Overweging van pater Ljubo Kurtovic

LEEF VOLGENS MIJN BOODSCHAPPEN

In deze boodschap zegt Maria, dat ze voor ons en met ons bidt om de kracht en de macht uit Den Hoge te ontvangen, die van de Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest kunnen we in God geloven. Zonder de Geest is er geen leven, geen liefde, geen vertrouwen, geen eenheid, geen gemeenschapsleven. De Heilige Geest ontvangen, is in onze tijd de wezenlijke vraag waar het om gaat, en deze ontvangst weerkaatst naar onze omgeving, naar heel de aarde en naar heel ons leven op aarde. Wij kunnen onze Moeder, Koningin van de Vrede, die in deze plaats naar ons toekomt, slechts naderen in de kracht en door de macht van de Heilige Geest. We kunnen de Heilige Geest niet bezitten, maar we kunnen ons wel voor Hem openstellen, zodat Hij ons zal bezitten. God geeft de Geest aan hen die naar Hem verlangen en Hem zoeken. Het is door de Geest dat wij God kennen, dat we onszelf kennen en deze wereld. Het is niet gemakkelijk om om de Heilige Geest te vragen, want Hij onthult ons hoe lichtvaardig en oppervlakkig wij geloven. Hij doet ons begrijpen dat de Geest waar Jezus en Maria over spreken, ons vreemd is, en dat de vrede waar zij van spreken, veraf is. We hoeven niet om de Geest te bidden als we niet willen veranderen…

Daar waar Maria is, daar is de Heilige Geest aan het werk. We weten dat dankzij de woorden van de engel Gabriël: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen" (Lc 1,35). We weten het eveneens dankzij de woorden van Jezus, die zijn leerlingen beveelt in de stad te blijven en de nederdaling van de Heilige Geest af te wachten, die is beloofd. Ze hebben de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen in de zaal van het Laatste Avondmaal, toen ze met Maria in gebed waren. Met Maria zijn we veilig. Dat is de belofte die zij ons doet, want degene die van Jezus houdt, zal ook van Maria houden, en wie zich tot Maria richt, zal naar Jezus geleid worden

De tijd van de Kerk is de tijd van de Heilige Geest en van Maria, Moeder van de Kerk. Het is aan de voet van het Kruis, dat zij de Moeder van de Kerk is geworden. Door Johannes te ontvangen uit de handen van Jezus, ontvangt zij ieder van ons. Op het Kruis zegt Jezus pas "Het is volbracht", nadat Hij Johannes aan Maria heeft toevertrouwd en Maria aan Johannes, alsof Hij wilde zeggen dat dit Moederschap van Maria besloten lag in Gods plan voor het heil van de wereld. Het is als met de beheerder van het huis, die op reis vertrekt en zijn kinderen bij elkaar roept om te zeggen: "Luister in mijn afwezigheid naar jullie Moeder. Doe alles wat zij u zeggen zal". De essentie van alle boodschappen van de Gospa kan worden samengevat in haar woorden, die zij te Cana, in Galilea, sprak: "Doe wat Hij u zeggen zal !".

Maria, onze Moeder, dank u dat u ons niet in de steek laat. Ik bid u: leidt ons allen naar de weg van de heiligheid; dat u handen ons de weg mogen duiden. Wees ons licht in dit dal vol tranen, opdat we in vreugde met u kunnen leven, tot dat we onze eindbestemming bereikt hebben, waar u op ons wacht.

Laten we vandaag, 6 jaar later, samen het gebed bidden, dat pater Slavko Barbaric geschreven heeft voor de 15de verjaardag van de verschijningen: het Gebed van Dankzegging aan Maria:

Hier zit ik op uw heuvel, o Maria, op de plaats waar de verschrikte kinderen u voor de eerste keer zagen… Sinds u bent gekomen op onze steenachtige grond, met uw Zoon Jezus op uw armen, zijn de jaren verstreken. Jaren zijn verstreken sinds u voor de eerste keer hebt gehuild, rechtopstaand aan de voet van het Kruis, terwijl u ons opriep om ons te verzoenen. Vandaag wil ik u bedanken:

Bedankt, Maria, voor al uw bezoeken.
Bedankt voor elk van uw boodschappen, voor elk woord; dank u vooral dat u ons uw geliefde kinderen noemt.
Bedankt, want ik wil werkelijk geloven dat wij u dierbaar zijn en dat u van ons houdt.
Bedankt dat u ons hebt gevraagd te bidden om uw liefde te begrijpen, om daardoor te huilen en op te springen van vreugde.
Bedankt dat u ons hebt gezegd dat we belangrijk voor u zijn, en dat u zonder ons niets doen kunt.


Vandaag, op de Podbrdo, zingt mijn ziel tot u een lied van dankzegging en zegen ik met u de Heer, die u naar ons toegezonden heeft.
Ik weet dat u de nederige dienstmaagd van de Heer bent. Sta het mij toch toe u te prijzen en te zegenen.


Wees gezegend, o Maria, Koningin van de vrede, mijn ziel roept met Elisabeth, en met heel de parochiegemeenschap en alle pelgrims, uit: "Waar heb ik het aan te danken dat de Moeder van de Heer naar mij toekomt ?"

Ik zegen u met alle zieners en hun families.
Ik zegen u met heel de parochiegemeenschap, met alle pelgrims.
Ik zegen u met alle gezinnen die u ontvangen en in vrede leven.
Ik zegen u met alle gebedsgroepen in de wereld, want u leert ons bidden.
Ik zegen u met allen die van heinde en verre gekomen zijn, om hier met ons te bidden.
Ik zegen u met allen die hebben gebiecht en die zich met de Heer verzoend hebben.
Ik zegen u met allen, die door uw tussenkomst hun geestelijke, psychische en lichamelijke gezondheid hebben teruggevonden.
Ik zegen u met allen die hier en in de wereld, de 15de verjaardag van de verschijningen vieren.
Ik zegen u met alles wat de Heer nog door u zal doen.
Ik zegen u met allen die weerstand bieden en die nog de vijanden van uw komst zijn, want u zult hen uw moederlijke liefde vol tederheid tonen.


Met u bid ik de Heer om alle harten tot vrede te brengen en om mijn volk de vrede te geven.
Met u bid ik de Heer voor alle zieken naar ziel en lichaam.
Met u bid ik de Heer voor allen die in deze oorlog huilen vanwege alle ontheemden, vanwege alle invaliden.
Met u bid ik de Heer voor allen die in oorlog zijn om hun land te verdedigen, en voor alle slachtoffers van geweld.
Met u bid ik de Heer, dat uw Onbevlekt Hart in de wereld mag overwinnen; ik bid de Heer door uw tussenkomst, om de vrede aan de wereld te schenken.


De Heer onze God zij gezegend, nu en in eeuwigheid!
Amen.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.06.2002