Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2010

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 - Op 2 januari 2010 kreeg Mirjana in aanwezigheid van enkele pelgrims haar maandelijkse verschijning bij haar thuis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om vol vertrouwen en liefde met mij op weg te gaan, omdat ik jullie vertrouwd wil maken met mijn Zoon. Wees niet bang, mijn kinderen, ik ben hier bij jullie, ik sta naast jullie. Ik laat jullie zien hoe jullie jezelf en anderen kunnen vergeven en met oprecht berouw in het hart kunnen knielen voor de Vader. Verstik alles in jullie dat je weghoudt van liefde en verlossing - mogen jullie met Hem en in Hem zijn. Kies voor een nieuw begin, een begin van oprechte liefde voor God zelf. Ik dank jullie.”


Op 31 december 2009, oudjaarsavond, zei Marija tegen de heilige Maagd dat een groot aantal pelgrims haar gevraagd had of ze de volgende dag, de eerste dag van het nieuwe jaar, op het Hoogfeest van de Moeder van God, aanwezig zouden kunnen zijn bij de verschijning van 17.40 uur. Maar omdat haar kapel heel klein is, was ze bedroefd dat deze gunst zo niet iedereen ten deel zou kunnen vallen. Daarom stelde ze de heilige Maagd voor om iets te veranderen aan het programma: ze zou bijvoorbeeld in plaats van om 17.40 uur te komen, kunnen verschijnen op de Verschijningsheuvel, maar dan vroeger op de avond, zodat deze verschijning voor iedereen toegankelijk zou zijn. De Gospa antwoordde dat ze die dag op beide tijden zou komen. “s Avonds, op nieuwjaarsdag, waren we dus allemaal op de heuvel en baden de rozenkrans terwijl het regende dat het goot en we met onze voeten in de modder stonden, maar met een hart dat feestvierde. Deze verschijning duurde vrij lang en Marija zei erna: “De Gospa is met een legioen engelen gekomen. Ze heeft naar ieder van ons gekeken en naar ieder van ons gelachen, terwijl ze zei: Jullie zijn mijn vreugde, jullie zijn mijn hoop. Vervolgens heeft ze ons aangespoord om de boodschappen te leven die zij ons geeft.”

Op deze wijze zijn wij het jaar 2010 begonnen, samen met Haar. En we hebben u allen aan haar toevertrouwd.

2 - De kardinaal verlangt om nog eens naar Medjugorje te gaan.
Kardinaal Schönborn (Wenen) is op privé bedevaart naar Medjugorje geweest tijdens de jaarwisseling, om er Nieuwjaar te vieren. Dit is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Medjugorje. Welk een vreugde heeft zijn komst ons bezorgd. Een van de positieve effecten van deze bedevaart is dat het op duidelijke wijze de geesten heeft verdreven die ons zeiden dat Medjugorje ‘verboden’ is. Als mensen in de gelegenheid kwamen om naar Medjugorje te gaan, dan zeiden sommigen: “Nee dat kan niet, want het is niet erkend door de Kerk.” Dat is waar, maar zij verwarren ‘niet erkent’ met ‘verboden’. Het is helder en duidelijk: Medjugorje is nooit verboden, maar de Kerk wacht nog af, voordat zij zich definitief uitspreekt. Al wachtende wordt ons de ENORME KANS geboden om er naar toe te gaan op privé bedevaart, want alleen officiële bedevaarten zijn niet toegestaan (georganiseerd door een bisdom of een parochie). Dat is al een hele groot geschenk, want al 28 jaar heeft de Kerk het niet verboden.

Uit de overwegingen van de Kardinaal in zijn interviews, die de afgelopen dagen zijn gepubliceerd, willen wij u hier enkele van zijn gedachten aanreiken die ons in het bijzonder hebben geraakt.

De Kardinaal heeft gezegd dat hij vooral was gekomen naar Medjugorje om als pelgrim om te bidden en om te bekeren. Dat is de beste innerlijke gesteltenis waarmee men naar Medjugorje kan komen. Al meer dan twintig jaar heeft hij verlangd om er naar toe te gaan, omdat hij zoveel goede vruchten ervan heeft gezien in zijn bisdom en elders.

Bijvoorbeeld:
De priesterroepingen van zijn seminarie in Wenen zijn grotendeels ontstaan in Medjugorje of door Medjugorje.

Het grote aantal bekeringen dat is bekomen en die voor een groot deel zijn beleefd in Medjugorje, door mensen uit alle soorten milieus en van alle sociale klassen. De kardinaal heeft ook in zijn nabije omgeving mooie bekeringen mogen meemaken.

Lichamelijke en psychische genezingen van zoveel mensen, inclusief drugsverslaafden, mensen die wanhoopten of die in de rouw waren; die er gebroken waren aangekomen.

De kwaliteit van het gebed van de gebedsgroepen van Medjugorje die verbonden zijn met zijn bisdom. Hoeveel van deze groepen leven hun geloof op vreugdevolle wijze en volharden in de Eucharistische aanbidding en de Sacramenten… Onder andere noemde hij de kerk van de Dominicanen die elke donderdagavond uitpuilt van de mensen en dat urenlang.

In Medjugorje heeft de kardinaal het Heilige Uur voorgebeden op de woensdagavond in aanwezigheid van duizenden pelgrims. Hij heeft de Kricevac beklommen om er zijn kruisweg te bidden en de Verschijningsheuvel om er de Rozenkrans te bidden. Hij straalde van vreugde.

“Maria, ik ben naar Medjugorje gekomen om dicht bij de Moeder van de Heer te zijn”, zei de kardinaal tijdens het Heilig Uur welk hij voorbad in de kerk.

De biecht. Zoals de meeste priesters die biechthoren in Medjugorje, was de kardinaal getroffen door de oprechtheid en de diepgang waarmee er werd gebiecht.

De Franciscanen. De kardinaal heeft hele directe en broederlijke contacten gehad met onze priesters.

De zieners. De Kardinaal was getroffen door hun gewoon zijn en hun eenvoud, meteen al bij zijn ontmoetingen met Ivan en later met Marija in de Kathedraal van Wenen, tijdens een gebedsavond vorig jaar. In Medjugorje heeft hij nog andere zieners kunnen ontmoeten en hij is er heel gelukkig vandaan gekomen.

Actie. Omdat hij logeerde in de gemeenschap van het Cenakel (die gesticht is door Zr. Elvira, om jongeren weer op te richten die lijden onder drugsverslaving en andere verslavingen.), is hij ook in contact gekomen met de vruchten van de werken van barmhartigheid en naastenliefde die ontsproten zijn in Medjugorje, en waardoor duizenden jongeren zijn gered van de ondergang en van de dood. De kardinaal heeft het Moederdorp kunnen bezoeken dat is gesticht door pater Slavko en ook nog andere gelijkaardige gemeenschappen.

Toen de kardinaal werd gevraagd over de positie van de Kerk aangaande Medjugorje, antwoordde hij: ”Ik kan niet en ik heb ook niet de intentie om een diocesaanse pelgrimstocht naar Medjugorje te maken, zoals we dat wel doen naar Rome of naar het Heilige Land. Maar de bisschoppenconferentie of Rome hebben nooit verboden dat pelgrims naar Medjugorje zouden gaan. Wel lijkt het me heel belangrijk voor ons bisschoppen om het volgende te benadrukken: de pelgrims moeten geestelijk begeleid en geholpen worden. Daaruit bestaat juist mijn taak als aartsbisschop van Wenen: als ik zie dat honderden en duizenden mensen uit mijn bisdom naar Medjugorje gaan, dat daaruit gebedsgroepen ontstaan, dat er priesterroepingen bijkomen, dat er bekeringen plaatsvinden, dan moet ik er als bisschop voor waken dat deze pelgrims ook geestelijk goed begeleid worden.

Dit alles heeft hem doen zeggen dat, als men de boom moet beoordelen aan zijn vruchten, de goede vruchten niet kunnen groeien aan een zieke en slechte boom. De kardinaal straalde een diepe vreugde uit en iedereen was er door getroffen.

3 - De Jaarheilige die de Kinderen van Medjugorje heeft gekozen voor het jaar 2010 is… De Heilige Familie. Jezus zelf, met Maria en Jozef en niets minder. Dat komt goed uit voor de gezinnen van vandaag die zoveel ondersteuning en hulp nodig hebben. Een krachtige bescherming van de kant van de Heilige Familie is zeer welkom.

Zonder te weten dat de Heilige Familie ons zou kiezen en wij haar zouden ontvangen als beschermheilige voor 2010, hebben we afgelopen november een kerststal gebouwd op ware grootte in de tuin achter ons huis met hele mooie houten beelden ook op ware grootte. Maria zit er met haar handen geopend en het Kind ligt er in een echte kribbe. Dit plekje is een plaats geworden van gebed en toegankelijk voor iedereen. De kinderen uit de buurt komen graag kijken naar het Jezuskind, zoals de herders van weleer. Het idee is om moeders die abortus hebben gepleegd of een miskraam hebben gehad of die hun kind op andere wijze hebben zien sterven, de gelegenheid te geven om het werkelijk in de armen van Maria te leggen, zodat ze er in de hemel op speciale wijze over kan waken. Zo zullen deze moeders getroost en gesterkt zijn en eventueel genezen van veel narigheid zoals: intens verdriet, doodsangsten, obsederende schuldgevoelens enz. Deze stal is werkelijk een plaats van gebed geworden waar al veel harten zijn genezen door Gods Barmhartigheid en door de goede zorgen van Het Kind Jezus. Het Kindje Jezus dat er ligt is erg mooi. Om de innerlijke genezing te bevorderen van degenen die zich er even komen terugtrekken, is het belangrijk dat ze ernaar kunnen kijken en zelf ook door het Kindje bekeken worden. Zo werkt de machtige therapie van de onschuld van God. Vergeet niet naar deze stal te komen tijdens uw bedevaart.

4 - Jaar van de Priesters: Hieronder vindt u weer een nieuw gebed dat we gedurende een maand zouden kunnen bidden.

Onze Vader, wij danken U voor al degenen die gehoor hebben gegeven aan uw priesterroeping aan hen. Ontvang dit gebed dat wij U voor hen aanbieden: geef uw priesters de intelligentie van uw liefde. Open hun hart voor de vertroostingen van de Heilige Geest. Leidt hen naar nieuwe diepten van eenheid met uw Zoon. Vergroot hun geloof in de Sacramenten die zij uitdelen. Schenk ons, door hun tussenkomst, geestelijk voedsel, kracht en genezing. Heer Jezus Christus, maak dat uw priesters, deze mensen van gebed die uw woord mediteren en die zich vereenzelvigen met uw wil, ons mogen inspireren om de heiligheid na te streven. En U, Maria, Moeder van Christus en onze Moeder, bescherm met uw moederlijke liefde deze uitverkorenen die zo geliefd zijn door uw Zoon. Wees een voorspreekster voor onze priesters; door het opdragen van het Offer van uw Zoon, onze Heer en onze Redder, maak dat zij elke dag steeds meer op Hem gelijken. Amen

Heilige Jean-Marie Vianney, beschermheilige van de priesters, bidt voor ons en voor onze priesters.

Moeder van God, lieve Gospa, U bent ook onze vreugde en onze hoop.
Laat ons niet in de steek, en dat het jaar 2010 ons dichter mag brengen bij uw Hart.

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2010