Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2006

Sacramentsdag

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Don Calloway in Medjugorje!

Begin juni is pater Donald Calloway weer naar Medjugorje gekomen. In de Engelstalige wereld is het verhaal van zijn wonderlijke bekering erg bekend. Hij is momenteel op missie in Stubenville, in de VS. Ik heb hem een aantal vragen gesteld, en hij neemt bepaald geen blad voor de mond!

Zr. Em: U gaat vaak op missie. Hoe is het vandaag gesteld met het Volk van God?

DC: Overal merk ik dat het gezin aangevallen wordt. En veel mensen staan onverschillig tegenover het geloof. Ik kan mij niet voorstellen wat Maria in haar moederhart moet voelen wanneer zij de jonge generatie ziet aankomen, die niets of bijna niets van het geloof afweet.

Wanneer ik op missie ga dan vertrek ik van de idee dat niemand iets over het geloof weet. Ik begin met de basis, leg de funderingen en bouw daarop verder. Zovele mensen krijgen zelfs dat niet in hun parochie! Een aantal kloosters waar ik te gast was varen een New-age koers, zijn feministisch, ecologisch, bezorgd om de bomen of om wat dan ook… Bij een katholieke middelbare school in het Caribisch gebied werd ik zelfs aan de deur gezet, omdat de school het gebruik van voorbehoedsmiddelen promootte en ik daar tegen in ging.

Ik denk dat het de priesters zijn die de boodschap het meeste nodig hebben, omdat zij in hun preken vaak de belangrijke zaken niet behandelen. De gelovigen zijn dan als schapen zonder herder; zij weten niet waarheen zij moeten gaan en daarom volgen ze maar de eerste de beste die hen aanspreekt. De parochies, de scholen, de universiteiten en de katholieke scholen, de bisdommen, de rechtsstelsels, enz. zijn er slecht aan toe. Bijna onopvallend is Satan erin geslaagd om in veel gebieden aan macht te winnen.

ZE: Wil u daarmee zeggen dat de Moeder Gods in Medjugorje een nederlaag moet verduren? 25 jaar na het begin van de verschijningen moesten wij in een vreedzame, verzoende wereld leven. Dat was van bij het begin haar plan... Is dat plan dan mislukt?

DC: Ik denk dat wij niet geluisterd hebben naar wat zij van ons vraagt. Zij zegt: “Ik heb jullie gebeden en jullie offers nodig.” Bijvoorbeeld het vasten! Natuurlijk is het moeilijk, maar blijkbaar wordt dat element van de boodschap afgewezen. We worden geconfronteerd met oorlogen en allerlei problemen in de gezinnen, de bisdommen, de kloosters, de parochies, enzovoorts, en ondanks alles vast er bijna niemand! Ik denk dat de invloed van de wereld zo sterk is dat het element “offer”, dat noodzakelijk is voor wie wil leven volgens het Evangelie, voor de meeste mensen te moeilijk is. Wij willen alles meteen, alles moet ogenblikkelijk gebeuren.

Op een zekere manier beantwoorden wij de oproep van de Gospa dus niet, maar proberen wij om de wereld met onze eigen menselijke middelen verbeteren. En die middelen bevatten niet het element “offer”. Er wordt geen rekening gehouden met de woorden van de Moeder der Profeten. De wereld haat de profeten en probeert hen het zwijgen op te leggen. Dan kun je je wel voorstellen hoeveel tranen de Gospa moet vergieten, zij, de Koningin van de profeten. En hetzelfde geldt voor de priesters. Wanneer priesters het Evangelie op een krachtige manier willen prediken, dan worden ze uit hun parochie gerukt en naar een piepkleine parochie op het platteland gestuurd. Er is veel vervolging en het kwaad is sterk. Ik denk dat Jezus en Maria op zoek zijn naar zielen die bereid zijn om te offeren. Zij willen zielen die in hun offers et offer van Christus voor de wereld verlengen. Maar zo weinig mensen zijn bereid om dat te doen!

ZE: Heeft u plaatsen gevonden waar er sprake is van hoop voor de toekomst?

DC: Ja, zeker! Binnen in het beest, om het maar zo te zeggen. In de Verenigde Staten zien we een nieuwe generatie priesters opkomen. Priesters die vol ijver, vol vuur zijn, velen onder hen hebben een sterk bekeringsverhaal. De meesten moesten in hun leven al een harde strijd leveren, maar keerden door Johannes Paulus II en de wereldjongerendagen of door een verschijning van Maria terug naar het geloof, en hebben een intieme band met Jezus en Maria. De seminaries in de Verenigde Staten raken stilaan gevuld met dit soort vurige mannen. Een nieuwe generatie, die we de “Generatie Johannes Paulus II” zouden kunnen noemen. Zij namen deze heilige man als voorbeeld en zullen binnenkort de teugels in handen nemen… Ik denk dat de moeder Gods in het geheim bezig is om dit leger te bouwen dat voor de ogen van de wereld onzichtbaar is. Als de wereld het zou zien, dan zouden die seminaristen gehaat worden. Maar vroeg of laat zullen zij zich in de strijd werpen.

ZE: Pater, voor uw gemeenschap is de Goddelijke Barmhartigheid die geopenbaard werd aan zuster Faustina bijzonder belangrijk. Kunt u ons iets meer zeggen over de relatie tussen Medjugorje en de Goddelijke Barmhartigheid?

DC: De Goddelijke Barmhartigheid en het gebeuren “Medjugorje” zijn tegelijk op het wereldtoneel verschenen… Denk eens aan de boodschap van zuster Faustina: die raakte in de jaren ’30 bekend maar werd eerst jarenlang verboden; pas met Johannes Paulus II is de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid werkelijk op gang gekomen, goedgekeurd en overal verspreid. Zo begint ook Medjugorje onder het pontificaat van Johannes Paulus II. Deze twee elementen zijn volgens mij de hoekstenen van de nieuwe evangelisatie. De mensen moeten dingen horen die ze nieuwsgierig maken, en dat vereist een openbaring, iets buitengewoons. Medjugorje en de Goddelijke Barmhartigheid is het tweesporenbeleid voor het spirituele leven van vandaag. Dat is wat wij prediken: de Rozenkrans en de Rozenkrans van de Barmhartigheid, die God ons vanuit de hemel zelf aanreikt.

ZE: De barmhartige Jezus heeft het over de “Tijd van de barmhartigheid” en de Koningin van de vrede over de “Tijd van genade”. In het Kroatische gaan beide woorden op dezelfde stam terug!

DC: Door de nieuwe evangelisatie bereikt de heilige Geest zeer veel. De hele wereld is klaar voor een nieuwe evangelisatieronde. Kijk, wil je op een veld iets laten groeien, dan moet je de grond eerst bemesten. Dat is in de Kerk gebeurd, in de voorbije vijftig jaar: het stonk en het zag er smerig uit. Maar als de lente komt, dan zal het gewoon heerlijk zijn!

ZE: De Moeder Gods verzamelt een volk dat zich graag helemaal aan haar wil overgeven. Net zoals Jezus, die de wereld veranderd heeft met 12 mannen. En dat kan hij opnieuw doen. De vruchten zijn niet afhankelijk van het aantal, maar van de heiligheid. Dus er is hoop…

DC: Precies! Als leider van de roepingen in onze gemeenschap (Marianisten van de Onbevlekte Ontvangenis) zie ik dat we goede roepingen krijgen. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie. Zij willen recht in hun schoenen staan, ook in het geloof, zij willen trouw zijn… Zij staan open tegenover Medjugorje omdat zij de vruchten ervan zien. God is aan het werk, wachten en vertrouwen is de boodschap!

2 – Die Gaven zijn er!

Het klopt dat onze tijd verlangt naar vrede maar niet weet waar die te vinden is. De goddelijke vrede –de “Sjalom”– bezitten, betekent: vervuld zijn, volledig zijn. Is er werkelijk iets wat ons ontbreekt?

In dat verband herinner ik mij een lichtend woord dat Jezus tot Marthe Robin sprak, een Franse mystica die 50 jaar lang, tot februari 1981, het Lijden van Christus beleefde. Jezus openbaarde haar dat hij voor elk jaar, elke natie, elke ziel op deze wereld een volledige schat van zijn eindeloze verdiensten in de reuzegrote tuin van de Kerk gelegd heeft, genoeg om alle noden te lenigen. Daardoor beschikken wij over al het nodige om alle belangen te behartigen, om elke vorm van miserie te verbannen, om alle zielen te verzadigen en om te voldoen aan alle penitenties. En als het nu slecht gaat, dan is dat omdat wij die geschonken genaden verwaarlozen, wij weigeren ze en soms misprijzen we ze zelfs. Zij worden verworpen en dan is het net alsof ze nooit gegeven werden.

Marthe benadrukte dat deze genaden in overvloed geschonken werden (denk maar aan de bruiloft van Kana, waar er zoveel meer goede wijn was dan wat nodig was voor het trouwfeest!) De overvloed aan genaden is zodanig overweldigend dat zij, als wij ze zouden aanvaarden, alle volkeren zouden verheffen, alle mensen zouden heiligen –zelfs diegenen die het laagst gevallen zijn– en alle zielen uit het vagevuur zouden bevrijden.

In het licht van de gaven die God ons gratis aanbiedt besefte Marthe ook de grote verantwoordelijkheid die de strijdende Kerk draagt, door haar nalatigheid en haar verraad. Zo maakte Jezus haar duidelijk waarom hij toelaat dat haar vijanden haar zo onderdrukken. Toen bood Marthe zichzelf aan, als verzoening: zij bad dag en nacht en verenigde haar lijden met het lijden van Christus.

De verschijningen van onze moeder in Medjugorje zijn een deel van de gaven die God aan onze generatie aanbiedt. En daarom kan ik niet anders dan de volgende twee vragen stellen:

+ Hoe zou de wereld er nu uit zien als wij de boodschappen hadden aanvaard en beleefd?

+ Hoe zal de wereld eruit zien als elk van ons vandaag nog beslist om de weg van de heiligheid te kiezen, onder leiding en aan de hand van Maria?

3 – Nu vrijdag begint de noveen voor de verjaardag (van 16 t.e.m. 24 juni). Véél genaden in het vooruitzicht! Bedankt voor de brieven die velen reeds naar de Gospa stuurden (zie onze fax van 15 mei) en ook voor de missen die overal voor haar intenties opgedragen werden. In Medjugorje gaan wij elke dag op de Podbrdo bidden, en wij nemen jullie mee! Op onze website staat er een mooie noveen, vertaald in verschillende talen: http://medjugorje.org/anniversarynovena.htm

4 – Mirjana zegt ons

Op 2 juni kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Op het einde van de verschijning verklaarde zij dat de Gospa geen “klassieke” boodschap gaf. Zij zegende alle aanwezigen en alle religieuze voorwerpen. Met een ernstig gezicht beklemtoonde zij weer het belang van de priesterlijke zegen:

“Denk eraan, mijn kinderen, dat het mijn Zoon is die jullie zegent. Ontvang die zegen niet zo lichtvaardig!”

Mirjana voegde eraan toe dat de Gospa met haar over een aantal zaken sprak die zullen gebeuren en zij zei ook: “Er is geen weg zonder mijn Zoon. Geloof niet dat jullie vrede en vreugde zullen bezitten als jullie mijn Zoon niet op de eerste plaats zetten.”

Mirjana verklaarde: “Ik kan niet zeggen of de Gospa verdrietig of blij was. Zij was bezorgd, haar gezicht weerspiegelde een liefdevolle zorg.”

Gelukkige verjaardag, lieve Gospa!

Moge deze dag van genade voor jou een reden tot vreugde zijn, en voor ons een reden tot bezoeking!

Zuster Emmanuel +

P.S. – De ziener Ivan heeft de bouw van zijn oratorium in zijn tuin in Medjugorje afgerond. Zoals u weet krijgen de priesters de kans om aanwezig te zijn bij zijn dagelijkse verschijningen na het Rozenkransgebed.