we hem een dertigdaags gebed aanbieden. Dit gebed is krachtig en we hebben zo zijn hulp nodig ! Of een noveen van negen dagen.

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2010

Litanie van de Heilige Jozef

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bidt voor ons.
Heilige Jozef, bidt voor ons.
Heilige Jozef, roemrijke afstammeling van David.
Heilige Jozef, licht van de aartsvaders.
Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God.
Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd.
Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God.
Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus.
Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin.
Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef.
Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef.
Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef.
Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef.
Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef.
Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef.
Heilige Jozef, spiegel van geduld.
Heilige Jozef, beminnaar van de armoede.
Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden.
Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven.
Heilige Jozef, beschermer van de maagden.
Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen.
Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen.
Heilige Jozef, hoop van de zieken.
Heilige Jozef, patroon van de stervenden.
Heilige Jozef, schrik van de duivels.
Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk.
God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.
En tot beheerder van al zijn bezittingen.

Laat ons bidden.
Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
Amen