Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 14 augustus 2021
Gedachtenis van de H. Maximiliaan Kolbe en de Vigilie van het Hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Hier de boodschap die de zienster Marija ontving op 25 juli:

“Lieve kinderen! Ik roep jullie op om gebed te zijn voor allen die niet bidden. Lieve kinderen, getuig met je leven van de blijdschap dat jullie mij toebehoren, en God zal je gebeden verhoren en je vrede geven in deze wereld zonder vrede, waarin hoogmoed en egoïsme heersen. Lieve kinderen, wees edelmoedig en wees liefde van mijn liefde, opdat de heidenen voelen dat jullie mij toebehoren en zich tot mijn Onbevlekt Hart bekeren. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

2. Liefde van mijn liefde ? De zeer mystieke uitdrukking die de heilige Maagd in deze boodschap gebruikt is voor ons een geschenk van onschatbare waarde. Het doet denken aan het Hooglied uit de Bijbel en verwijst naar de prachtige toekomst die ons wacht en die precies dát in essentie inhoudt: voor eeuwig liefde van de Liefde zijn. Is Maria niet heel haar leven “liefde van de Liefde” geweest, een antwoord van liefde op de Liefde van Degene die niet anders dan pure Liefde is, pure goddelijke Liefde, zonder begin en einde? God is Liefde en Hij heeft het hart van Maria geschapen opdat het het mooiste tabernakel van Liefde zou zijn op aarde. Dit kleine meisje uit Galilea, zo nederig en verborgen, was uitgekozen om de “echo” te zijn van Gods Liefde, om het tabernakel te zijn van Gods Hart, vanuit een volmaakte eenheid met dit Hart van God. En deze eenheid is de vreugde van de Hemel en het geluk van de heiligen.

Laten we ons nu de aankomst van Maria in de Hemel voorstellen op de dag van de Tenhemelopneming, toen ze deze aarde verliet, waarbij haar lichaam voor altijd verenigd is gebleven met haar ziel. Laten we ons inbeelden welk een liefdesomhelzing ze zal hebben ontvangen van haar Zoon, na lange, pijnlijke jaren van wachten. Ze zal Hem vast in waarheid hebben gezegd: “Mijn Zoon, hier ben ik, ik heb alles gedaan wat Je me hebt gezegd. Ik heb met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met al mijn krachten van Jou gehouden. Ik heb op volmaakte wijze het plan van de Vader verwezenlijkt… “

Wie van ons zal dit in alle waarheid kunnen zeggen als ons einde nadert? We kunnen een dergelijke gunst niet verdienen met onze inspanningen, maar we kunnen ons er wel voor opstellen om haar van God te ontvangen, zoals Thérèse van Lisieux ons dit onderricht. Thérèse van Lisieux was zeer behendig in het verwerven van de door God aangeboden genaden, en wel door middel van het gebed. “De Schat van de Moeder behoort het kind toe”, zei Thérèse van Lisieux. Anders gezegd: onze Hemelse Moeder verlangt niets anders dan haar schatten te delen met haar kinderen. Een van de mooiste schatten is dat ze voor ons de genade kan verkrijgen om ons een intense eenheid met haar Zoon te laten beleven, geheel vanuit de eenheid tussen Jezus en Haarzelf. Dat is iets geweldigs. Natuurlijk hangt het van ons af en van de keuzes die we maken op aarde, of we deze genade zullen ontvangen. Laten we de genade vragen om dit verlangen te mogen hebben in ons hart, om deze Liefdeseenheid te kunnen beleven. Deze eenheid kan de Heilige Geest in ons bewerken, vooral door middel van de Sacramenten. God kan iemand die geen dorst heeft niet te drinken geven... Deze dorst ontstaat en groeit in het gebed, en vooral door de Aanbidding van het Eucharistische Gelaat van Jezus. “Die op Hem zien stralen als licht” (Ps. 34, 6).

Ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van Maria, en om met haar samen haar immense Vreugde te vieren dat ze voor altijd in de Glorie van de Levende God mag leven, wil ik een passage citeren uit het boek “In sinu Jesu”, waarin Jezus spreekt met pater Mark, een Ierse Benedictijn, die de grondlegger is van een centrum van gebed voor de priesters. Jezus toont er ons tot op welke hoogte Hij en Maria zijn verenigd om eenzelfde zending te volbrengen voor het eeuwige Heil van ons allemaal; voor ons zondaars die vaak zo verdwaald zijn en die tegelijkertijd intens worden bemind:

Jezus: “Ik heb mezelf geofferd aan de Vader op het altaar van het Lijdende en Onbevlekte Hart van mijn Moeder. Omdat zij ermee heeft ingestemd om het hele gewicht van mijn Offer te dragen, heeft zij eveneens aanvaard om de plaats te zijn waar mijn Liefdesoffer mij heeft omhelsd. Zij, op haar beurt, heeft zich geofferd met Mij aan de Vader op het altaar van Mijn Heilig Hart. Daar heeft zij zich geheel opgeofferd en is ze samen met Mij één offer geworden voor de redding van de wereld. Haar opoffering is geheel opgegaan in Mijn offer door de nederdaling van de Heilige Geest. Op deze wijze heeft vanuit onze twee Harten, die twee altaren zijn geworden, zich een aangename geur verspreid van één enkel Offer: mijn Zelfgave op het altaar van haar Hart, en haar Zelfgave op het altaar van mijn Hart. Deze werkelijkheid komt ook tot uitdrukking als, met andere woorden, Mijn Moeder de titel wordt gegeven van Medeverlosseres. (In Sinu Iesu, Dinsdag 1 juni 2010)


3. Een inspirerend gebed!
Twijfel is een heel subtiel virus dat rechtstreeks onze vertrouwensvolle overgave in Gods handen ondermijnt. Dit virus holt ons niet alleen uit van binnenuit, maar het is ook een barrière die verhindert dat stromen van genade over ons komen. Deze heilzame genaden worden erdoor geblokkeerd als door een hoge stuwdam. We klagen dat we leeg zijn vanbinnen, dat we verstoken zijn van de hulp van boven. Om nog maar te zwijgen over de volgende trieste uitspraak die we maar al te vaak horen: "God luistert niet naar mijn gebeden." Moge de schuldige zich bewust worden van deze vergissing.
De heilige Pater Pio van Pietrelcina, die er bekend om stond dat hij wonderen van God wist te verkrijgen voor zijn geestelijke zonen en voor de vele pelgrims die naar hem toe kwamen in San Giovanni Rotondo, heeft ons een groot geschenk nagelaten. Ik stel voor dat u er gebruik van maakt en er de doeltreffendheid van ontdekt.
Het is zijn alom bekende en inspirerende noveengebed. Waarom is dit gebed zo inspirerend? Omdat we in een uiting van kinderlijk vertrouwen er Jezus herinneren aan de beloften die Hij ons in het Evangelie heeft gedaan. En Zichzelf tegenspreken kan Jezus niet.

Laten we nu, in de juiste volgorde, het ten uitvoer brengen...

Laten we eerst onze zonde uitspreken in een oprechte biecht, waardoor we in staat gesteld worden om vrede te sluiten met God. Verder zijn we uitgenodigd om ons best doen om Zijn geboden goed na te leven. Op deze wijze gaan wij naar de bron van barmhartigheid. In één woord, we zullen in staat van genade verkeren. Want, er zal niets goeds gebeuren als we volharden in de zonde.
Nu deze stap is gezet tot vreugde van Jezus, onze Verlosser, kunnen wij Hem met vertrouwen naderen en Hem onze voornemens, problemen, lijden of moeilijkheden van allerlei aard voorleggen. Hier volgt de inspirerende noveen die Pater Pio ons heeft nagelaten:

I - O Jezus, U die zei: "Voorwaar, Ik zeg u: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan." Zie, ik klop, ik zoek en ik vraag om de volgende genade (......) Formuleer duidelijk hetgeen u wilt vragen en bid 1 “Onze Vader”, 1 “Weesgegroet” en 1 “Eer zij de Vader”….

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

II - O Jezus, U, die gezegd hebt: "Voorwaar, Ik zeg u, wat gij ook mijn Vader vraagt in mijn naam, Hij zal het u geven", in uw naam vraag ik om de volgende genade (....) Formuleer duidelijk om welke genade u vraagt en bid vervolgens 1 “Onzevader”, 1 “Weesgegroet” en 1 “Eer zij de Vader”.

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

III - O Jezus, U die gezegd hebt: “Voorwaar, Ik zeg u: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan! Ziehier, vertrouwend op de onfeilbaarheid van uw heilige woorden, vraag ik om de genade (...) Formuleer duidelijk hetgeen u wilt vragen en bid daarna 1 “Onzevader”, 1 “Weesgegroet” en 1 “Eer zij de Vader”…

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

We eindigen met een gebed tot het Heilig Hart van Jezus en met het Salve Regina:

Gebed tot het Heilig Hart van Jezus:

- O Heilig Hart van Jezus, voor wie het onmogelijk is geen medelijden te hebben met de ongelukkigen, ontferm U over ons, arme zondaars, en verleen ons de genade die wij van U vragen, op voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, onze tedere Moeder.

Heilige Jozef, voedstervader van het Heilig Hart van Jezus, bid voor ons.

Salve Regina - "Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva, tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria! Amen."

4. Het heengaan van een grote vriend van Medjugorje.
Gisteravond, 13 augustus, is in een ziekenhuis in Warschau de Apostolisch Visitator van de parochie van Medjugorje, Mgr. Henryk Hoser, op 78-jarige leeftijd teruggekeerd naar het Huis van de Vader. Hij was al enkele maanden ziek. Laten we voor hem en met hem bidden. Wat hij niet heeft kunnen voltooien voor het pastorale werk in Medjugorje, zal hij zeker op een andere manier voltooien, in directe gemeenschap met de Koningin van de Vrede, die hij zo liefhad en die hij met heel zijn hart diende. Hij wordt op vrijdag 20 augustus begraven.

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-08/deces-mgr-hoser-pologne-medjugorje.html


***

Lieve Gospa, U bent onze trots en de oorzaak van onze vreugde. Wij verdienen Uw liefde niet,
maar het maakt ons zo gelukkig dat we haar mogen ontvangen in heel haar overvloed

 

 

Zr. Emmanuel Maillard +
(Gemeenschap van de Zaligsprekingen)