Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 januari 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 december 2020 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, ik breng je de kleine Jezus die jullie vrede brengt. Hij die het verleden, het heden en de toekomst van je bestaan is. Mijn lieve kinderen, laat je geloof en hoop op een betere toekomst niet uitdoven, want jullie zijn uitgekozen om bij elke gelegenheid getuigen van hoop te zijn. Daarom ben ik hier met Jezus, opdat Hij jullie zegent met Zijn vrede. Bedankt dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

De ziener Jakov Colo heeft tijdens zijn jaarlijkse verschijning de volgende boodschap ontvangen en aan ons doorgegeven:

Lieve kinderen, ook vandaag is Jezus hier naast je, zelfs als je denkt dat je alleen bent en dat licht niet in je leven bestaat. Hij is hier en heeft je nooit verlaten en nooit afstand van je genomen. Het licht van Zijn geboorte verlicht deze wereld en jullie leven. Zijn Hart staat altijd voor je open, om al je pijn, al je beproevingen, angsten en behoeften te ontvangen. Zijn armen zijn naar jullie uitgestrekt, om jullie als Vader te omhelzen en je te vertellen, hoe belangrijk je voor Hem bent, hoeveel Hij van je houdt en voor Zijn kinderen zorgt. Kinderen, staat je hart open voor Jezus? Hebben jullie je leven volledig in Zijn handen gelegd? Heb je Jezus als je vader aangenomen, tot wie je je altijd kunt wenden en bij wie je troost kunt vinden en alles wat je nodig hebt om het ware geloof te beleven? Daarom, mijn kinderen, geef je hart aan Jezus en sta Hem toe dat Hij over je leven gaat heersen, want alleen op deze manier zul je het heden accepteren en de wereld waarin je vandaag leeft onder ogen kunnen zien. Met Jezus verdwijnt alle angst, lijden en pijn, omdat je hart Zijn wil accepteert en alles wat in je leven komt. Jezus zal je het geloof geven om alles te aanvaarden en niets zal je van Hem verwijderen, omdat Hij je stevig bij de hand houdt en je niet toestaat afstand te nemen en jezelf te verliezen op moeilijke momenten, omdat Hij de Heer van je leven is geworden. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen.

2. De Koningin van de Profeten is aan het woord. In deze onzekere tijden houden veel mensen hun ogen en hart gericht op de Heilige Maagd, omdat de Koningin van de Profeten op de hoogte is van hetgeen haar kinderen moeten weten en omdat zij het meest geschikte moment kent om hen hierover te spreken. Ze is spaarzaam met haar woorden die waarheidsgetrouw en teder zijn, en die vrede brengen.

Stille en verborgen wonderen.
Het land Hongarije, dat door St. Etienne is toegewijd aan de Heilige Maagd, heeft een mystica die de moeite waard is om te leren kennen: Zuster Maria Natalia Magdolna, dienares van God (1901-1992). De procedure voor haar mogelijke zaligverklaring is in gang gezet, want deze zuster heeft al meerdere heilige wondertekenen verricht. Enkele uitspraken die de Heilige Maagd gedaan heeft aan deze zuster citeer ik hier. Zo heeft ze, onder andere, tegen haar gezegd dat er in de zielen ondenkbare wonderen zullen plaatsvinden, stille en verborgen wonderen, wanneer men onophoudelijk bidt om verzoening te bekomen.
Maria zei het volgende tegen haar: "Op het moment dat Satan de illusie koestert dat hij Heer en Meester van de wereld is geworden en denkt dat hij de Troon van de wereld kan bestijgen, pak ik hem zijn gehele buit af. De eindoverwinning ligt enkel in de handen van mijn Zoon en in mijn handen.”
In nog andere termen bevestigt zij dit: "Op het moment dat Satan denkt dat hij de overwinning heeft behaald en dat hij de meeste zielen voor zich heeft kunnen winnen, en, wanneer hij vanuit zijn immense hoogmoed en onbegrensde arrogantie daardoor gelooft dat Hij bij machte is en in staat is om heel de schepping, en om al het goeds dat God geschapen heeft, te kunnen vernietigen (met inbegrip van de zielen), en wanneer dan nog slechts in een paar zielen het Licht van het Geloof brandende is – daar de zwakken zich altijd gemakkelijk door Satan hebben laten beetnemen-, dan zullen de Barmhartigheid en de Genade van God voor altijd de overwinning behalen. Het betekent het einde van de Leugen en een begin van de weg die de Goddelijke Vrede zal brengen in de wereld.

3. Er bestaat een verhaal waarin een oude Koning binnenkort zal sterven terwijl hij geen erfgenaam heeft. En om die reden zegt hij tegen zichzelf: “Ik zal alle verkiesbare aristocraten uit mijn Rijk uitnodigen, op die en die dag en dat en dat uur, en uit deze groep uitverkorenen zal ik mijn erfgenaam kiezen.” Op de aangebroken noemenswaardige dag vond er een groot feest plaats in zijn paleis en niemand had daarbij het minste vermoeden welk geheim plan hij erop nahield. Tijdens het feest ging de Koning verkleed als bedelaar demonstratief voor de ingang van het Paleis zitten, met voor hem op de grond een mandje dat hij er had neergezet om te bedelen. De aristocraten gingen één voor één op gewichtige wijze door de deur van het paleis de feestzaal binnen. Daarbij passeerde elk van hen de bedelende Koning zonder hem ook maar iets van geld te geven, en zonder hem ook maar een blik waardig te keuren. Maar… dat was niet bij alle sjieke genodigden het geval…Een van hen hield halt en lachte de bedelaar warm en hartelijk toe, waarbij hij tegelijkertijd een ruime aalmoes in het mandje van de bedelaar deed. Toen alle welgestelde gasten binnen waren, trad ook de Koning de feestzaal binnen in zijn verkleedkleren en tot verbazing van iedereen liep hij regelrecht af op de aristocraat die het lijden van de arme bedelaar bij de deur ter harte had genomen. En vervolgens zei de Koning op plechtige wijze: “Jij zult mijn erfgenaam zijn.”

Dit verhaal in niet alleen een leuk en sympathiek verhaal. Zij is in het bijzonder van betekenis in deze moeilijke dagen die wij beleven, waarin degenen die worden gezien als onnuttig, en als personen om zich voor te schamen, op bijzondere wijze veel te lijden hebben. Met name de ouderen, en de mensen die kwetsbaar zijn vanwege een ziekte, en de gehandicapten, en de armen, en degenen die door het leven zijn verwond…enz., en degenen die het land te veel geld kosten, en die niet van nut zijn voor de ambitieuze en rijke plannen van het land, worden bedreigd en lopen het risico te vervallen in wanhoop, omdat ze te lijden hebben en moeten afzien vanwege het misprijzen van de “rijken”.
Maar, als wij met aandacht het Woord van God lezen, en vooral het Nieuwe Testament, dan ontdekken wij de immense gevoelens van tederheid van God voor deze mensen, en ook ontdekken we dan hoe belangrijk zij zijn binnen het reddingsplan van de mensheid. Het is de “kleine rest” die wordt gekoesterd door God.
In werkelijkheid: hun leven te midden van ons is van doorslaggevend belang, want met hun leven dragen zij de wereld, door middel van de stille offergave van hun lijden. Ik wil hen met dit schrijven bemoedigen, want de dag zal komen waarop degenen die lijden geheel vervuld zullen zijn met vreugde, in plaats van dat zij als eerste het slachtoffer zijn vanwege de catastrofale keuzes van hen die vanuit de cultuur van de dood leven. Zij zullen stralen als de zon ten overstaan van allen en diegenen in verwarring brengen, die dachten het recht te hebben om te beslissen om hen wel of niet te doden of om hen in leven te laten.

Velen van hen heb ik zien voorbijtrekken in Medjugorje. Ze zijn afkomstig uit alle sociale milieus, want echte armoede hangt niet af van de mate waarin men geld op de bank heeft staan…Ik dank God dat ik hen heb mogen ontmoeten. Ze zijn de waardevolle schatten van de Kerk en de waardevolle steentjes van de Kroon van de heilige Maagd.

Kent u het “NIM spel” waarbij de verliezer wint, en de winnende strategie in handen heeft? Zo is het ook met God.

4. Blijf verbonden!
Op de donderdagavond mediteert broeder Boris ofm, de geheimen van de Rozenkrans, en dit vindt plaats op 21.00 uur, waarbij ook andere personen een deel van de meditatie doen. De avond wordt daarna voortgezet met de Aanbidding van het Heilige Sacrament.

www.medjugorje.hr/live


Vergeet niet om deze informatie door te geven.

5. De ziener Ivan is op dit moment Medjugorje voor enkele weken en we hopen dat we met hem en zijn gebedsgroep kunnen bidden op de heuvel op de tijd van de verschijning.

Met Vicka gaat het goed
, zij heeft nog fysiotherapie om te kunnen herstellen na haar operatie. Ze moet zich nog “schuilhouden”, want haar gezondheid is nog zeer kwetsbaar en daarom moet zij zich ook goed beschermen tegen het virus. Laten we voor haar bidden dat ze weer mag aansterken en qua gewicht weer wat mag aankomen. Ze is echt vel over been, en toch straalt ze van vreugde en vrede.


***

Lieve Gospa, Welbeminde Moeder, leer ons om onze aandacht gericht te houden op Uw Zoon en om ons geheel aan Hem over te geven met een oneindig vertrouwen, zoals U dat deed toen u nog op aarde was. Want er bestaat geen ware vrede zonder deze vertrouwensvolle overgave.

Zr. Emmanuel Maillard (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)