Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic

VERENIG U MET JEZUS

De Gelukzalige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, nodigt ons uit om ons met Jezus te verenigen. Het middel dat zij ons daarvoor aanreikt is het gebed. Lang geleden leerden we op catechese, dat het gebed een dialoog met God is. Om te kunnen spreken, heb je iemand anders nodig, een ander persoon. Echter, je kunt met iemand spreken zonder dat dit gesprek het leven zelf raakt; het blijft oppervlakkig. Andere gesprekken werken wel bezielend, wekken ons op en brengen genezing. Het gebed is er daar één van. Het is een gesprek met de Almachtige God zelf en niet met zomaar om het even wie. De mens heeft de mogelijkheid om met God, met Jezus, in dialoog te treden, want hij bezit een geest zoals God zelf Geest is. Omdat God in Jezus mens is geworden, kunnen we op menselijke wijze met Hem spreken: omdat de we Heilige Geest hebben, omdat we gedoopt en gevormd zijn, omdat we de mogelijkheden, de gaven hebben, die ons in staat stellen Jezus zo dicht mogelijk te naderen. Als we ons afvragen waar Jezus is, zou ik zeggen: waar is Hij niet ? Overal waar je kijkt, kun je Hem ontmoeten. Zijn blik en zijn ogen doorgronden ieder mens met liefde. Het is belangrijk dat we ons hier van bewust zijn, eenvoudigweg om in staat te zijn om een begin te maken met Hem te naderen. Hij is altijd met ons, maar wij, wij moeten moeite doen om ook met Hem te zijn.

Onze Moeder roept ons op: "Open je hart voor Hem en geef Hem alles wat erin zit".
Zijn brood, bezittingen, geld en zelfs zijn tijd met iemand delen, is veel gemakkelijker dan iemand onder zijn eigen dak te verwelkomen, hem in zijn eigen huis binnen te laten, voor hem zijn hart open te stellen. Het is veel moeilijker om iemand toe te staan binnen te komen in de meest verborgen delen van onze ziel. Het moeilijkste is om met iemand zijn diepste vreugden en zijn grootste lijden, zijn verwondingen en zijn kruisen van het leven, te delen. Dat is alleen mogelijk met degenen die ons het meest nabij zijn, in de mate waarin, en voor zover, dit werkelijk mogelijk is met mensen. Voor onszelf zijn we een onbekende, een mysterie, wij kennen onszelf niet volledig en tot in z'n finesse, en de anderen kennen ons nog minder. Alleen Degene uit wiens hand we gemaakt zijn, kent ons en kan ons genezen en verzorgen en de leegte van onze ziel en ons hart vullen.

Het is gemakkelijker om gebeden op te zeggen dan om je hart te openen. Daarom: het is niet het gebed dat ons zal helpen, want niet het gebed helpt ons of doet ons uitrusten, maar God in het gebed. Echter, Hij kan niet binnenkomen in een gebed dat niet met het hart gebeden wordt, zoals je niet een huis kunt binnengaan waarvan de deur op slot zit.

Het grootste lijden van de mens is zijn wantrouwen ten opzichte van God, wat angst tot gevolg heeft en een overmatige bezorgdheid voor z'n eigen leven, z'n eigen toekomst. Als ik bang ben dat iemand me zal bestelen, me zal doden, dan zal ik proberen om me hier tegen te verdedigen, te beschermen, ik sluit de deur, doe haar op slot. Ik ervaar het tegenovergestelde als ik vertrouwen heb. Het is het zelfde in mijn relatie tot God: als ik vertrouwen heb in Hem, als ik geloof dat mijn leven met Jezus gelukkig en vervuld kan zijn, als ik Zijn woorden als goddelijke woorden beschouw en niet als menselijke, als ik geloof dat Zijn woord waarheid is, dat Hij woorden van eeuwig leven spreekt, dan zal ik de deur van mijn huis, van mijn hart voor Hem openen.

Dit is "een tijd van genade", zegt Maria, onze Moeder. Zij moedigt ons aan om te voorkomen dat wij onze uren en dagen zonder Jezus laten voorbijgaan. Met Jezus kan alles verwezenlijkt worden. Het fundamentele probleem van de mens is, dat hij ver van God verwijderd is, dat hij zonder Hem werkt, zonder met Hem in contact te zijn. Het kan vaak voorkomen dat wij God vergeten, dat wij Hem aan de kant schuiven, in plaats van ons door Hem te laten voeden. Echter, God is geen brandweerman; Hij wil voor ons de metgezel zijn op onze weg, onze vriend en onze Redder.

Laten we de woorden ernstig nemen die zich in het Hart van onze Moeder gevormd hebben, zodat onze dagen niet zinloos en doelloos voorbijgaan. Laten wij Jezus toestaan om dit Paasfeest nog een keer in ons te verrijzen. Vrede en alle Goeds voor u !

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.03.2002


Copyright © 2014. All Rights Reserved.