Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2005

Beste Kinderen van Medjugorje,

Lof zij Jezus en Maria!

1. Op 2 maart waren velen van ons aanwezig bij de maandelijkse verschijning van Mirjana in het Cenakel. Totaal onverwacht gaf Mirjana na de verschijning de volgende boodschap door:

„Beste kinderen, doe datgene wat ik ook doe. Kom en schenk liefde. Breng doorheen jullie voorbeeld mijn zoon naar iedereen!”

In bepaalde situaties vragen wij ons soms af: “Wat moet ik toch doen? Hoe moet ik mij in deze situatie gedragen?” De moeder Gods toont ons de weg. Als wij haar met ons hele hart vragen wat zij zou doen in onze plaats, dan weten wij dat zij ons gebed zal beantwoorden en ons de weg zal wijzen, opdat wij God zouden behagen.
Toen ik na de verschijning weer naar huis ging ontmoette ik een jonge zuster uit Duitsland. Zij vroeg mij om voor haar te bidden omdat ze niet lang daarna haar definitieve gelofte zou afleggen. Stralend van geluk en breed glimlachend vertelde zij mij: “Toen ik vanmorgen naar deze verschijning kwam bad ik vurig tot Maria en zei ik: “Lieve moeder, ik weet dat je normaalgesproken op de 2de van de maand geen boodschap geeft, maar geef mij vandaag alsjeblieft een teken voor mijn gelofte, geef mij een boodschap. En vertel mij in die boodschap wat ik moet doen.” Je kunt je wel voorstellen hoe groot haar vreugde was bij het horen van de boodschap! Het was een duidelijk antwoord op haar vraag: “Doe datgene, wat ik ook doe.” Die regel zal die lieve zuster wis en zeker de rest van haar leven navolgen. En ook wij kunnen naar diezelfde regel leven!

2. Een van de bekendste Italiaanse filmsterren, Claudia Koll, was net gedurende een paar dagen in Medjugorje. Onze Lieve Vrouw had haar gevraagd om als dank voor haar radicale bekering tot het katholieke geloof op bedevaart te gaan. Haar bekering was werkelijk spectaculair en stemde in Italië en andere landen veel jonge mensen tot nadenken.
Hoewel Claudia uit een gelovig gezin komt, was ze vijf jaar geleden nog atheïst. Haar geboorte was bijna tragisch afgelopen en daarom had haar moeder haar toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Toen ze nog heel klein was nam haar blinde grootmoeder haar opvoeding over. Zij leerde Claudia dat Maria heel dichtbij is en dat zij tot haar moest bidden. Maar de fata morgana’s van deze wereld, zoals succes en hopen gemakkelijk verdiend geld beheersten haar leven en brachten haar tot een levensstijl waar zij vandaag spijt van heeft.
Hoe is Jezus erin geslaagd om dit verloren schaap terug te brengen? Ongeveer vijf jaar geleden ging Claudia “toevallig” een kerk binnen in Rome, haar woonplaats. Die kleine kerk, St.Anastasia, is de enige kerk waarin het allerheiligste sacrament 24 uur per dag uitgesteld staat. Er was toen net een charismatische groep van ‘Rinovamento’ aan het bidden, en Claudia besloot om even te blijven. De vrouw van de wereld stond naast die groep eenvoudige gelovigen, twee werelden die in menselijk opzicht helemaal niet bij elkaar pasten. Plotseling begon Claudia heel heftig en ongecontroleerd te huilen. Diep in haar hart voelde zij dat Jezus hier werkelijk aanwezig was. Later beschreef zij die openbaring als een “blikseminslag”. Jezus toonde haar al haar zonden en openbaarde haar tegelijkertijd zijn volledige liefde. Toen Claudia de kerk verliet, was zij een ander mens geworden.
In het licht van de oneindige barmhartigheid van Jezus, die nu haar beste vriend was geworden, nam zij haar leven gedetailleerd onder de loep. Zij zegde al gauw haar filmcontracten af: vroeger had zij zich over die films nooit geschaamd, maar nu zag zij in hoe pervers en schadelijk die waren voor de kinderen van God. Zij brak met de pornografie. Ja, ze wilde niet langer een instrument zijn, dat doorheen filmbeelden de harten van miljoenen mensen geperverteerd had, ze wilde niet langer een werktuig van Satan zijn! Films, video’s en tv-uitzendingen met een verkeerde inslag waren voor haar allemaal verleden tijd. Zij besloot om opbouwende films te maken, die de harten van de mensen dichter bij God zouden brengen. Zij heeft haar hele leven grondig uitgemest!

Dankzij haar grote schoonheid en haar beroemdheid speelt ze nu nog steeds in films, opent zij deuren voor de media, en legt zij daar ook getuigenis af. Ik hoef er waarschijnlijk niet bij te vertellen dat zij met haar woorden over Jezus een grote invloed op de mensen uitoefent. Zij wil nu van de innerlijke schoonheid, van de schoonheid van de ziel getuigen. Haar laatste film, “Het leven van de heilige Petrus” is net uitgekomen. Zij heeft al miljoenen van haar rijkdom weggeschonken. Het geld dat zij nu verdient gaat naar de Salesianen in Afrika, voor AIDS-patiënten en voor de achtergelaten kinderen die zij financieel steunt. Zij wil nu een leven met Jezus en Maria leiden.

Het was Maria die haar naar Jezus geleid heeft in de heilige Eucharistie, vertelt zij. Claudia engageert zich nu helemaal doorheen de showbizz, zij maakt films en tv-programma’s voor de evangelisatie van jongeren, en heeft daar veel succes mee.
Wat heeft zij, die ooit zelf heel ver van God verwijderd was, als boodschap voor de jongeren?

-Jullie kunnen niet zonder God leven. Hou met heel jullie hart van Hem. Hij geeft jullie zoveel meer dan wat jullie Hem willen geven.
-Jezus, ik vertrouw op jou! Jezus is mijn vriend, en ik zeg hem: “Ik vertrouw op jou!” Hoe moeilijk de situatie ook is, hoe donker de duisternis ook is, geef jullie helemaal aan Jezus. Het is een boodschap voor diegenen, die zich door hun zonden niet waardig voelen om voor God te gaan staan. Ikzelf maak elke dag weer gebruik van de schat van Zijn barmhartigheid, omdat ik zijn barmhartigheid elke dag nodig heb, om door te gaan.
-Ik begrijp dat naastenliefde niets onwezenlijks is. Dat mag het ook niet zijn! Iedereen moet zijn naaste helpen om zijn kruis te dragen, en moet de moed opbrengen om zijn eigen handen daarbij vuil te maken.

Claudia wil binnenkort als eenvoudige pelgrim weer naar Medjugorje komen.

3. Hebben jullie het boek Esther gelezen? Zoals ik in mijn fax van 15 februari al aankondigde wil ik hier een kleine bespiegeling meegeven, die een licht werpt op de rol van Maria in Fatima en Medjugorje.

Degenen onder jullie die een beeld van Maria van Fatima bezitten zullen opgemerkt hebben, dat haar kleed op kniehoogte een ster vertoont. Dat is niet gewoon als versiering bedoeld. Een ster is iets, wat ’s nachts schijnt. Een ster heeft een eigen schijnsel. Een ster is voor ons een teken dat het licht bestaat, hoe donker de nacht ook is, en dat het steeds dichterbij komt.
Toen de verschijningen van de Moeder Gods op 13 mei 1917 in Fatima begonnen, zat de wereld in de donkere nacht van WO I, een nacht van haat en vernietiging. De wereld had veel te lijden en het aantal doden was al niet meer te tellen. Maria sprak tot de drie herdertjes over de oorlog en gaf hen middelen om die te beëindigen: gebed, boete, en het toewijden van elke mens en elke natie aan haar Onbevlekt Hart. Wij weten dat Maria door God uitverkoren werd om de kop van de slang te vertrappen (Gen. 3, 15; Rev. 12, 1-6). Met andere woorden: zij is een door God zelf aangestelde exorcist.
Haar ingrijpen en de genaden die verkregen werden door de vele gebeden leidden al in het daaropvolgende jaar 1918 tot een einde van de oorlog. Door haar moederlijke voorspraak en de hulp van haar kleine apostelen is zij erin geslaagd om het vernietigende geweld van de vernieler, of, zoals Jezus hem noemde, van de moordenaar, te neutraliseren.

In het boek Esther kunnen wij al een voorteken van Maria van Nazareth zien, de ‘Vrouw’ van het Scheppingsverhaal en van de Apocalyps: het is Esther. In die tijd liep Israël gevaar, gevaar om vernietigd te worden. De Israëlieten zaten in de nacht van ballingschap en slavernij bij Ahasuerus, een heidense koning, die de levende God niet kende. Zijn orders waren in strijd met de Thora en de wetten van Mozes. Als Israël zich tegen de orders van de koning zou verzetten en trouw zou blijven aan de levende God, dan zou het uitgeroeid worden. Maar als Israël God zou verraden, dan zou het volk zijn ziel verliezen, wat nog veel erger was. De snode Hamann vond een manier om de tragedie nog te versnellen: hij bracht koning Ahasuerus ertoe,een wet uit te vaardigen die zei dat de uitroeiing van de Israëlieten op de 13e van de maand adar zou beginnen. Op dat moment raapte Esther al haar moed bijeen en ging zij naar de koning. De kracht van God werkte in haar en zij slaagde erin het hart van de koning te winnen. Die zei haar: “Wat je ook vraagt, je zult het krijgen!” Esther antwoordde daarop: “Schenk mij mijn leven en dat van mijn volk, dat is wat ik je vraag.” Daarop vaardigde de koning een nieuwe wet uit om de Israëlieten te rehabiliteren en te beschermen. De wet werd op de 13e van de maand adar in het hele koninkrijk afgekondigd.
Zo redde deze zwakke vrouw door haar gebed en haar voorspraak het volk Israël van het plan van Satan. Dankzij hen konden zij zelfs in een vreemd land in vrede gehoorzamen aan de geboden van hun God. Esther is die stralende ster in de grote duisternis.

Toen Onze Lieve Vrouw naar Fatima kwam was zij een nieuwe Esther. De ster die zij op haar kleed droeg was een teken. De Perzische basisvorm van het woord Esther betekent ‘ster”. Ook is Onze Lieve Vrouw zes maanden lang telkens op de 13e van de maand verschenen, wat nogmaals betekent, dat zij als de nieuwe Esther gekomen is… Ga maar natellen in het boek Esther hoeveel keer “de 13e van de maand” vermeld wordt! Volgens de rabbijnse overlevering was Esther de mooiste aller vrouwen en werd zij daarom ook door de koning uitverkoren. Hij was betoverd door haar schoonheid en bood haar daarom de helft van zijn koninkrijk aan. Vandaag zien de rabbijnen in de rol van Esther de overwinning van God over het kwade.
En op dezelfde manier bekoorde Maria, de nieuwe Esther, de koning van de hemel door haar stralende schoonheid en onbevlekte zuiverheid. Door haar moederlijke voorspraak slaagde zij erin de vijand te vermurwen en een einde te maken aan WO I. En net als Esther ooit in het paleis van koning Ahasuerus stond, staat Maria vandaag voor ons in het paleis van de levende God en zendt zij stromen van genade naar al haar kinderen. Met haar zullen wij niet vernietigd worden!
Vandaag komt de moeder Gods naar Medjugorje, en wil ze, volgens de boodschap aan Mirjana op 25 augustus 1991, hier beëindigen wat ze in Fatima begonnen is. En dat plan van de Moeder Gods in Fatima, dat is toch niets anders dan de definitieve overwinning van haar onbevlekt hart? De Gospa, dat is toch de allerliefste moeder en de mooiste koningin, die onze tekortkomingen met één enkele blik kan genezen? Hoe zouden wij dan niet met deze fantastische strateeg samenwerken, die de goddelijke overwinning over het kwade versnelt en de wereld de vrede aanbiedt?

4. Laten wij samen de grote wens van Jezus, die Hij aan de heilige Faustina openbaarde, vervullen. Laten wij op Goede Vrijdag, 25 maart, beginnen aan de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid. De bijhorende tekst kun je verkrijgen in een religieuze boekenwinkel of ook op onze website, www.childrenofmedjugorje.com.

Lieve Gospa, wees onze morgenster en blijf ons naar de hemel leiden!
Nieuwe Esther, laat je voorspraak niet ophouden en maak van ons zuivere instrumenten van jouw boodschappen!

Zuster Emmanuel +

© 2005 Children of Medjugorje

P.S. Tijdens de noveen tot de heilige Jozef kun je ook het volgende gebed bidden:

Gebed tot de heilige Jozef voor de Kerk en haar heilige vader.

Heilige Jozef, machtige patroon van de Kerk, die jou altijd aanroepen heeft in tijden van angst en onrust, wend je liefhebbende blik van je heerlijke hemelse troon naar de hele katholieke wereld toe. Moge je vaderlijk hart ontroerd worden bij het aanschouwen van de mystieke bruid en van de plaatsvervanger van Christus, door zorgen overweldigd en vervolgd door zijn machtige vrienden. Jij, die op aarde bittere kwellingen moest doorstaan, droog de tranen van de heilige vader, verdedig hem, troost hem en zet je voor hem in bij de Schenker van de vrede en de goedheid, opdat, na het verdwijnen van alle vijandigheid en alle fouten, de hele Kerk God in perfecte vrijheid zou dienen. Amen.

P.S. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 april, tenzij er een bijzondere reden is om eerder een nieuwsbrief te sturen.

( Vertaling: NvdW )