Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović

MOGE JEZUS IN HET HART VAN JULLIE GEZIN ZIJN

Onze hemelse moeder Maria wendt zich in haar boodschap tot de gezinnen. Als geen ander heeft zij ervaren wat het gezinsleven is en heeft zij deugdzaam in haar gezin geleefd. Maria was zowel een jonge vrouw, als de verloofde en de echtgenote van Jozef, zij was maagd en moeder, moeder van de Zoon van God en weduwe na de dood van Jozef. Zij heeft alle vreugden en alle pijnen van het gezinsleven gevoeld en beleefd, de geestdrift en de moeilijkheden, angst en dood, tot de smartelijke tragedie van de kruisdood van haar zoon. Zij heeft het glorievolle Paasfeest en de verrijzenis van haar zoon gekend, en zij die een nederige dienares was werd tenslotte gekroond tot Koningin van de Hemel.

De Koningin van de Hemel blijft echter niet in de hemelse heerlijkheid, maar zij komt naar ons toe, zij verschijnt ons en is bezorgd om ons, om haar kinderen, die nog op weg zijn naar het einddoel, naar het eeuwig vaderhuis. Daarom schenkt zij ons haar woorden, geeft zij ons raad en leert zij ons hoe wij moeten leven. De woorden van Maria zijn duidelijk en eenvoudig, zij gaan over het leven van elke dag, over de relaties binnen het gezin, waarin het menselijk leven geboren en opgevoed wordt. Daarom liggen de gezinnen, de ouders en de kinderen Maria na aan het hart. Niemand staat zo dicht bij de kinderen als de ouders. De eerste en grootste opgave van de ouders is hun kinderen lief te hebben, veel belangrijker dan werk, carrière in de maatschappij of wat dan ook. De H. Paulus zegt het als volgt: "Wie niet zorgt voor zijn eigen familie en zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige." ( 1 Tim 5, 8 ). Maria zelf is voor ons een voorbeeld voor de opvoeding en een model voor het gezinsleven. Zij draagt in haar hart een schat mee die zij ook met ons wil delen. Het evangelie leert ons: "Maria bewaarde alles in haar hart en dacht erover na." (Lc 2, 19). Hetzelfde Evangelie benadrukt nogmaals: "Zijn moeder bewaarde alles in haar hart." (Lc 2, 51). Maria bewaart de prachtige schat van Gods wijsheid, die Hij ons en onze gezinnen wil schenken.

De opvoeding die Maria haar zoon gaf was van buitenaf gezien zo alledaags en gewoon dat niemand in Nazareth kon vermoeden dat haar zoon de Messias, de Zoon van God was. Maria was van buitenaf gezien zo eenvoudig, net als haar boodschappen, die dragers zijn van het leven dat God ons schenkt. Van binnenuit gezien was de opvoeding die Maria haar zoon gaf buitengewoon in het gewone en in elk opzicht perfect. Zij was zich er namelijk van bewust dat zij met louter menselijke middelen de Heilige der Heiligen zou opvoeden. Voor een dergelijke opvoeding kon alleen iemand met een perfect hart en een harmonische ziel in aanmerking komen, eigenschappen die de Maagd Maria, onbevlekt en vol van genade, bezat.

Maria roept ons op tot heiligheid. En heiligheid, dat is net het buitengewone in het leven van elke dag. Iedereen weet dat de opvoeding van de kinderen niet afhangt van de pedagogische kennis van de ouders, maar wel van hun voorbeeldig gedrag. Er zijn genoeg pedagogen die er niet in geslaagd zijn hun kinderen goed op te voeden, en er zijn genoeg eenvoudige, ongeschoolde moeders die hun kinderen heel goed opgevoed hebben. Het is niet zozeer haar wetenschappelijke kennis, als wel haar levenshouding en haar goedheid die een moeder doorgeeft bij de opvoeding.

Maria roept ons op om het gebed te vernieuwen om daardoor ook ons hart en onze gezinnen te kunnen vernieuwen. Jezus staat aan de deur van elk huis in de hoop dat wij hem bij ons, aan onze tafel uitnodigen. Gezinnen die samen bidden zullen Jezus horen aankloppen. Laten wij niets anders dan Jezus binnenlaten en Hem in het hart van ons gezin laten zijn.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.10.2004


Copyright © 2014. All Rights Reserved.