Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2005

Beste kinderen van Medjugorje,

Lof zij Jezus en Maria!

1. Op 2 januari waren wij aanwezig bij het doopsel van de kleine Anton, tweede kind van Vicka en Mario, in de parochie van Gradac, dicht bij Medjugorje. Dank, Heer, voor dit jonge gezin waar de Liefde heerst!

2. Ons klein team in Medjugorje (Chrissey, Nancy Maria, Rose Mary en mijzelf) wenst u allen een heel zalig en gelukkig 2005, een nieuw jaar vol vrede onder de mantel van onze moeder Maria! Ik hoop dat onze lijst een hulp was bij het trekken van een heilige die u het hele jaar door zal begeleiden? Ik kan u alvast met vreugde melden welke heilige de Kinderen van Medjugorje uitgekozen heeft: Onze Lieve Vrouw van Fatima! (feestdag op 13 mei)

En onder haar naam stond het volgende: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, en breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.” (Gebed dat de Engel aan de herdertjes van Fatima leerde. Het wordt gebeden na elk tientje van de rozenkrans.) Het is onze taak om de overwinning van het Onbevlekt Hart van Maria met alle mogelijke middelen te bespoedigen, en een grotere devotie te koesteren voor de Rozenkrans.

Wij zullen het hele jaar lang ons best doen om gehoor te geven aan de oproep van Maria, temeer daar zij in Medjugorje de geheimen van Fatima wil realiseren, zoals zij zelf gezegd heeft (zie boodschap van 25 augustus 1991).

3. Op 2 december gaf de Gospa ons een aangrijpende boodschap, zij riep werkelijk om hulp! Zij smeekte: “Ik heb jullie nodig! Ik roep jullie op, ik zoek jullie hulp! Verzoen je met jezelf, met God en met je naasten. Zo zullen jullie mij helpen. Bekeer de niet-gelovigen. Veeg de tranen van mijn gezicht!" (Zie PS)

Op 25 december, Kerstmis, een paar uur voor de aardbeving, riep ook het Kind Jezus ons op tot vrede, en de H.Maagd vroeg ons “wees in elke situatie moedige getuigen van de Blijde Boodschap.”

En de gebeurtenissen in Azië, die de hele wereld met een klap wakker geschud hebben, tonen ten dele aan waarom Maria zo’n dramatische oproep tot ons richt! Ik ben natuurlijk niet van plan om te antwoorden op de vragen die ons voortdurend gesteld worden: “Waarom is dat gebeurd, is het een straf?” “Waarom laat God zoiets toe?” “Is dat de eerste ramp van een reeks rampen?” Enz…

Ik ben noch engel, noch profeet en kan dus niet op die vragen antwoorden. Maar wat ik wel weet, is wat Maria zo vaak herhaald heeft in de loop van die 23 jaar verschijningen: “Door gebed en vasten (zie PS2) kunnen zelfs de wetten van de natuur buiten spel gezet worden” (12.07.82). Laten we dus liever naar de toekomst kijken en alles in het werk stellen om andere tragedies te vermijden. De H.Maagd zegt ons; “Satan wil de natuur vernielen, en zelfs de hele aarde waarop jullie wonen.” (25.01.91). Zij zegt: “Satan wil oorlog!” “Hij wil angst om zich heen zaaien!” en verder: “De wereld wordt beheerst door haat!” (25.11.01). Dat kan echter allemaal verdwijnen, op voorwaarde dat wij naar haar luisteren en grijpen naar de sterkste wapens, wapens die zij ons aanwijst om Satan te overwinnen!! “Zie, kinderen, hoe een eenvoudig gebed ontwapenend kan werken!” (augustus 85). Als wij in staat van genade zijn (als wij in vrede leven met God en geen enkele zware zonde op onze ziel drukt), dan is elk gebed dat met het hart gebeden wordt een manier om Satan bang te maken en te ontwapenen. Hij is bang van een biddend kind, zegt de Kleine Theresa! Waren wij ons maar bewust van de kracht die van ons uitgaat als we leven naar het Evangelie en de boodschappen van onze Hemelmoeder!

Er werd ons gevraagd of deze aardbeving misschien het begin was van de verwezenlijking van de geheimen. Nee, want de geheimen zullen drie dagen voor hun verwezenlijking openbaar gemaakt worden door de priester die de zieners uitgekozen hebben. Tot nu toe is geen enkel geheim openbaar gemaakt. Bovendien betekent “geheim” niet noodzakelijk “ramp”!

Over die hele situatie zou ik het volgende willen zeggen: De hele wereld, wij allemaal, zijn geschokt door de verschrikkelijke ramp die minstens 150000 mensenlevens gekost heeft. Wij hebben niet genoeg tranen voor hen allemaal! Maar wat is de ergste ramp? Jarenlang hebben miljoenen mensen ver van God geleefd, hebben zij Zijn geboden overtreden, met een ziel die verblind was door het duister van de zonde. Duizenden kinderen werden zwaar mishandeld en misbruikt; er zijn verschrikkelijke wetten goedgekeurd, wetten die gezinnen uit elkaar rukken, die jongeren aanzetten tot de meest afschuwelijke dingen, het wordt hen soms zelfs aangeleerd op school… Teveel om op te noemen. Wij helpen en steunen de slachtoffers van de tragedie in Azië, en waarom doen wij dan niet evenveel moeite om de mensen die op geestelijk vlak dood zijn te hulp te schieten? Het aardse leven is van voorbijgaande aard, maar is de menselijke ziel niet onsterfelijk? Natuurlijk is het schitterend dat er hulp gestuurd wordt naar de slachtoffers! Wat een mooi teken van goedhartigheid en medeleven! Maar laten wij de andere kant van de liefdadigheid niet vergeten: de redding van de onsterfelijke zielen van de kinderen van God! De kernvraag is dus de volgende: wat zal ik doen om ook op dat vlak te helpen? Wat zal ik opofferen voor mijn medemens die God niet kent of niet zoekt? Waarom hebben wij zoveel machtige wapens tegen de Vijand die de mens voor altijd in het verderf wil storten genegeerd?? “Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.” (Mt. 10, 28)

Het is geen toeval dat Onze Lieve Vrouw van Fatima dit jaar onze reisgezel is! Zij is verschenen in Portugal om een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog, en, net als in Medjugorje, ook aan de oorlogen in onze harten doordat wij ver van God verwijderd zijn. Zij zal voor ons een krachtige hulp zijn als wij doen wat zij vraagt, en als wij haar ook helpen!

Ja, het vraagt zeker moed om te leven volgens het Evangelie in een materialistische wereld die de harten vervuilt, zelfs binnen onze gezinnen! Maar wat een vreugde is het om toe te behoren aan Jezus en Maria! Laten wij met haar meewerken en zo vele levens redden. Laten wij haar beschermende mantel uitstrekken over de hele wereld! Wij hebben de mogelijkheid om de plannen van de Boze te doen mislukken en om te voorkomen dat hij zijn vernietigingswerk zou voortzetten. “Kinderen, als jullie wisten hoeveel zelfs het minste gebed waard is, dan zouden jullie aan een stuk door bidden!” zegt de Gospa ons.

Concreet voorstel: Laten wij Maria helpen zoals nooit te voren! Als je wil kun je haar een liefdesbrief schrijven, en daarin uitleggen wat je wil doen om gehoor te geven aan haar oproep van 2 december. Vasten, een rozenkrans meer bidden, het Allerheiligste een uur aanbidden, een concrete daad van verzoening stellen, een goede biecht spreken, het gebed in het gezin vernieuwen, of missen opdragen voor de intenties van Maria… Bid, en je zult zeker een idee vinden! Die brief kun je dan onder het beeld van Maria plaatsen, of hem opsturen naar:

“Marie Reine de la Paix », BP 2157, F- 06103 Nice cedex 2, Frankrijk.”

Van daaruit zal de brief dan naar Medjugorje gebracht worden en aan een ziener overhandigd worden. Dan krijgt Maria die tijdens een verschijning. En zij is zo blij met onze brieven!

Lieve Gospa, jij hebt ons nooit ontgoocheld, hoe zouden wij jou kunnen ontgoochelen? Wij zullen gehoor geven aan jouw oproep en samen met jou levens redden!

Zuster Emmanuel +

PS 1 – Op 2 januari heeft Mirjana geen enkele boodschap van de Gospa doorgegeven. Haar man Marko zei: “De Gospa heeft geen andere boodschap gegeven. De boodschap van 2 december is er, laten wij eerst daar naar leven en die woorden in ons hart opnemen!”

PS 2 – De recente gebeurtenissen in Azië hebben ons eens te meer herinnerd aan de kwetsbaarheid van het menselijk leven! Wij kunnen de oproep van Maria, tot gebed en vasten, niet naast ons neerleggen. Zij geeft ons een efficiënt middel –het Vasten– dat “zelfs de wetten van de natuur buiten spel kan zetten”. In het boek "Délivrances et guérisons par le jeûne" (“Bevrijding en genezing door het vasten”) geeft zuster Emmanuel uitleg over dit wapen waarmee wij rampen kunnen voorkomen, de mens in nood kunnen helpen en nog veel andere genaden kunnen verkrijgen:

"Délivrances et Guérisons par le jeûne", boekje.
Uitg: Editions des Béatitudes

Dit boekje, dat een schat aan waardevolle anekdotes bevat, heb je in een uurtje uit, maar dat uurtje kan voor velen de redding zijn! Het schenkt aandacht aan nog onbekende aspecten van het vasten, die Maria in Medjugorje vermeld heeft. Het is verkrijgbaar in de boekhandel of via internet, bij www.logos-beatitudes.com

Prijs : 3 Euro + portokosten.

PS 3 – De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 februari, tenzij er een bijzondere reden is om eerder een nieuwsbrief te schrijven.

(Vertaling: NvdW )