Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2006

Dierbare kinderen van Medjugorje,      

Geprezen zij Jezus, onze Verlosser, en Overwinnaar van de dood!

1. Op Goede Vrijdag begint de noveen die Jezus aan Zr. Faustina heeft gedicteerd en die eindigt op 22 april, de dag vóór het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, de eerste zondag na Pasen. Het zou goed zijn deze in eenheid met elkaar te bidden.

De volgende woorden van Jezus zijn zonder twijfel voor ieder van ons bedoeld:

“Ik wil dat je gedurende negen dagen zielen naar de bron van mijn barmhartigheid brengt, opdat ze daaruit kracht en verkwikking putten en alle genaden die ze nodig hebben in de moeilijkheden van het leven en vooral in het uur van de dood.
Elke dag moet je een andere groep zielen naar mijn Hart brengen en hen onderdompelen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Ik zelf zal al deze zielen binnenleiden in het verblijf van mijn Vader. Dit zul je doen in dit en in het volgende leven.
Ik weiger niets aan de zielen die je naar de bron van mijn barmhartigheid leidt. Elke dag zul je omwille van mijn smartelijk lijden bij mijn Vader voor deze zielen genaden afsmeken.”

2. Schoonheid       

Tijdens een ontmoeting met pelgrims uit India waarmee ik bevriend ben, zei Vicka iets over schoonheid met enkele woorden die zij de afgelopen jaren van de Gospa heeft ontvangen:

“De mensen zijn te veel bezig met hun uiterlijk en te weinig met hun innerlijke schoonheid. Werk aan jullie innerlijke schoonheid en dan zal jullie uiterlijk ook mooi zijn zonder dat jullie je daar mee bezig houden.”

3. Gezondenen van Kerala

De afgelopen maanden waren wij begenadigd met de komst van twee pelgrims uit de staat Kerala in het zuiden van India, Manoj Sunny en Georges Ettiyil, die één van onze zendingen in 1998 hebben georganiseerd. Paus Johannes Paulus II heeft eens gezegd dat in Kerala de vurigste Christenen ter wereld wonen. Deze getuigen van Christus hebben ons niet teleurgesteld. Aan het eind van zijn verblijf in Medjugorje, heb ik aan Manoj een paar vragen gesteld en zijn antwoorden zijn voor ieder van ons westerlingen bedoeld, omdat het hier gaat om een prachtig voorbeeld van authentiek beleefd christendom. De christenen van Kerala leefden de boodschappen van de Gospa lang voordat zij in Medjugorje verscheen.

ZE: Manoj, kun jij ons zeggen, na enkele dagen hier te zijn, welke uitwerking Medjugorje op je leven heeft en op die van je vrienden uit India?

M: Ik denk dat Medjugorje een plaats van vrede is. Een plaats waar men in diepe vrede leeft met Jezus door zijn Moeder. Het is een plaats waar ik kan herbronnen. Het is als een benzinestation, waar ik mijn tank kan voltanken en de olie kan laten verversen. Het feit dat het in eerste instantie gaat om heiligheid en om werkelijk een heilig leven te leiden trekt in Medjugorje het meeste. Dat trekt mij meer dan de verschijningen zelf en al de buitengewone dingen die hier gebeuren. In Medjugorje is alles gericht op de uitdaging om een heilig leven te leven. Het volgende dat je tegen me zei heeft me geraakt: “Het mooiste cadeau dat we Jezus kunnen aanbieden wanneer Hij ons bij zich zal roepen, is dat wij tijdens ons aardse leven ons helemaal aan Hem hebben gegeven.”

ZE: Denk je dat de mensen in India er klaar voor zijn om dit te horen en om er gehoor aan te geven?

M: Maar zeker! Er zijn twee groepen: de niet christenen die niet in Jezus geloven en zij die in Jezus geloven. Onze cultuur is aan veel veranderingen onderhevig vanwege de modernisatie en vanwege de invloed van alles dat zich de wereld afspeelt. De dingen veranderen snel. We moeten terugkeren naar onze beginselen, naar de basis, naar dat wat we als kind geleerd hebben: de boodschap om een heilig en eenvoudig leven te leiden. Iedereen in India kan baat hebben bij deze boodschap.

ZE: Ga jij de boodschappen van de Gospa in India verspreiden, zullen ze deel uitmaken van jullie evangelisatie?

M: Maar zeker! We hebben altijd een grote devotie tot de Maagd Maria gehad. Deze boodschappen zijn haar eigen woorden, zij zullen een onderdeel zijn van onze missie.

ZE: Kun je ons vertellen hoe de liefde van Maria jullie volk heeft bereikt?

M: Zonder twijfel is zij ingeworteld in onze cultuur en maakt zij deel uit van onze traditie. We hebben altijd een sterke band met onze aardse moeder. Daarom hebben we ook een sterke band met de Maagd Maria. Elke keer wanneer we op reis gaan of ontmoedigd zijn, wenden we ons als eerste tot onze Moeder; dat zit ons in het bloed, dat is zo sinds het begin. Ik weet niet hoe dat zo gekomen is. Ik geloof dat ik zo geboren ben.

ZE: Zoals ik zelf in India heb kunnen zien, verschilt jullie cultuur enorm van onze westerse. Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij tegen onze jongeren aan? Wat vind jij van de manier waarop wij leven en waarop wij ons gedragen?

M: Ik zie twee uitersten. Er zijn veel jongeren die een toegewijd leven leiden, met veel geloof en op heilige wijze. Maar ik zie ook het andere uiterste. Het verdrietige is dat de jongeren van dit uiterste de meerderheid vormen. We kunnen niets afdoen aan de boodschap van het evangelie, of hetgeen Jezus en Maria tot de wereld zeggen. Het enige wat we kunnen doen, is zeggen: “kijk, dit is de waarheid”. Ik geloof heel sterk dat met gebed en vasten, de twee sleutels tot heiligheid en het eeuwig leven, de dingen werkelijk kunnen veranderen, meer dan door onze woorden en daden; gebed en vasten kunnen harten veranderen en dat is het enige dat wij nu kunnen doen. Wij zijn vaak droevig gestemd, want wat we ook proberen over te brengen, het komt niet aan, alsof we op twee verschillende planeten leven, zonder gemeenschappelijke regels en waarden. En deze twee tegenovergestelde richtingen komen op dit moment steeds meer uit elkaar te liggen.    

ZE: Als je de jongeren van het Westen een boodschap zou willen meegeven, vooral degenen die zonder God leven, wat zou je hun dan zeggen?

M: Ik zou enkele woorden van Paus Johannes Paulus II citeren uit zijn Apostolische Exhortatie voor Azië. Daarin zegt hij dat er bij de culturen, volkeren en landen een dorst is naar “levend water”. Je wist dat misschien niet, maar men is daar steeds meer naar op zoek en dit zoeken is geen initiatief van de mens zelf, noch een vrucht van menselijke arbeid. Nee, dit zoeken wordt door de Heilige Geest in het leven geroepen. De enige persoon die in staat is om deze dorst volledig te lessen, is Jezus en niemand anders. Je kunt alles hebben wat je in het leven nodig hebt, maar op mijn ervaring afgaand, blijken al deze dingen op een goed moment van weinig nut. Het enige dat altijd constant binnen je bereik is, is de hand van Jezus. Hoe eerder je de ervaring opdoet zijn hand vast te hebben, hoe sneller je leven een volheid zal bezitten en hoe meer je leven volkomen zal zijn. Jezus heeft je dit beloofd.

4. Op 18 maart heeft Mirjana haar jaarlijkse verschijning gehad in aanwezigheid van vele pelgrims, vooral uit Italië. Het gezamenlijk gebed was intens. Mirjana gaf een boodschap door, die, net zoals die van 2 april, ons aanzet te mediteren over de tekenen van de tijd, zoals Jezus dat in het evangelie de mensen vroeg. We moeten dus veel bidden tot de Heilige Geest. Hij alleen kan onze ogen openen voor al het goddelijke dat God in de wereld aan het bewerken is. Alleen Hij is in staat ons te helpen, ons niet te richten op de inhoudsloze onderwerpen van de media, maar om in de wirwar van gebeurtenissen die plaatsvinden, de liefdevolle hand van onze Verlosser te ontdekken. 25 jaar verschijningen in Medjugorje hebben geweldige tekenen teweeggebracht in de wereld, degenen die ervan kunnen getuigen zijn herboren en gelukkig. Maar het zijn er nog niet voldoende. Hun getuigenis moet nog velen van onze broeders en zusters raken, die vandaag de dag wandelen in duisternis en geen idee hebben van de liefde van God voor hen.

“Lieve kinderen, in deze vastentijd roep ik jullie op tot innerlijke versterving. De weg die jullie daar naartoe leidt is die van liefde, vasten en het doen van goede werken. Alleen door een volledige innerlijke versterving zullen jullie de liefde van God herkennen en de tekenen van de tijd waarin jullie leven. Jullie zullen getuigen zijn van deze tekenen en er over spreken. Ik wil jullie daarheen leiden. Dank dat jullie mij antwoorden.”

5. Op 25 maart begon de Gospa haar maandelijkse boodschap met de volgende woorden: “Goede moed kinderen”. Wat zeer ongebruikelijk is. Het is daarom goed te achterhalen waarom zei dit zegt. Wat mij getroffen heeft is dat je in de bijbel een enkele keer deze aanmoediging vindt, bijvoorbeeld in het boek Baruch (hfdst. 4, vers 5, 21 en 27). Daar wordt deze aanmoediging gegeven aan het volk van Israël, wanneer het in bijzondere omstandigheden verkeert, die iets weg hebben van die van onze tijd. Door deze verzen te lezen kunnen we iets gewaar worden van wat de Moeder van Jezus ons zeggen wil, zij die ons met nadruk vraagt de bijbel te lezen ter verheldering (ook van de boodschappen en van haar komst).

6. Op 2 april heeft de zienster Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning gehad in het Cenakel. Naar aanleiding van deze verschijning gaf zij de volgende boodschap:

“Lieve kinderen, ik kom naar jullie toe, omdat ik door mijn voorbeeld wil tonen hoe belangrijk het gebed is voor degenen die de liefde van God niet kennen. En jullie moeten je de volgende vraag stellen: volgen wij de Heilige Maagd? Mijn kinderen, herkennen jullie de tekenen van de tijd niet? Kom en volg mij. Ik roep jullie op als Moeder. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

Lieve Gospa, geef ons in deze dagen waarin Jezus zijn overweldigende en onpeilbare liefde voor ons toont, uw ogen om naar Hem te kijken en uw Hart om Hem lief te hebben.

Zr. Emmanuel
(vertaald vanuit het Frans)